Tutkinto-opiskelija

Hyväksilukeminen

Mitä ovat osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ahot sekä hyväksiluku?

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on sitä, että voit tunnistaa, mitä jo osaat, jolloin voit hakea osaamisesi perusteella hyväksilukua (ks. Tutkintosääntö 17 §). Olet voinut hankkia tai hankit opintojen aikana osaamista monin eri keinoin esimerkiksi opiskelemalla toisessa korkeakoulussa, työssä, projekti- tai vapaaehtoistoiminnassa. Usein puhutaan myös ahotoinnista (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen).

Jamkissa osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jaetaan kolmeen osaan (ks. kuvio 1):

  1. Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
  2. Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  3. Opinnollistaminen.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavat Jamkissa

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen osoittamisen eri tavat

Kuvio 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Jamkissa

Hyväksilukeminen

Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisella voit korvata tutkinto-ohjelmassa olevia kokonaisia moduuleita tai erillisiä opintojaksoja tai sisällyttää niitä osaksi opintojasi. Muualla suoritettujen opintojen tulee olla tutkinto-ohjelman kanssa saman tasoisia (EQF 6 tai EQF 7).

Muulla tavoin hankittu osaaminen

Muulla tavoin (ennen opintoja tai opintojen aikana opinnollistamisella) hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että pyrit ymmärtämään hankkimaasi osaamista ja jäsentämään sen suhteessa moduulin tai opintojakson osaamistavoitteisiin. Jotta hankittu osaamisesi voidaan tunnustaa eli hyväksyä osaksi opintoja, sinun tulee kuvata ja näyttää toteen osaamisesi. Näyttönä voi olla esimerkiksi haastattelu, portfolio, oppimispäiväkirja, video tms.

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen on sinulle vaihtoehtoinen tapa kehittää osaamistasi moduuli- tai opintojaksotasolla. Sillä tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Sinun tulee laatia opinnollistamisesta suunnitelma ja dokumentoida se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Hae opintojen hyväksilukua

Seuraa alla olevia ohjeita hakiessasi osaamisesi tunnustamista. Lomakkeet, joilla hyväksilukua haetaan, löytyvät sähköisen asioinnin sivulta.

Lomakkeet (Sähköinen asiointi)

Mitä sitten tapahtuu?

Hakemuksen käsittelyaika vastuuopettajalla on enintään yksi kuukausi. Jos opiskelijan pitää täydentää hakemusta, se tulee tehdä kahden viikon kuluessa opiskelijan saatua tiedon täydentämistarpeesta. Jos täydennystä ei määräajassa tehdä, hakemus raukeaa. Tutkinto-ohjelmat määrittelevät hakemusten käsittelyn ajoitukset siten, että opiskelijat tietävät ne ja pystyvät suunnittelemaan opintonsa sujuviksi ja hakemaan hyväksilukemisia riittävän ajoissa.

Vastuuopettaja arvioi opiskelijan esittämät oppimistulokset suhteessa opintojen osaamistavoitteisiin ja tekee sen pohjalta päätöksen hyväksiluvusta. Vastuuopettaja voi myös edellyttää opiskelijalta lisäselvityksiä tai näytön tai pyytää haastatteluun. Hän voi myös hylätä hakemuksen. Vastuuopettaja tiedottaa päätöksestään koulutuspäällikköä ja opintosihteeriä, joka kirjaa opintosuorituksen Peppiin.

Entä jos hakemusta ei hyväksytä?

Mikäli vastuuopettaja tekee hylkäävän päätöksen, hän perustelee sen kirjallisesti.

Jos hyväksilukemisesta tehdään hylkäämispäätös, opiskelija osallistuu opetukseen.

Päätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua hyväksilukemisesta vastuuopettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksestä tiedon. Mikäli vastuuopettajan päätös on edelleen hylkäävä, opiskelija voi hakea tutkintolautakunnalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon vastuuopettajan oikaisupyyntöä koskevasta päätöksestä.

Ohjausta ja neuvontaa

Opettajatutor (AMK-opiskelijat) tai päällikkö (YAMK-opiskelijat) antavat hyväksilukua koskevaa ohjausta ja opastusta osana HOPS-keskusteluja. Ensimmäisen HOPS-keskustelun tavoitteena on erityisesti selvittää opiskelijan osaaminen suhteessa tutkinnon perusosaamisen tavoitteisiin ja ohjata opiskelija hyväksilukukäytänteisiin.

Opintojakson vastuuopettajan kanssa sovitaan tarkemmin hyväksiluvusta.

Lisätietoja