Kansainvälinen kaksoistutkinto

Miksi kaksoistutkinto kannattaa?

Globalisaatio, kilpailu kansainvälisillä koulutus- ja työmarkkinoilla sekä työelämän muuttuvat osaamistarpeet vaativat valmistuvalta opiskelijalta aiempaa laajempaa ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia tietoja ja taitoja toimia kansainvälistyvässä työelämässä.

Kaksoistutkinnossa opiskelija pystyy kehittämään vaadittuja kompetensseja normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat opiskelijan molemmille tutkinnoille laadullista lisäarvoa. Samalla varmistetaan kansallisten ja oman korkeakoulun säädösten ja periaatteiden toteutuminen niin, että opiskelijan on mahdollista suorittaa Jamkin opinto-oikeusaikana kaksi tutkintoa.

Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti opiskelijan jatko-opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla, puhumattakaan sen eduista kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Jamkille kaksoistutkinnot ovat tärkeä yhteistyön muoto, sillä ne kansainvälistävät paitsi opiskelijoita, myös koko korkeakouluyhteisöä. Kaksoistutkinto syventää entisestään partnerin kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja avaa ovia myös muulle yhteistyölle vaikkapa TKI-toiminnassa. Lisäksi kaksoistutkinnot tuovat Jamkiin lisää ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita sekä luennoitsijoita. Kaiken kaikkiaan kaksoistutkinnot vahvistavat Jamkin asemaa ja profiilia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Kaksoistutkinnon ajoitus ja kesto

Partnerikorkeakoulussa vietettävän vaihdon kesto ja ajoitus määrittyvät neuvotellun sopimuksen mukaan. Yleensä ulkomaanjakso kestää yhdestä kahteen lukukautta. Yksi lukukausi kestää yleensä 4-6 kuukautta.

Kaksoistutkinto-ohjelman sopimuksessa on sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä että kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä opiskelijan valmistumisaikaa.

Kaksoistutkintojen opiskelijavalinta

Niillä opiskelijoilla, joiden koulutusohjelmalla on voimassa oleva kaksoistutkintosopimus partnerin kanssa, on mahdollisuus hakea kaksoistutkinto-ohjelmaan. Opiskelijat valitaan kaksoistutkinto-ohjelmaan vähintään seuraavien suositusten perusteella:

• vähintään vuoden opinnot suoritettuna (poikkeus; YAMK-tutkinnoissa yksi lukukausi)
• opinnot ovat edenneet HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti
• soveltuvuus eli kyky sopeutua uuteen kulttuuriin ja selviytyä opinnoista vieraalla kielellä

Lisäksi Jamkin koulutusohjelmalla sekä partnerikorkeakoululla voi olla omia kriteerejä opiskelijavalintaan; ohjelmaan hakevia opiskelijoita tiedotetaan näistä erikseen hakuajan puitteissa.

Jamkin kaksoistutkintopartnerit

Kotikorkeakoulu on korkeakoulu, jossa opiskelija on kirjoilla kaksoistutkintoon hakiessaan. Partnerikorkeakoulu on ulkomainen korkeakoulu, jonka kanssa kaksoistutkintosopimus on allekirjoitettu ja jossa opiskelija suorittaa sovitun osan kaksoistutkinnostaan. Opiskelija voi lähteä suorittamaan kaksoistutkintoa vain sellaiseen korkeakouluun, jonka kanssa hänen koulutusohjelmallaan on sopimus.

Jamkin kansainvälisiä partnereita voit tarkistella Mobility Online -portaalissa.

Miten kaksoistutkintoon haetaan

Hakeminen sekä lähtevään, että saapuvaan kaksoistutkinto-ohjelmaan tapahtuu virallisten vaihtoonhakuprosessien ja -aikojen puitteissa.

Jamkin tutkinto-opiskelijat

Jamkin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat hakea kaksoistutkintoihin Jamkin hakuaikojen sisällä Mobility Online -järjestelmässä.

Hakuprosessi aikatauluineen, ohjeineen ja ohjausvastuineen on opiskelijan saatavilla opiskelijaintran osiossa Kansainvälistyminen opiskelussa (käyttäjätunnuksellinen).

Niin Jamkiin hakemista suunnittelevat kuin nykyiset tutkinto-opiskelijat voivat tiedustella tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista kansainvälistymispalveluista:

  • Liiketoimintayksikkö ja Ammattillinen opettajakorkeakoulu: outgoingA(at)jamk.fi
  • Teknologiayksikkö ja Hyvinvointiyksikkö: outgoingB(at)jamk.fi

Ulkomailta Jamkiin hakevat kaksoistutkinto-opiskelijat

Ulkomaisesta partnerikorkeakoulusta Jamkiin kaksoistutkintoa suorittamaan hakevat opiskelijat löytävät lisätietoa hakemisesta saapuvan vaihto-opiskelijan sivustolta.

Saapuvat kaksoistutkinto-opiskelijat voivat tiedustella tarkempaa tietoa kaksoistutkinto-ohjelmista kansainvälistymispalveluista:

  • incoming(at)jamk.fi