Kasvua ja kasvukipuja

Jyväskylän ammattikorkeakoulun vuotta 2022 rakennettiin kasvun vuodeksi. Näkymänä oli koronapandemian loppuminen ja talouden elpyminen. Toimintojen ja talouden kasvu olikin ennätyksellistä, mutta Venäjän sotatoimien vuoksi yleiset kustannukset nousivat inflaation kiihtyessä ja kasvun hiipuessa.

Vesa Saarikoski

Jamkin liikevaihto nousi uuteen ennätykseen tuottojen ollessa yli 74 miljoonaa euroa. Kasvu tapahtui TKI-toiminnassa ja palvelumyyntinä. Jamk on asiantuntijayhteisö, jossa kaikki tulokset syntyvät henkilöstön tekeminä. Siten erityisesti TKI-henkilöstön määrä lisääntyi. Kaikkiaan jamkilaisia oli vuoden lopussa noin 900. 

Vuoden 2022 henkilöstökyselyssä henkilöstötyytyväisyys lisääntyi kaikissa yksiköissä ja kaikissa mitatuissa pääkategorioissa. Jamkin kokonaistulos ylitti selvästi verrokkina olevan Suomen koulutusalan keskimääräisen tuloksen.

Jamkin rahoituksesta yli kolmannes on muuta kuin ministeriön budjettirahoitusta. Rahoituksen hankkimisessa välttämättömyys on myös hyve: korkeakoulun on oltava dynaaminen, kilpailukykyinen ja vuorovaikutteinen ulkopuolista rahoitusta saadakseen. 

Tilikauden taloudellinen tulos oli selkeästi alijäämäinen. Suurimpana syynä oli Jamkin taseessa olevan sijoitusomaisuuden arvonmuutos kurssien painuessa alas. Terve tase, yhteinen sitoutuminen ja näkymä tulevaisuuden osaamiseen antavat lähtökohdan pitkäjänteiselle korjausliikkeelle.

Jamkissa on opiskelijoita enemmän kuin koskaan, lähes 10 000. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet kaikissa koulutusmuodoissa. Kokoamme suurempia olemme ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja ammatillisten opettajien kouluttajina. Jatkuva oppiminen, joka muodostuu erilaisista tarpeen mukaisista opintokokonaisuuksista, on vahvassa kasvussa.

Tutkinto-opiskelijoista lähes joka kymmenes on kansainvälinen opiskelija. Kansainvälisyys onkin Jamkia vahvasti profiloiva tekijä, jota merkittävästi vahvisti Jamkin EUDRES-jäsenyys. Tämä yhdeksän korkeakoulun muodostama Eurooppa-yliopisto tulee olemaan meille merkityksellinen niin koulutuksen ja alueellisen kehityksen kuin rahoituksenkin näkökulmasta. 

Koronavelka näkyi sekä opintojen viivästymisenä että kasvaneena tuen ja ohjauksen tarpeena. Ukrainan sodan luoma ilmapiiri koetteli yhteisön henkistä hyvinvointia. Kaikkien korkeakoulujen keskeinen kysymys pandemian jälkeen on etäopiskelun ja kampuksilla tapahtuvan opiskelun mallintaminen erilaiset opiskelijat tunnistaen. Merkittävä panostus koulutustehtävän kehittämiseen ja koordinointiin oli koulutuksesta vastaavan vararehtorin tehtävän perustaminen.

Jamkin strategiset valinnat, joihin huimasti kasvanut,  kokonaisvolyymiltaan yli 20 miljoonaan euroon noussut TKI-toiminta pääsääntöisesti kohdistuu, ovat terävöityneet toimintaympäristön muutoksessa ja viime vuosien kriiseissä. Jamkin soveltavan tutkimuksen ja kehityksen kasvusta vajaa puolet selittyy Likesin liittymisellä korkeakouluyhteisöömme. 

Jamkin kolmas tehtävä koulutuksen ja TKI:n lisäksi on palveluliiketoiminta, joka sekä tuo tuloja että syventää kumppanuuksia ja sparraa toimintamme laatua. Siinäkin tapahtui merkittävä kolmanneksen kasvu suhteessa edelliseen vuoteen. 10 miljoonan myynnistä puolet suuntautui kotimaahan ja puolet ulkomaille. Korkeakoulun osaamisen palvelujen tuottamisessa ja myynnissä Jamk on amk-kentässä kolmen kärjessä. Viime kädessä palvelut integroivat ja tuotteistavat koulutus- ja TKI-tehtävissä syntyvää osaamista. 

Syksyllä 2022 tehdyssä strategian väliarviossa summasimme keskeisiä tulevaisuuden tekijöitä. Tärkein asia on Jamk-yhteisön hyvinvointi ja siten selkeyttä ja vuorovaikutusta korostavan korkeakoulun mallintaminen. Ratkaisuja haemme vihreään siirtymään, väestökehityksen vaikutuksiin ja turvallisuuden tuottamiseen. Näissä asioissa voimme onnistua vain yhdessä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. 

Kiitos Jamk-yhteisölle ja Jamkin kumppaneille – vaikuttava osaaminen vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta!

Vesa Saarikoski

Rehtori, Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504471003