Jamk vahvistaa asemaansa kehitysyhteistyön osaajana

Jamk jatkaa hyvää menestystään kehittyvien maiden tukemisessa. Tavoitteena kehittyviin maihin suuntautuvassa työssä on, että koulutus tavoittaisi tasavertaisemmin kaikkia oppijoita.

Kaupunkimaisema Nepalista

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää vuosina 2020–2024 opettajankoulutusta Etiopiassa, Nepalissa ja Mosambikissa yhteensä 3,8 miljoonan euron HEI-ICI-hankerahoituksella. 

Uusissa hankkeissa pureudutaan koulutuksen saavutettavuuden edistämiseen etäopetuksen ja oppijalähtöisen pedagogiikan keinoin opettajankoulutuksessa. Mosambik on Jamkille uusi kohdemaa. Muissa maissa hankkeet jatkavat jo aiemmin tehtyä yhteistyötä.

Etiopiassa kohteena ovat ammatillisten opettajien koulutuksen laatu ja saavutettavuus eri puolilla maata - käytännössä verkkopedagogiikan, opetusmenetelmien ja niihin liittyvien tukipalveluiden kehittäminen. Nepalissa vahvistetaan etä- ja monimuoto-opetusta sekä kehitetään ohjausta ja opetussuunnitelmia, jotka huomioivat entistä paremmin nykyajan osaamistarpeita. Mosambikissa kehitetään opettajankoulutuksen oppijalähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä teoriaopetuksen rinnalla.

Laajempana tavoitteena kehittyviin maihin suuntautuvassa työssä on aina, että koulutus tavoittaisi tasavertaisemmin kaikkia oppijoita heidän sukupuolestaan, etnisestä taustastaan tai maantieteellisistä haasteista huolimatta. HEI-ICI -ohjelma tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joissa vahvistetaan kohdemaiden korkeakoulutusta. Ohjelmaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Jamk jatkaa hyvää menestystään kehittyvien maiden tukemisessa, kun tarkastellaan sitä ulkoministeriön korkeakoulutukseen suunnattujen hankerahoitusten lukumäärällä. Nyt käynnistyneitä hankkeita koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, jonka jättämistä hankehakemuksista hyväksyttiin ulkoministeriön hankehaussa kesällä 2020 kaikki kolme. Kaikkiaan ohjelmasta rahoitettiin Suomessa 9 hanketta.

HEI ICI -hankkeet noudattavat Suomen kehityspolitiikan tavoitteita ja periaatteita sekä Unescon kestävän kehityksen periaatteita. Kohdemaan paikallisten toimijoiden kanssa kehitetään yhdessä ja pitkäjänteisesti paikallisia koulutusratkaisuja, minkä kautta pyritään poistamaan eriarvoisuutta, köyhyyttä ja tukemaan kestävää kehitystä. Tavoitteet ovat osa Jamkin strategiaa.

Opettajankoulutusta Jamk on kehittänyt aiemminkin Etiopiassa, Nepalissa ja Vietnamissa. Opettajien osaaminen on avainroolissa muutosten aikaan saamisessa.

– Mobiiliteknologia luo mahdollisuuksia uudenlaiselle vuorovaikutukselle ja ohjaukselle myös kehittyvissä maissa. Nykytilanteessa tähän kohdistuvat kehitysprojektit ovat ajankohtaisia. Kohdemaissa on tehty digiloikkia jo projektin aluksi, kun Etiopiassa otettiin käyttöön Jamkin oppimisympäristö ja verkkokokousjärjestelmät hankeyhteistyötä varten, kuvaa Pauliina Silvennoinen 1.9.2020 käynnistyneen hankkeen alkua.

– Pandemiatilanteen haasteisiin vastaamme vahvistamalla yhteistyötä verkon välityksellä. Monikanavaisesta kehittämisyhteistyöstä onkin monipuolista kokemusta. Ensimmäinen verkkopalaveri Mosambikiin onnistui niin hyvin, ettei olisi uskonut, että välimatkaa meillä on yli 9000 kilometriä, kertoo projektipäällikkö Irmeli Maunonen-Eskelinen.

Nepalissa, Etiopiassa ja Mosambikissa kumppaneina on niin paikallisia kuin suomalaisia korkeakouluja. Suomalaiset partnerit, Hämeen ammattikorkeakoulu (Nepal), Lapin yliopisto (Mosambik) sekä Centria-ammattikorkeakoulu (Etiopia), tuovat kukin hanketyöhön kohdemaahan ja sisältöihin liittyvää erityisosaamista.

Tutustu Jamkin HEI-ICI -hankkeisiin