Jamk luo kestävää tulevaisuutta vuonna 2020

Kestävän kehityksen työryhmä vie eteenpäin kestävyys- ja vastuullisuustyötä Jamkissa. Jamk myös sitoutui muiden ammattikorkeakoulujen tavoin rehtorineuvosto Arenen vuonna 2020 julkaisemaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan, jonka tavoitteena on hiilineutraali ammattikorkeakoulu.

Vaaramaisema, jossa mäntyjä, metsää ja järvi

Strategiansa mukaisesti Jamk huomioi kaikessa toiminnassaan vastuullisuuden toimien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kestävyys- ja vastuullisuustyötä Jamkissa vie eteenpäin Kestävän kehityksen (KEKE) työryhmä.

Arene ja AMK- yhteistyö

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry julkaisi marraskuussa 2020 AMK-verkoston yhteisen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman, jonka lähtökohtina ovat YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelman tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Näihin tavoitteisiin myös Jamk on sitoutunut. Jamkin asiantuntijat toimivat aktiivisesti ohjelman rakentamisessa ja ohjelmaa toimeenpanevissa Arenen kestävän kehityksen työryhmissä.

Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuus syntyy erityisesti osaamisesta, jota tuotetaan yhteiskuntaan erityisesti koulutuksella ja TKI-toiminnalla. Kädenjäljellä tarkoitetaan koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottaman osaamisen aikaansaamaa vaikuttavuutta, joka muuttaa yhteiskuntaa ja työelämää. Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on kasvattaa kädenjälkeä yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä pienentää oman toimintansa jalanjälkeä.

Lue lisää: Arenen Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

Kohti hiilineutraalia Jamkia

Jamkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Työ tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettu. Arenen Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmä määritteli yhteiset laskentaperiaatteet ammattikorkeakoulujen hiilidioksidipäästöjen laskemiseksi.

Jamkissa laskettiin vuoden 2019 hiilijalanjälki Arenen laskurilla, joka huomioi kiinteistöt ja matkustamisen. Jatkossa laskuria kehitetään edelleen. Hiilijalanjälkeä tullaan seuraamaan vuosittain.

Jamkissa on käynnistetty toimenpiteitä hiiijalanjäljen pienentämiseksi:

  • Hiilineutraaliuden huomioiminen hankinnoissa kestävän kehityksen tavoitteita tukeviksi.
  • Työhön liittyvän matkustuksen hiilijalanjäljen pienentäminen.
  • Digitaalisten ja virtuaalisten toimintamallien käyttöönotto ja lisääminen matkustuksen ja työmatkojen vähentämiseksi (etätyö, verkkokokoukset, etäopinnot ja -tutkimus).
  • Työpaikkaruokailun ja opiskelijaruokailun hiilijalanjäljen pienentäminen sekä hävikin vähentäminen yhteistyössä ruokapalveluja toimittavien yhtiöiden kanssa.
  • Jätteiden kierrättämisen tehostaminen Jamkin kampuksilla

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia pysäytti matkustamisen Jamkissa lähes täysin koko vuodeksi. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaista olisi vähentää matkustamista ja suosia etäyhteyksiä myös pandemian jälkeisessä ajassa.

Lue lisää: Toimenpiteitä ammattikorkeakouluille kohti hiilineutraaliutta ja kestävyyttä

Opiskelijoiden osallistaminen

Jamk toteutti vuonna 2020 opiskelijakyselyn, jossa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä kolmeen asiaan: Mitkä asiat opiskelijoiden omassa arjessa aiheuttavat eniten ympäristövaikutuksia? Entä ammattikorkeakoulun toiminnassa? Ja mitä ammattikorkeakoulun pitäisi tehdä ympäristöasioiden edistämiseksi? Jamk on jo vienyt ruokapalveluun ja jätteiden kierrättämiseen liittyviä toimenpiteitä käytäntöön kampuksilla.

Kysely oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018–2020 rahoittamaa Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (KiertotalousAMK) -hanketta. Opiskelijakyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin julkaisussa:

Kestävän kehityksen kysely Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille