Kuntoutuksen osaamiskeskittymä uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä vuodesta 2017, jota on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Kuntoutuksen osaamiskeskittymästä kasvaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkosto, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeista valtakunnallisesti. Keskittymä tekee tiivistä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa. Työllä tähdätään myös kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielisistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään muun muassa vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen. Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

JAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät alan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyötä. Osaamiskeskittymä tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja alueella sijaitsevien kuntoutuksen korkeakoulu-, tutkimus ja kehittämisyksikköjen kanssa. JAMK osallistuu uusiin alueellisiin investointeihin, mm. Uusi sairaala ja Hippoksen alue, liittyvään kehittämistyöhön sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen. Kuntoutus yhdistää JAMKissa usean koulutusalan osaamista.