VESTRA – Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen -projektin tavoitteena on tuottaa tietoa oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä sekä sen johtamisen ja kehittämisen nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista.

Arjen digitalisoitumisen myötä myös oppimisympäristöt digitalisoituvat. Verkko- ja mobiilioppiminen lisääntyvät ja monipuolistuvat laitteiden ja ohjelmien kehittyessä kiihtyvällä vauhdilla. Opetuskäytön näkökulmasta vaaditaan uusia toimintatapoja ja systemaattista osaamisen kehittämistä.

Kehityskulku muokkaa niin oppimisympäristöjä ja -välineitä kuin oppimis- ja opettamismenetelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan kanssa tarvitaan jatkuvasti uudenlaista osaamista. Muutosprosessi edellyttää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön johtamista ja kehittämistä.

VESTRA – Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen -projektin tavoitteena on tuottaa tietoa oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, sen johtamisen ja kehittämisen nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista. Hanke toteutetaan vuonna 2014.

Mitä tehdään?

VESTRA - Verkko-oppimisen strateginen johtaminen ja kehittäminen -projekti on selvityshanke, jossa tehdään:

  1. kirjallisuuteen, aiempiin projekteihin ja tutkimuksiin perustuva katsaus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja sen johtamisen nykytilasta
  2. selvitys Keski-Suomen alueen toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen esimiesten ja käyttäjien, eli opettajien ja opiskelijoiden, käsityksiä oppilaitoksen digitalisoitumisen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytilasta, haasteista, kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista.

Hankejulkaisut

VESTRA-hankkeessa tuotettiin kaksi julkaisua JAMKin Julkaisuja-sarjaan. Julkaisut voit ladata ilmaiseksi verkosta.

  •  "Se ei ole tietotekniikan opetusta koulussa, vaan se on tietotekniikan hyödyntämistä elämässä"

    Keskisuomalaisissa toisen- ja korkea-asteen oppilaitoksessa tehtyjen haastatteluiden ja verkkokyselyn pohjalta tarkastellaan sitä, miten oppilaitoksissa on vastattu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mukanaan tuomiin johtamis- ja kehittämishaasteisiin ja millaisiin ongelmiin näitä haasteita ratkottaessa on törmätty. Kirjoittajat tekevät tulosten pohjalta käytännöllisiä kehittämisehdotuksia oppilaitosten johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

  • Katsaus verkko-oppimisen johtamisen ja kehittämisen nykytilan kirjallisuuteen

    Raportti on koostettu aihetta käsittelevien monimuotoisten julkaisujen, selvitysten, tutkimusten, puheenvuorojen ja raporttien pohjalta käsitellen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden käyttöä, käytön tukea, vaadittavaa osaamista, pedagogisia ratkaisuja sekä tieto- ja viestintätekniikan tehokkaan hyödyntämisen vaativaa oppilaitosjohtamista. Raportin lopuksi on analyysin pohjalta koottu kehittämisehdotuksia oppilaitoksille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön johtamisen kehittämiseksi.

Hankkeen hallinnointi

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projektipäällikkönä toimii Sirpa Laitinen-Väänänen.

Toteutusaika

Hanke on päättynyt. Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille ja siihen osaamispanoksensa antaneille.

Rahoittaja

Hanke toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää TKI-työllä koulutusta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin! Toimintaympäristön ja työelämän nopeat muutokset vaativat jatkuvaa uuden oppimista. Uuden oppiminen taas edellyttää innovatiivisia ratkaisuja ja uskallusta tehdä asiat myös toisin.

TKI-työssä painopisteenämme on ennakoida työelämän ja alueiden kehityksestä nousevia muutosvaatimuksia erityisesti ammatillisen koulutuksen toteutustavoille. Innovatiivinen oppiminen on myös yksi JAMKin TKI-työn painoaloista. Lue työstämme lisää!

Miltä näyttää digitulevaisuus?

Suomen digitaalinen tulevaisuus -raportti (EVA 2009) kuvaa valtion ja kuntien hallitsevan lukuisia digitalisaation solmukohtia. Kuitenkin Suomi on raportin mukaan jäänyt verrokkimaista jälkeen tietoyhteiskuntakehityksessä. Yksi raportin päähavaintoja on, että maissa, jotka ovat digitalisaatiossa menneet Suomen ohi, on julkinen sektori oivaltanut sekä aiheen tärkeyden että oman avainroolinsa kehityksen mahdollistajana.

Tutustu raporttiin EVA:n sivuilla!

 

Ota yhteyttä

Laitinen-Väänänen Sirpa

Laitinen-Väänänen Sirpa

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496
Näytä lisää

EU sosiaalirahasto   ELY-keskus    vipuvoimaa eu

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista