TEKRI-projektissa luodaan maaseutuyrittäjien mentorointimalli, tehdään tilakäyntejä sekä toteutetaan työnohjauksellisia ryhmäkonsultaatioita.

Mentorointimallin luominen

Projektissa kehitetään maaseutuyrittäjien tarpeita vastaava ryhmässä tapahtuvaa mentorointimalli. Koulutus- ja mentorimallista tehdään myös opaskirjanen.

Mentorointi on hyvien käytäntöjen, kokemusten, osaamisen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle. Mentorointi on osaamisen kehittämisprosessi, joka auttaa suunnittelemaan / varautumaan tulevaisuuteen ja saavuttamaan tulevaisuuden suunnitelmia.

Kokenut maaseutuyrittäjä (mentori) auttaa kokemutta tai aloittelevaa maaseutuyrittäjää (aktori) kehittämään tämän osaamista ja kehittymistä tukevaa tietoa, kokemusta ja näkemystä.

Rohkaisee aktoria ”löytämään” oma tie ja lisää itseluottamusta ja itsenäisyyttä.

Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jota leimaa avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus.

Mentori ja aktori tapaavat yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti.

Mentorointi ylläpitää ja jalostaa maaseutuyrittäjille kertynyttä osaamista.

Mentorien valmennukset vapaaehtoisille yrittäjille

Valmennetaan yhteensä 20 henkilöä neljällä paikkakunnalla, joista vähintään 10 henkilöä toimisivat pilotoitavassa mentorointimallissa mentoreina.

Valmennuksissa (2 päivää) käsitellään mm. seuraavia teemoja: Maaseutuyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen edistäminen ja erottaminen siviilielämästä, työkyvyn edistäminen ja tukeminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tukeminen, kriisityön perusteet ja psykososiaalinen tuki sekä mentoroinnin työtavat ja vertaistoiminta. Mentoreiden tueksi järjestetään oma työnohjaus.

Mentoroitavia teemoja:

Tavoitteena on saada mentoroitaviksi 100 maaseutuyrittäjää kymmenellä paikkakunnalla.

Yritystoiminnan ja alkavan yrityksen eri muodot ja myös sukupolven vaihdoksen haasteet ja prosessi, yrittäjyyden arki ja haasteelliset ratkaisut, työn ja yksityiselämän erottaminen, oman kokonaiskuntoisuuden hoitaminen, yrityksen laajentaminen, yrityksen lakkauttaminen, konkurssi.

Luodaan mentorointimalli, jossa kehitetään yrittäjien keskinäisiä vertaistuen muotoja ja valmentamisen tapoja yritystoiminnan tueksi ja kokonaiskuntoisuuden lisäämiseksi.

Mentoreiden valinta, laadukas koulutus ja työnohjaus tehdään huolella. Teemme yhteistyötä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa.

Tilakäynnit

Maaseudulla asuvien yrittäjien kokonaiskuntoisuuden, elämänhallinnan, terveyden edistämisen sekä yritystoiminnan kohentamista koskevan tilakäynti -toiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen.

Toimenpiteet: Yrityskäynnit tiloille ja kriisityön Pop Up -vastaanotot esimerkiksi kylätaloilla.

Kehitetään YKSISSÄ-hankkeen luomaa tilakäynnit työparina – toimintamallia.

TEKRI-projektissa keskitytään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti

  • kriisitilanteiden aikaiseen tunnistamiseen
  • tuen saamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • eskaloituneisiin kriisitilanteisiin
  • pitkittyneisiin ja paikallaan juuttuneisiin kriiseihin ja hyvinvointia vahingoittaviin toimintatapoihin

Pilotoidaan ja mallinnetaan nopean vasteen ja matalan kynnyksen toiminta. Mallissa kuvataan toimintaa mallia koskevat prosessikuvaukset ja eri toimijoiden roolitukset ja kriisityöhön liittyvät erityiskysymykset.

Työnohjaukselliset ryhmäkonsultaatiot maaseutuyrittäjille

Maaseutuyrittäjien työnohjauksellisissa ryhmäkonsultaatioissa teemoina voivat olla esim. työhön ja yrittäjyyteen liittyvien kysymysten ja kuormittavien tilanteiden tarkastelu.

Ohjaajina toimivat työnohjaajapätevyyden omaavat hanketyöntekijät.

Työnohjauksellisilla konsultaatioilla vahvistetaan maaseutuyrittäjyyden ammatillisuutta ja ammattimaisuutta, jotka sisältävät työnohjauksellisia metodeja, elämäntapaohjausta sekä sparrausta.

Työnohjauksellisit konsultaatiotapaamisia järjestetään 5 paikkakunnalla (a` 6 kokoontumiskertaa). Ryhmän koko on 6 osallistujaa. Osallistujatavoitteena on yhteensä 30 osallistujaa x 6 kertaa.

Luodaan 6 kerran prosessi, missä yrittäjät voivat luottamuksellisessa ilmapiirissä käsitellä työhön, työhyvinvointiin ja työnjohdollisiin haasteisiin liittyviä teemoja.

Tavoitteena myös työnohjauksellisia konsultaatioita koskevan tunnettavuuden lisääminen ja juurtuminen osaksi maaseutuyrittäjien työhyvinvointia ja johtamisosaamista. Prosessi mallinnetaan opaskirjaseksi.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä tiimiimme ja kartoitetaan tarpeisiisi sopivat palvelut Ota yhteyttä