TIEDOTTAMINEN ON TÄRKEÄ OSA KYLÄTOIMINTAA

Hankkeen käynnistyessä hankkeelle tehtiin viestintäsuunnitelma, jota tarkennettiin hankkeen edetessä. Tiedottaminen nousi monella hankekylällä haasteeksi ja siihen kaivattiin uusia ideoita ja toivottiin hankkeelta apua. Tärkeimmäksi tiedottamisen välineeksi osoittautui kyläkohtainen toimintakalenteri, joka jaettiin postin kotisuoran kautta kaikkiin alueen talouksiin. Asukkaat kokivat tätä kautta saavansa henkilökohtaisesti tiedon kylän tapahtumista ja pitivät siitä, että toimintakalenteri oli helppo ottaa talteen, kun se tuli postin mukana.

Paperitiedotteen rinnalla hanke hyödynsi aktiivisesti facebookkia. Hankkeelle perustettiin oma facebook-sivusto ja lisäksi hankkeen tapahtumista tiedotettiin kuntien ja kylien omilla sivuilla. Tätä kautta saavutettiin hyvin etenkin nuorempia kyläläisiä ja saatiin jaettua tietoa myös kylän asukkaita laajemmalle ryhmälle. Myös lehtimainokset paikallislehdissä tavoittivat ihmisiä melko hyvin ja ne toimivat erityisesti isommista tapahtumista tiedotettaessa. Kylän tiedottamiseen pyrittiin kuitenkin ensisijaisesti löytämään muita keinoja kuin lehtimainonta sen isojen kustannusten vuoksi. Paikallislehden menot-palsta ja kunnan tapahtumakalenteri ovat hyviä paikkoja tiedottaa niin säännöllisestä toiminnasta kuin yksittäisistä tapahtumista, ja ne ovat myös maksuttomia.

Kyläläiset hyödynsivät tiedottamisessa myös whatsapp-ryhmiä sekä tekstiviestein tiedottamista. Tällainen uuden ajan puskaradio toimii hyvin, kun halutaan tiedottaa vain tietylle joukolle tai tieto halutaan saada perille mahdollisimman nopeasti. Perinteinenkin puskaradio pitää edelleen pintansa ja on tärkeä tiedottamisen väline kylillä. Tiedotteiden vieminen kylän ilmoitustaululle tai muulle keskeiselle paikalle (esim. kierrätyspiste) on hyvä keino tavoittaa kyläläisiä, mutta myös vapaa-ajan asukkaita, joita muut viestintävälineet eivät välttämättä tavoita.

Tärkeässä roolissa tapahtumatiedottamisen onnistumisessa olivat yhteistyökumppanit. Yhdistykset ja yrittäjät tiedottivat hankkeen tapahtumista omissa verkostoissaan ja tavoittivat näin sellaisia henkilöitä, joita hankeviestintä ei välttämättä muutoin olisi tavoittanut.