Jyväskylän kaupungin suunnittelemaan Massainfo-tietojärjestelmään investoidaan mahdollisesti tulevina vuosina. Massainfo-tietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto eivät toteutuneet suunnitellussa aikataulussa. Toisaalta suurin osa suunnittelu- ja taustatyöstä tehtiin vuoden 2014 aikana, joten jos Jyväskylän kaupunki päättää investoida Massainfo-tietojärjestelmään, matka käyttöönottoon ei ole pitkä.

Alkuperäinen suunnitelma Massainfon suhteen oli, että se perustuisi täysin avoimelle datalle, jolloin kuka tahansa pystyisi käyttämään ja muokkaamaan tietojärjestelmän omiin tarkoitusperiin sopivaksi. Avoimen datan vaatimuksen toteuttamisessa ongelmaksi muodostui hinta. Toimittaja eivät olleet valmiita julkaisemaan kaikkea olemassa olevaa dataansa avoimena. Tästä syystä koko avoin data olisi pitänyt luoda alusta asti, jolloin myös järjestelmän hinta nousi.

Massainfo-tietojärjestelmän suhteen päädyttiin ratkaisuun, että Sitra vetäytyy rahoituksesta ja Jyväskylän kaupunki vastaa investoinnista, jos järjestelmä päätetään tilata. Toinen ratkaistava asia ennen järjestelmän käyttöönottoa on, miten järjestelmää ylläpidetään. Massainfossa ilmoitusten tulisi olla ehdottoman ajantasaisia, jotta se tarjoaa käyttäjälleen riittävää lisäarvoa. Toisaalta useiden henkilötyövuosien sitominen Massainfon pyörittämiseen ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Se, olisiko järjestelmä tori.fi -tyyppinen ratkaisu, jossa käyttäjät vastaavat itse ilmoitusten ajantasaisuudesta vai valvoisiko erillinen ylläpitäjä ilmoitusten ajantasaisuutta, tulee ratkaista ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Koska Massainfo-tietojärjestelmän käyttöä ei päästy testaamaan Resurssivirrat haltuun -hankkeen aikana, myöskään JAMK ei ollut mukana käyttöönotossa ja sen raportoinnissa. JAMK kuitenkin etsi aktiivisesti muita toimintamalleja, joiden avulla maamassojen kierrätystä ja uusiokäyttöä saadaan tehostettua Jyvässeudulla.  

Massainfo tai jokin muu järjestelmä voisi lisätä maa-ainesten kierrättämistä ja uusiokäyttöä sekä vähentää kuljetusten tarvetta ja neitseellisen materiaalin käyttöä.