Vuorohoidon kiireisessä arjessa törmätään usein tilanteisiin, joissa työtä ei ole mahdollista tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kyse on osin työn tekemisen moraalisesta ulottuvuudesta ja erilaisten jännitteiden välisestä ristiriidasta. Voimme vaikkapa joutua pohtimaan mennäänkö arjessa työntekijöiden hyvinvointi vai lapsen paras edellä. 

Voiko kummatkin yhdistää mielekkääksi arjeksi? 

Teematyöskentelyä 24.11.2015

Koulutuksen osallistujia pyydettiin kirjoittamaan post- it –lapuille asioita, jotka ovat heille tällä hetkellä tärkeitä työssä. Näistä työn kannalta tärkeistä ilmiöistä olemme koonneet seuraavan kuvion, josta otsikkoja klikkaamalla pääsee katsomaan tarkemmin, mitä aiheesta on kirjattu.

Kuvio 1. OHOI-henkilöstökoulutukseen osallistujien näkemyksiä työnsä tärkeistä puolista.

"Minä Tiimityö "linkki Johtaminen Lapset Työn luonne "Työn

Käytyämme läpi ja koottuamme yhteen osallistujien tärkeiksi kokemia asioita työssään, pohdimme vielä yhteisesti miten nämä asiat korostuvat erityisesti vuorohoidossa. Lasten ja työntekijöiden hyvinvointi nähtiin keskeiseksi erityisesti vuorohoidon paikoitellen kuormittavassa arjessa. Vanhemmille on tärkeää saada kokemus siitä, että lapset ovat turvallisessa hoidossa sillä aikaa kun vanhemmat tekevät omia haastavia työaikojaan. Vuorohoidossa perheet tunnetaan hyvin, koska vuorohoidon luonne vaatii enemmän keskustelua vanhempien kanssa lapsen yksilöllisistä rytmeistä ja tarpeista. 

Vuorohoidossa korostuu työpäivien vaihtelevuus ja siihen liittyy olennaisena osana äkillisetkin työvuoromuutokset. Työajan ja työntekijöiden riittävyys eri vuorokauden aikoina puhututti osallistujia. Osallistujat kokivat myös pääsevänsä vaikuttamaan omaan työhönsä paljon, ja työ vaatii kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Työvuorojen sujuvuus ja vastuullisuus puhututti, etenkin kun työntekijä on yksin töissä pienen lapsiryhmän kanssa. Vuorohoidossa korostuu yhteisten aukipuhuttujen ja -kirjattujen toimintatapojen merkitys, sekä työntekijöiden joustavuus ja sitoutuvuus työhönsä. 

Esimiehen tuki koettiin tärkeäksi myös silloin, kun hän ei ole paikalla. Työntekijät mm. kokivat tärkeäksi että voivat tarpeen tullen soittaa esimiehelle myös virka-ajan ulkopuolella. Työ vuorohoidossa on haastavaa tiedonkulun näkökulmasta, kun työntekijät kulkevat omissa rytmeissään, ja voi mennä pitkiä aikoja ennen kuin ollaan samassa työvuorossa työkaverin kanssa. Yhteisen ajan löytyminen palavereille koettiin haastavana, mutta niiden pitämistä pidettiin tärkeänä, vaikka kaikki eivät olisikaan paikalla. Raporttivihkojen ja muiden kirjallisten tuotosten merkitys korostuu vuorohoidossa, jossa yksittäinen työntekijä ei ole aina paikalla puhumassa ja sopimassa yhteisistä asioista.