Vuorohoidon henkilöstökoulutukset käsittävät 3 x 2 kontaktipäivää ja kolme eri koulutusaihetta.

Kaikkia koulutuspäiviä läpileikkaava teema on työntekijän oma työhyvinvointi ja työssäjaksaminen. Koulutus nojautuu kokemusten ja käytänteiden jakamiseen ja vertaisoppimiseen. Kukin koulutusteema sisältää kaksi kontaktipäivää ja niiden väliin sijoittuvan, omaa työyhteisöä osallistavan välitehtävän.

Ilmoittautumiset koulutuksiin alkavat lähempänä toteutusajankohtaa.

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Ajankohta: 22.9.2015 ja 27.10.2015

Koulutuksessa tarkastellaan hoidon, kasvatuksen ja varhaispedagogiikan toteuttamista vuorohoidossa. Esimerkiksi pohditaan miten vuorohoidossa toteutuu esiopetus, erityinen tuki, pienryhmätoiminta ja lasten osallisuus. Koulutuksen teemoja ovat myös varhaispedagogiikan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät hyvät käytänteet, erityispiirteet ja haasteet.

Ilmoittaudu tästä.

Vuorohoidon ammatilliset käytänteet ja hyvin tehty työ - Ammatillista toimijuutta mahdollistava arki

Ajankohta: 24.11.2015 ja 20.1.2016

Myös vuorohoidon kiireisessä arjessa tulee usein esiin tilanteita, joissa työtä ei voi/pysty/ehdi/saa tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kyse on osin työn tekemisen moraalisesta ulottuvuudesta ja erilaisten jännitteiden aiheuttamasta ristiriidasta. Esimerkiksi voidaan joutua pohtimaan mennäkö työntekijöiden hyvinvointi vai lapsen paras edellä. Voiko kummatkin yhdistää mielekkääksi arjeksi?

Lapsen hyvinvoinnin tukeminen vuorohoidon arjessa

Ajankohta: 7.3.2016 ja 14.4.2016

Miten vuorohoidossa pystytään huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet ja vireystila? Entä kuinka tunnistetaan ja huomioidaan lasten yksilölliset päivärytmit ja kokemukset päivän eri aikoina? Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi kasvatusyhteistyö ja perheiden erilaiset tarpeet, kiintymyssuhteet, omahoitajuus ja vertais- ja kaverisuhteiden tukeminen.