jamk.fi

Jätevesijärjestelmät kuntoon aikataulun mukaisesti

Jätevesijärjestelmä tulee rakentaa etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti ja rakentaminen tulee toteuttaa huolellisesti ja ammattitaidolla.

Uudisrakennukset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja talousjätevesiasetuksen (157/2017) vaatimukset sovelletaan välittömästi uudisrakentamiseen. Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitetään uudisrakennuskohteissa rakennuslupahakemukseen. Tällöin uusi talousjätevesiasetuksen ja kyseisen kunnan vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä rakennetaan samassa yhteydessä rakennuksen kanssa.

Vanhat kiinteistöt

Jos kiinteistö on rakennettu (tai sille on myönnetty rakennus/toimenpidelupa) ennen 1.1.2004, määräytyy jätevesijärjestelmän kunnostus rakennuksen sijainnin perusteella. Pohjavesialueilla tai korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rantaviivasta sijaitsevien rakennusten jätevesien käsittely tulee saattaa ympäristönsuojelulain mukaiselle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän kunnostuksen voi tehdä tarpeen ja kiinteistönhaltijan harkinnan mukaan milloin vain. Kuitenkin viimeistään ympäristönsuojelulaissa (527/2014 156 b §) esitettyjen rakennuslupaa vaativien rakennus- ja korjaustöiden yhteydessä.

 Kunnan viranomainen voi kuitenkin määrätä uusimaan tai kunnostamaan jätevesijärjestelmän talousjätevesiasetuksen ja kunnan määräysten asettamalle tasolle, jos nykyinen jätevesijärjestelmä aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Kun vanhalla kiinteistöllä kunnostetaan tai uusitaan pelkästään jätevesien käsittelyjärjestelmää, tarvitaan siihen kunnasta toimenpidelupa. Ennen laitehankintoja ja rakennustyön aloittamista on siis otettava yhteyttä kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen ja liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä lupahakemukseen.

Kohtuuttomassa tapauksessa vaatimuksista voidaan poiketa

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaan talousjätevesien käsittelyvaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli velvoitteesta aiheutuva kokonaisrasitus kiinteistönhaltijalle muodostuisi kohtuuttomaksi. Tässä tarkoitettua poikkeamista voidaan soveltaa vain niillä ranta- ja pohjavesialueilla, joilla jätevesien käsittelyn saattaminen laissa edellytetylle tasolle on sidotttu määräaikaan 31.10.2019.

Arvioitaessa kohtuuttomuutta kiinteistönhaltijan kannalta otetaan huomioon seuraavat seikat:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta tässä pykälässä tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Ennen jätevesiasetuksen (209/2011) voimaantuloa 68 vuotta täyttäneet vakituisesti kiinteistöllään asuvat kiinteistönomistajat vapautuivat järjestelmän kunnostusvelvoitteista. Edellytyksenä kuitenkin on, etteivät jätevedet aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa ja kiinteistöllä on oltava jonkinlainen toimintakuntoinen jätevesien käsittelyjärjestelmä.


Jätevesijärjestelmän rakentamisessa huomioitavaa

 • Rakentamisessa on käytettävä ammattitaitoista urakoitsijaa.
 • Ennalta laadittua suunnitelmaa tulee noudattaa tarkoin.
 • Käytettävät maa-ainekset on oltava suunnitelman mukaiset.
 • Rakentaminen kannattaa dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla kaikki vaiheet.
 • Mahdolliset muutokset tulee kirjata suunnitelmaan.
 • Rakentaminen on tehtävä huolella kaikkien järjestelmien ja järjestelmän osien kohdalla.
 • Tarvittaessa on hyvä kysyä neuvoa suunnittelijalta. 
 • Säiliöt, tarkastuskaivot, pumppaamot ja laitepuhdistamot on asennettava vaakasuoraan.
 • Alusta on tiivistettävä ennen asennusta, ettei painumia tule peittämisvaiheessa.
 • Säiliöt yms. rakenteet on ankkuroitava tukevasti maahan ohjeiden mukaisesti.
 • Kaivantojen täytemaa tulee olla kivetöntä hiekkaa.
 • Järjestelmä on tarvittaessa lämpöeristettävä.
 • Maanpinta muotoillaan niin, että esim. sulamisvedet valuvat pois järjestelmän päältä.
 • Sähköliitännät saa tehdä vain ammattilainen.

Kuvasarjoja järjestelmien rakentamisesta