Työkaluja pk-yritysten esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden parantamiseen - tavoitteena työurien pidentäminen ja parantaminen henkilöstöä osallistamalla.

Tule mukaan ja uudistu!

Tämä julkaisu esittelee käytännönläheisiä ratkaisuja työurien pidentämiseen johtamisen keinoin. Julkaisussa esiteltävät työkalut on luotu yhdessä pk-yritysten kanssa vastaamaan esimiestyön tyypillisimpiin haasteisiin. 

Kehitettäviä teemoja yrityksissä olivat oman työn merkityksen hahmottaminen suhteessa yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, perustehtävän kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen koko organisaatiolle sekä vuorovaikutus ja viestintä eri tilanteissa, erityisesti strategiaprosessissa, palavereissa, kehityskeskusteluissa ja palautteen annossa. 

Näistä teemoista kehitettiin julkaisussa esiteltävät konkreettiset työkalut: työyhteisön visualisointi, palautteen nelikenttä, oikeiden asioiden äärellä, strategia käytäntöön, kommunikaatioleija ja kehity keskustellen. Julkaisu pohjautuu vuosina 2011–2014 toteutettuun Uudistava johtaminen -projektiin.

Uudistava johtaminen-projektin aikana tunnistetaan työurien pidentämisen ja parantamisen haasteita mukana olevissa yrityksissä. Mukana on 12 pk-yritystä Keski-Suomesta. Pk-yrityksissä koko henkilöstölle tehdyn alkutila-analyysin pohjalta on valittu kehittämiskohteet, joita on työstetty yhdessä projektin asiantuntijoiden kanssa. Kehittämistyön tulosten pohjalta on rakennettu työkaluja ja toimintamalleja esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden uudistamiseksi. Voit tutustua työkaluihin tarkemmin näillä kotisivuillamme. Vuosien 2011–2013 aikana on pidetty projektissa mukana oleville yrityksille yhteisiä työpajoja ja aamukahvitilaisuuksia sekä kaikille avoimia TalkShow-tilaisuuksia.

Uudistava johtaminen -projektin vaikuttavuuden arviointi

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Uudistava johtaminen -projektin vaikuttavuutta. Projektin vaikuttavuuden arviointi toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusaineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, jotka toteutettiin helmi -marraskuun 2013 aikana. Haastatteluihin osallistui neljä erilaista palvelu- ja tuotantoalan yritystä.

Projektilla on ollut vaikutuksia yritysten työyhteisön toimivuuden parantumiseen, jota on pystytty kehittämään yrityksissä viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Projektilla on ollut myönteinen vaikutus myös yritysverkostojen rakentumiseen. Lisäksi siinä on kyetty tunnistamaan yrityskohtaisia kehittämiskohteita ja pyritty löytämään toimivia ratkaisuja niiden parantamiseen

Tämä tutkimus on toteutettu projektin ollessa vielä kesken, ja lopulliset vaikutukset näkyvät vasta projektin päättymisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää lopullisten vaikutusten kartoittamisessa.

Työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (Yritysetiikka 2/2013)

Tämä artikkeli käsittelee kahta keskisuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten johtamisen kehittämishankkeessa tehtyä tutkimusta. Tutkimusten tavoitteina oli kartoittaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä eri-ikäisten työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen. Erityisiksi tarkastelun kohteiksi muodostuivat organisaatioluottamus, esimies-alaissuhde, työn imu sekä työyhteisön toimivuus. Tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksena kahdeksalta hankkeeseen osallistuneen pk-yrityksen henkilöstöltä (390). Vastaukset (n=163) analysoitiin tilastollisesti ikäryhmittäin. Tulokset osoittavat, että mitä korkeammaksi työntekijät arvioivat organisaatioluottamuksen ja esimies-alaissuhteensa laadun, sitä paremmin he voivat työssään ja kokevat työn imua. Tutkimuksemme mukaan erityisesti nuorten (alle 35-vuotiaat) sekä ikääntyvien (45-54-vuotiaat) työntekijöiden johtamiseen tulisi pk-yrityksissä kiinnittää huomiota. Varmistamalla heille mielekäs ja riittävän haastava työ sekä mahdollisuus osaamisensa parempaan hyödyntämiseen todennäköisesti edistettäisiin heidän työssä jatkamistaan ja työuransa pidentymistä.

Organisaatioluottamus, esimies-alaissuhteet ja työn imu sekä niiden yhteydet alaisten näkökulmasta tarkasteltuna

Tutkimuksessa selvitettiin pk-yrityksissä työskentelevien alaisten arvioita organisaatioluottamuksen tasosta, esimies-alaissuhteen laadusta ja työn imusta. Lisäksi tutkittiin luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laadun vaikutusta alaisten kokemaan työn imuun. Tutkimus perustuu vuonna 2011–2012 toteutettuun kyselytutkimukseen, joka kerättiin osana Uudistava johtaminen -hanketta. Kyselyyn vastasi 163 alaista, joista lähes kolme neljäsosaa oli miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 36 vuotta (vaihteluväli 19–56 vuotta), ja he työskentelivät palveluiden, informaatioteknologian ja teollisuuden alan yrityksissä. Tulokset osoittivat, että alaiset arvioivat organisaatioluottamuksen tason ja esimiesalaissuhteen laadun hieman keskitasoa paremmaksi. Tietoperustainen luottamus arvioitiin korkeammaksi kuin tunneperustainen luottamus. Työn imua alaiset arvioivat tuntevansa hiukan useammin kuin kerran viikossa. Työn imun osatekijöistä tarmokkuuden havaittiin olevan vähäisempää nuoremmilla työntekijöillä. Työssä koettu tarmokkuus ja työlle omistautuminen olivat selvästi vähäisempää it-alalla työskentelevillä kuin palvelu- ja teollisuusaloilla työskentelevillä alaisilla. Tutkimuksen perusteella todettiin, että tunneperustaisen luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laatu ovat yhteydessä työn imuun. Mitä korkeammaksi alaiset arvioivat luottamuksen ja esimies-alaissuhteen laadun, sitä useammin he kokivat työn imua. Työtovereiden sosiaalisella tuella näytti olevan enemmän vaikutusta työn imuun kuin työtovereiden ammattitaidolla ja pätevyydellä tai esimiehen tuella ja luottamuksella. Johtopäätöksinä tutkimustuloksista voidaan todeta, että tutkituissa organisaatioissa on syytä kiinnittää huomiota luottamuksen ja esimies-alaissuhteiden laatuun. Etenkin tunneperustaisen luottamuksen kehittäminen on tärkeää, sillä se lisää työn imua, ja vaikuttaa näin koko organisaation tehokkuuteen ja työntekijöiden työhyvinvointiin.