Tutkimus- ja kehittämishanke TAKE CARE 24/7: Työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa – ratkaisumalleja ja (itsensä) johtamisen välineitä toteutettiin vuosina 2013-2014. Hankkeen vastuutaho oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina toimivat SOK ja kolme alueosuuskauppaa sekä Tampereen Työterveys ry. Hankkeessa oli myös mukana asiantuntijoita Jyväskylän yliopistosta.

Mistä oli kysymys?

Hankkeessa oltiin kiinnostuneita iltaisin, viikonloppuisin ja öisin tapahtuvasta työstä, ja sitä tarkasteltiin työntekijöiden ja esimiesten sekä laajemmin koko työyhteisön näkökulmista. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin työntekijöiden ja esimiesten kokemia kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Hankkeen toisessa vaiheessa kehitettiin yhdessä osuuskauppojen esimiesten ja työntekijöiden kanssa hyviä käytänteitä, ratkaisumalleja ja työvälineitä omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kolmannessa vaiheessa arvioitiin, oliko hankkeessa kehitetyistä toimintakäytänteistä ja ratkaisumalleista hyötyä työntekijöiden hyvinvoinnille. 24/7-työaikaa tekevien kokemuksia kerättiin uudenlaisella menetelmällä, jossa hyödynnettiin matkapuhelimia. Esimiesten kokemuksia 24/7-työn johtamisesta kartoitettiin ryhmähaastatteluin. Hankkeen tuloksina syntyi uusia menetelmiä esimiestyöhön ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen, ja niitä hyödynnetään SOK:ssa ja alueosuuskaupoissa sekä työterveyshuollossa.

Tutkimushankkeen eteneminen