Toiminta

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi sekä yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi hanke sisältää erilaisia koulutus- ja kehittämispäiviä. Toiminnan sisältö kohdistuu hoitohenkilökunnan työergonomiaan ja potilaan ohjausosaamiseen sekä lähiesimiesten turvallisuusjohtamiseen. Hankkeessa toteutetaan erilaisia koulutuksia sekä teemapäiviä seututerveyskeskusten vuodeosastojen ja kotihoitoa toteuttavien yritysten esimiehille ja hoitohenkilökunnalle.

Koulutus- ja kehittämistoiminta

Kevät 2012

 • Käynnistettiin neuvottelut yhteistyökumppaneiden tarpeista ja tarkennettiin hankkeen toimintasuunnitelmaa.
 • Koottiin ohjaus- ja projektiryhmä.
 • Sitoutettiin esimiehiä ja henkilöstöä kehittämistyöhön.
 • Potilassiirtojen kuormittavuusarvioinnit alkoivat.

Syksy 2012

Hanke käynnistyi 5.9.2012 pidetyllä aloitusseminaarilla, jonka aiheena oli "Ikääntyvän henkilön toimintakyvyn muutokset ja sen tuomat riskit".

Potilassiirrot ja ergonominen avustaminen -koulutus. Neljän päivän koulutuksesta kaksi päivää toteutettiin osallistujien autenttisissa työympäristöissä. Koulutuksen teemoina olivat ergonominen työskentely hoitotyössä, toimintakykyä edistävä hoitotyö, turvallinen työ- ja toimintaympäristö sekä kaatumisriskien tunnistaminen vuodeosastolla ja kotihoidossa.

Riskien ja vaarojen arviointi toteutettiin Hyvän Olon Pisteelle syksyn aikana. Seututerveyskeskuksen riskien ja vaarojen arviointi -prosessi käynnistettiin.

Turvallisuusosaamisen johtamisen työpaja pidettiin esimiehille marraskuussa.

Projektiryhmän toiminta käynnistyi marraskuussa ja jatkuu koko hankkeen ajan.

Kevät 2013

Apuvälineet tutuksi –päivä järjestettiin helmikuussa. Yhteistyökumppanit esittelivät erilaisia hoitotyön avustamisen välineitä.

Potilassiirrot ja ergonominen avustaminen -koulutuksen viimeinen toteutus oli helmikuussa.

Ergonomiavastaavien koulutus alkoi maaliskuussa. Koulutukseen sisältyi Työterveyslaitoksen potilassiirtokorttikoulutus. Ergonomiavastaavien työskentelyä tuettiin ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden konsultatiivisella ohjauksella.

THL:n IKINÄ-mallin implementointi käynnistettiin esimiehille suunnatulla työpajapäivällä maaliskuussa. Tämän jälkeen käynnistettiin pilotointi. Projektihenkilöstö esitteli osastotunneilla IKINÄ-mallin mittarit terveyskeskussairaaloiden henkilöstölle. Eri sairaaloissa kokeiltiin eri mittareiden toimivuutta käytännön hoitotyössä.

Yhteistyönä Visitan kanssa valmistui opinnäytetyö "Esteettömyyden arviointi kotihoidossa", jossa kehitettiin työväline helpottamaan kotihoidon työntekijää arvioimaan asiakkaan asuinympäristön esteettömyyttä.

Seututerveyskeskusten riskien ja vaarojen yhteenveto valmistui huhtikuussa. Samalla sovittiin yhteisestä prosessimallista riskien ja vaarojen arviointiin jatkossa.

Projektipäällikkö on tavannut yhteistyökumppaneita säännöllisesti. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuodessa. 

Kevät 2014

 • Toimintakykyä edistävän hoitotyön kehittäminen
 • Toimintatapojen levittäminen ja juurruttaminen
 • Terveyskeskusten avopuoli mukaan hankkeeseen
 • Turvallisustyöryhmätyöskentely terveysasemilla

Syksy 2014

 • Turvallisuustyöryhmätyö jatkaa

 • Hoitajien koulutuspäivät:

  • Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja ergonomia

  • Esimiesvalmennus

Hankkeen vaikuttavuuden arviointi

Syksy 2013

 • Potilassiirtojen kuormittavuusarvioinnit
 • Kysely toimijoille hankkeen tuloksista
 • Tulosten ja hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti TTL:n tietopankkiin ja Sotergo-verkostoon sekä Apuvälinemessuilla marraskuussa
 • Henkinen hyvinvointi työssä –valmennus kotihoidon yritysten henkilöstölle
 • Seminaari "Henkilöstö ikääntyneen toimintakykyä tukemassa"
 • Verkostoyhteistyö jatkuu ja laajenee mm. Jyväskylän yliopiston, apuvälinefirmojen ja JAMK:in WellCam Lab monialaisen oppimis- ja kehittämisympäristön kanssa

Syksy 2014

Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten arviointi ja raportointi:

 • Hankkeen päätösseminaari 25.11.2014 klo 12-16 

  • hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset
  • paneelikeskustelu
 • Julkaisu

Tuloksia

Hoitotyön ergonomia

Ergonomiavastaavat ovat alkaneet toimia osastoilla ja yrityksissä. Työn kuormitusta keventämään on tuotu ergonomia, apuvälineet, työympäristön muokkaaminen sekä potilaan toimintakykyä tukeva työtapa.

Toimintakyvyn arviointi

Potilaan toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon määrittelyssä on alettu hyödyntää monialaista yhteistyötä -> RATA-malli

Turvallisuusosaaminen

Turvallisuusosaamista on kehitetty yhteistyössä sairaalaosaston, suun terveydenhuollon ja avoterveydenhuollon kanssa. Turvallisuustyöryhmät on koottu ja toiminta aloitettu.