Mikä Soulbus?

Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan monikulttuurisuusosaajia, koska opiskelijat yhä useammin suorittavat opintoihinsa liittyvän harjoittelun ulkomailla. Myös asiakkaat ja potilaat ovat aiempaa useammin ulkomaalaistaustaisia. Tarvetta monikulttuurisiin vuorovaikutustaitoihin lisää myös vuoden 2014 alussa voimaan tuleva laki potilaiden vapaasta liikkuvuudesta EU-alueella.

Soulbus- Building Social Capital by Imroving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market -projekti suunniteltiin vastaamaan näihin tarpeisiin. Siinä on mukana 13 yhteistyökumppania viidestä Euroopan maasta ja USA:sta. Projektissa opettajat ja työelämäohjaajat työskentelevät yhdessä kehittäen monikulttuurisuusosaamistaan.

Soulbus blogi

Soulbus-blogissa kirjoitetaan projektin etemisestä ja muista projektiin liittyvistä asioista. Tervetuloa tutustumaan blogiimme!

Projektin tavoite:

  1. kuvata ja jakaa kansallisia monikulttuuriseen ohjaamiseen liittyviä käytäntöjä ja tunnistaa hyviä tapoja ohjata ulkomaalaistaustaista opiskelijaa harjoittelun aikana
  2. rakentaa ja toteuttaa virtuaalipohjainen ”Multicultural Coaching” -ohjelma työelämäohjaajille ja opettajille
  3. tuottaa kansallinen pilotti ulkomaalaistaustaisen opiskelijan ohjaukseen harjoittelun aikana
  4. sisällyttää projektin aikana hankittua osaamista ja innovaatioita osaksi partnerikorkeakoulujen opetussuunnitelmia.

Projekti vahvistaa sosiaalista pääomaa, rakentaa keskinäistä luottamusta sekä edistää vuorovaikutusta korkeakoulujen ja työelämän välillä. Projektin tuloksena ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille suunnattujen harjoittelupaikkojen määrä lisääntyy, eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatu harmonisoituu ja systemaattinen yhteistyö työelämän ja korkeakouluinstituutioiden välillä tiivistyy.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Pia Piispanen, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Pia  

Projektin sisällölliset asiantuntijat
Yliopettaja Hanna Hopia, etunimi.sukunimi@jamk.fi ja
Yliopettaja Sanna Sihvonen, etunimi.sukunimi@jamk.fi