Tällä sivulla kuvataan julkaisutyypit voimassa olevan OKM:n tiedonkeruukäsikirjan mukaisesti.

Jokainen julkaisu luokitellaan johonkin seuraavista julkaisutyypeistä, joita koskevat vähimmäisvaatimukset kuvataan kunkin julkaisutyypin yhteydessä.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän
 • Täyttävät vertaisarvioinnin määritelmän
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus
 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • Artikkeli tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa
 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista

A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 • Katsausartikkeli (esim. review, systematic review, meta-analyysi) tieteellisessä lehdessä, sarjassa tai vuosikirjassa
 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta
 • Perustuu keskeiseen alkuperäisartikkeliaineistoon aihepiiristä

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

 • Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa

 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper)
 • Konferenssijulkaisuja julkaistaan tyypillisesti tietojenkäsittelyn alalla. Muilla aloilla konferenssien artikkelit ovat pääosin kokoomateoksia tai lehtien erikoisnumeroita
 • Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioidut artikkelit kirjataan luokkaan A3 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioidut artikkelit luokkiin A1-A2

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • Täyttävät tieteellisen julkaisun määritelmän
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus
 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

Vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisissä aikakauslehdissä, mm. artikkeli, lyhyt tutkimusselostus (case report), lyhyt katsausartikkeli, pääkirjoitus (editorial), kirja-arvostelu (book review), keskustelupuheenvuoro (discussion, letter) tai kommentti (comment)

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Artikkeli, johdanto tai esipuhe useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvassa kustannetussa tieteellisessä kokoomateoksessa

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

 • Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa
 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper)
 • Konferenssijulkaisuja julkaistaan tyypillisesti tietojenkäsittelytieteen alalla. Muilla aloilla konferenssien artikkelit ovat pääosin kokoomateoksia tai lehtien erikoisnumeroita
 • Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioimattomat artikkelit kirjataan luokkaan B2 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioimattomat artikkelit luokkaan B1.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)


C1 Tieteellinen erillisteos

 • Kirjan tekijä(t) ovat kirjoittaneet koko kirjan
 • Kirjan uusi painos voidaan raportoida, mikäli kirjaa on muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden (uud. p. ei riitä)
 • Vertaisarvioimaton monografia kirjataan luokkaan D4, D5 tai E2

C2 Toimitettu teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero
 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina
 • Vertaisarvioimaton toimitettu teos kirjataan luokkaan D6 tai E3


D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 • Täyttävät ammatillisen julkaisun määritelmän
 • Myös tieteelliset artikkelit lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta tai tieteelliset kirjat, joilla ei ole ISBN-tunnusta
 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos

D1 Artikkeli ammattilehdessä

 • Artikkeli ammattiyhteisölle suunnatussa lehdessä
 • Artikkeli tieteellisessä lehdessä, jolla ei ole ISSN-tunnusta

D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto

 • Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, tietojärjestelmässä tai kokoomateoksissa, oppikirja-aineisto tai lyhyt ensyklopediateksti

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

 • Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa
 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssiesitelmästä (full paper)

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

 • Tutkimus- tai asiantuntijatyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys
 • Kustantaja  yleensä ei-tieteellinen julkinen taho kuten ministeriö, rahoittaja, korkeakoulu tai tutkimuslaitos

Huom! D4-julkaisutyypin julkaisu kirjataan aina vain yhtenä monografiatyyppisenä julkaisuna, vaikka se koostuisikin useasta osa-artikkelista.

D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

 • Kustannettu ammatillinen kirja, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
 • Pääsääntöisesti kirjalla on ISBN-tunnus
 • Luokkaan eivät sisälly pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat

D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos
 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina


E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • Artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa lehdessä, sarjassa tai kokoomateoksessa.
 • Tekijällä tulee olla asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön
 • Mielipideosaston kirjoituksista hyväksytään vain pitkät, julkaisukanavan tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).
 • Myös yleistajuinen artikkeli toimitetussa sähköisessä julkaisualustassa
 • Luokkaan eivät sisälly lyhyet kommentit tai yleisönosastokirjeet, eivätkä artikkelit, jotka tekijä on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä

E2 Yleistajuinen monografia

 • Kustannettu ei-tieteellinen yleistajuinen teos
 • Pääsääntöisesti kirjalla on ISBN-tunnus

E3 Toimitettu yleistajuinen teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos
 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina


F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

Täyttää taiteellisen julkaisun määritelmän

F1 Erillisjulkaisu

 • Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

 • Osatoteutus, joka voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus)
 • Myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä muiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen)

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

 • Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin)

G Opinnäytteet

Valitse väitöskirjalle joko G4 tai G5.

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

G3 Lisensiaatintyö

 • Jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E

G4 Monografiaväitöskirja

 • Yliopiston sarjassa tai laitossarjoissa julkaistu monografiaväitöskirja, kustannettu monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistu monografiaväitöskirja

G5 Artikkeliväitöskirja

 • Jos koostuu artikkeleista, artikkelit merkitään erikseen luokkiin A-E


H Patentit ja keksintöilmoitukset

(ei ilmoiteta julkaisutietolomakkeella, tiedot kerätään TKI-palveluiden kautta)

H1 Myönnetty patentti

H2 Keksintöilmoitus

Keksintöilmoituksella tarkoitetaan kirjallista ilmoitusta keksintöilmoituslomake) korkeakoululle, joka keksijän on tehtävä viipymättä, kun hän on tehnyt korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamisalaan kuuluvan keksinnön


I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat


I1 Audiovisuaalinen aineisto

 • Julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa
 • Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö
 • Sarjamuotoisissa aineistoissa kukin sarja merkitään vain kerran, esim. radio-ohjelmasarjat

I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

 

Julkaisuihin liittyvät käsitteet, määritelmät ja julkaisukriteerit on julkaistu kokonaisuudessaan OKM:n tiedonkeruukäsikirjassa :

 • luku 3.2.2 Julkaisutiedonkeruu: käsitteet ja määrittelyt
 • luku 3.2.3 Julkaisutiedonkeruun tietosisältö: julkaisutyypit A-E ja G 
 • luku 7.5. Julkaisutyypit: julkaisutyyppikohtaiset kriteerit
Julkaisutiedonkeruun käsikirja Täyttääkö julkaisu tiedonkeruun kriteerit? Minkä julkaisutyypin valitsen? Lue ohjeet