Käyttösäännöt

Kirjastopalveluiden käyttöoikeus ja käyttöehdot

Kirjaston peruspalvelut ovat avoimia kaikille. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston aineistoa, palveluja ja yleisötiloja kirjaston sääntöjen mukaisesti kirjaston palveluaikoina. JAMKin opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjotut lisäpalvelut ovat kirjaston antama maksuton tiedonhankinnan opetus, e-aineistojen käyttö JAMKin verkon ulkopuolella sekä eräiden muiden aineistojen käyttö. JAMKin ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat lisäksi käyttää Omatoimikirjastoa palveluaikojen ulkopuolella.

Maksullisista palveluista peritään voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluja käyttävä henkilö sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä sekä muita ohjeita. Käyttösääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lainaus- ja käyttöoikeuden menettämiseen sekä korvausvelvollisuuteen.

Kirjastokortti ja lainausoikeus

Lainausoikeuden ja kirjastokortin saa esittämällä valokuvallisen henkilötodistuksen ja antamalla kirjaston pyytämät tiedot. Kirjastokortti on henkilökohtainen, ja se on oltava aina mukana lainattaessa. Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen. Kadonneen tai vahingoittuneen kortin tilalle annetusta kortista peritään hinnaston mukainen maksu. Asiakkaalle voidaan myös aktivoida käyttöön Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuvallinen opiskelijakortti, Keski-kirjastojen kortti tai Jyväskylän yliopiston kirjastokortti. Asiakas on vastuussa kaikesta kirjastokortillaan lainatusta materiaalista.

Mikäli asiakkaalla ei ole hoitamattomia palautuksia eikä maksuja eikä hän ole lainannut kirjaston aineistoa kolmeen vuoteen, voidaan hänen asiakastietonsa poistaa kirjastojärjestelmästä. Asiakas voi halutessaan hankkia asiakkuuden uudestaan.

Lainaamisen pelisäännöt lyhyesti (pdf)

Lainausoikeuden menettäminen

Lähetämme erääntyneistä lainoista palautuskehotuksen sähköpostitse. Asiakas on velvollinen maksamaan myöhästymismaksut. Asiakas menettää lainausoikeutensa, kun maksamattomia maksuja on kertynyt asiakasrekisterin velkasaldoon hinnastossa määritelty summa tai lainat ovat olleet liian pitkään myöhässä. Lainausoikeus palautuu, kun kaikki maksut on maksettu ja aineisto palautettu.

Palauttamattoman aineiston korvausmaksut sekä kirjaston hinnaston mukaiset myöhästymismaksut ja toimenpidemaksut laskutetaan asiakkaalta. Kun lainasi ovat laskutuksessa, asiasi hoito siirtyy kirjastolta Jyväskylän ammattikorkeakoulun taloustoimistoon. Lainakielto poistetaan, kun olet maksanut laskun ja esität maksusta kuitin. Vältä maksuhäiriömerkintä maksamalla lasku ajallaan tai sopimalla taloustoimiston kanssa eräpäivän siirrosta.

Uusiminen

Lainoja voi uusia korkeintaan kymmenen kertaa, ellei lainaan ole varauksia. Lainat voi uusia Janetissa, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjaston toimipisteissä.

Varaaminen ja palauttaminen

Lainassa olevaan aineistoon voi tehdä varauksia. Varattuja kirjoja kuljetetaan toimipisteiden välillä. Hyllyssä olevaa materiaalia ei voi varata, eikä sitä kuljeteta toimipisteiden välillä. Asiakas voi palauttaa lainaamansa materiaalin mihin tahansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimipisteistä. AV-kioskin laitteet sekä yö- ja viikonloppulainat kuitenkin palautetaan aina siihen toimipisteeseen, josta ne on lainattu.

Kaukopalvelu

Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelutoimintaa. Kirjasto välittää asiakkailleen kaukolainoja muista kirjastoista, mikäli tarvittavaa aineistoa ei löydy kirjaston omasta tai lähikirjastojen kokoelmista. Kaukolainaus on maksullista, maksut määräytyvät lähettäjäkirjaston hinnaston mukaan. Lähettäjäkirjasto määrää laina-ajan sekä muut mahdolliset lainan käyttöehdot. Asiakas sitoutuu noudattamaan lainaehtoja sekä korvaamaan laiminlyönneistä aiheutuvat kulut. Kirjasto lähettää omista kokoelmistaan muille kirjastoille niiden pyytämää aineistoa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • käyttää kirjaston kokoelmia ja tiloja
 • tehdä lainassa olevaan aineistoon varauksia
 • palauttaa edellä mainituin poikkeuksin aineistoa mihin tahansa JAMKin kirjaston toimipisteeseen
 • hyödyntää kaukopalvelua
 • antaa kirjastolle palautetta
 • tehdä hankintaehdotuksia

JAMKin ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat lisäksi käyttää Omatoimikirjastoa.

Asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön lainaamaan puolestaan aineistoa luovuttamalla tälle kirjastokorttinsa; toisen puolesta lainaamaan valtuutetun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Jokaisella asiakkaalla on henkilötietolain (523/99) mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Asiakas voi luopua lainausoikeudestaan palauttamalla kirjastokortin mihin tahansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston toimipisteeseen, jolloin hänen tietonsa poistetaan kirjastojärjestelmästä.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan velvollisuutena on kirjaston käyttösääntöjen noudattaminen. Asiakkaan on myös noudatettava tekijänoikeuslakia käyttäessään kirjaston jäljenne- ja atk-palveluja.

Lainatessaan asiakas sitoutuu palauttamaan saamansa aineiston viimeistään eräpäivänä kirjaston auki ollessa. Asiakkaan on maksettava kirjaston määräämät myöhästymismaksut sekä muut maksut, katso hinnasto. Ennakkoilmoitus erääntyvistä lainoista sähköpostilla on lisäpalvelu. Mahdolliset häiriöt sähköposti- tai verkkopalveluissa eivät vapauta maksuista.

Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston. Aineisto on ensisijaisesti korvattava vastaavalla uudella teoksella tai vaihtoehtoisesti maksamalla teoksesta kirjakauppahinta. Elokuvateoksen tallennetta ei voi korvata vastaavalla uudella teoskappaleella.

Asiakkaan on ilmoitettava henkilö- ja yhteystietojen muutoksista kirjastolle. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon.

Kirjaston käyttäjät ovat velvollisia ottamaan huomioon toiset kirjastonkäyttäjät ja noudattamaan työrauhaa. Työskentelyrauhan takaamiseksi kirjaston yleisissä tiloissa matkapuhelimen häiritsevä käyttö ei ole sallittua.

Omatoimikirjastoa käytettäessä asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston sääntöjä. Asiakas on vastuussa henkilöistä, jotka hän päästää kirjastoon omatoimiaikana.

Asiakas palauttaa lainat omatoimisesti kirjastoon automaatilla tai kirjaston sulkuaikana palautuslaatikkoon. Asiakas seuraa automaattien ohjeita ja vastaa, että lainat tulevat palautetuksi. Asiakas voi tarkastaa palautuksen onnistumisen palautuskuitista tai asiakastiedoistaan Janet-tietokannasta. Kirjaston palveluaikana lainoja voi myös palauttaa asiakaspalvelupisteeseen.

Virkailija kirjaa palautuslaatikkoon jätetyn aineiston vastaanotetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Vasta kirjaamisen jälkeen lainaajan vastuu aineistosta loppuu, eikä myöhästymismaksuja enää kerry. Omatoimikirjastossa palautusautomaatin häiriötilanteissa, aineisto on palautettava palautuslaatikkoon.

Kirjasto ei vastaa asiakkaan kirjastoon palauttamatta jättämästä aineistosta.

Kirjaston oikeudet ja velvollisuudet

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen, ja sitä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan sekä Omatoimikirjaston toiminnan toteuttamiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tämä ei koske perintätoimia, Omatoimikirjaston kulunvalvontaa eikä poliisin suorittamaa esitutkintaa. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus. Rekisteriseloste on nähtävänä kirjaston toimipisteissä sekä kirjaston www-sivuilla.

Aukioloajoista tiedotetaan kirjaston toimipisteissä, kirjaston www-sivuilla sekä ammattikorkeakoulun muissa viestimissä. Kirjaston aukioloajoista päättää kirjastonjohtaja.

Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä hänet voidaan määrätä väliaikaiseen lainakieltoon. Lainakiellon voi purkaa kirjastonjohtaja. Asiakas voi myös menettää käyttöoikeutensa Omatoimikirjastoon.

Kirjasto ei vastaa

 • Mahdollisista häiriöistä sähköposti- tai verkkopalveluissa.
 • Lainattujen tallenteiden asiakkaan omille laitteille aiheuttamista vahingoista.
 • Kirjaston tiloissa olevien laitteiden toiminnallisesta häiriöstä tai tietokoneviruksesta käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta.
 • Asiakkaiden kirjastoon jättämästä omaisuudesta.
 • Asiakkaiden kirjastoon palauttamatta jättämästä aineistosta.
 • Omatoimikirjaston toimintahäiriöistä.


Käyttösäännöt ovat voimassa 1.4.2008 alkaen. Päivitetty 1.1.2016