Valmennamme johtajia ja esimiehiä sekä tarjoamme työkaluja pk-yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.  Keskitymme yritystoiminnan taloudellisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin näkökulmiin. Tule mukaan edelläkävijöiden joukkoon!

Osallistava johtaminen ja vastuullisuus tuovat kilpailuetua

Johtamisen ja esimiestyön sparrauspalvelut sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisprosessi muodostuvat yhteisistä kehittämistapaamisista ja yrityksen sisäisestä kehitystyöstä. JAMKin asiantuntijat ohjaavat prosessia ja auttavat yritystä hahmottamaan keskeiset painopistealueet, toimintatavat sekä toimenpiteet tavoiteltavien tulosten aikaansaamiseksi. Keskeistä kaikissa aihepiirin palveluissamme on henkilöstön ottaminen mukaan kehittämistyöhön sitoutumisen ja toivottujen muutosten aikaansaamiseksi. 

Valitse sopiva paketti vastuullisuuden kehittämiseen

Palvelukokonaisuudestamme voit poimia yrityksenne tarpeisiin sopivat tuotteet. Parhaaseen mahdolliseen tulokseen päästään kuitenkin kokonaisvaltaisella kumppanuudella kehittämällä liiketoimintaa pitkäjänteisesti askel kerrallaan asiantuntijoidemme sparrauksessa.

Kick off -työpaja johdattelee vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemaan. Seuraava vaihe on yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman ja -ohjelman laatiminen mittareineen.

Kehittämisen askeleet

 1. Mitä vastuullinen yritystoiminta yrityksessänne tarkoittaa?
 2. Mitkä vastuullisuuden elementit on yrityksenne kannalta oleelliset? 
 3. Nykytilanteen arviointi: Miten hoidatte vastuullisen liiketoiminnan kolmea osa-aluetta?
 4. Kehittämisohjelma: toimintasuunnitelma ja mittarit

Osa-alueet

 • Taloudellinen vastuu
 • Sosiaalinen vastuu
 • Ympäristövastuu

Palvelumme

 • Vastuullisuus haltuun - Kick off työpaja
 • Vastuullisuuskartoitus ja kehittämisohjelman laatiminen
 • Henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet
 • Osaamiskartoitus ja prosessien toimivuus
 • Osaamisen johtaminen
 • Ympäristöasioiden hallittu johtaminen
 • Kohti ympäristöjärjestelmää - alustava ympäristökatselmus
 • Valmentava esimies
 • Työyhteisön osallistava johtaminen

Valitse yritykseenne sopivat palvelut!

Kick off - vastuullisuus haltuun

Vastuullinen liiketoiminta on taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten tekijöiden tasapainoista kehittämistä - kestävän kehityksen toteuttamista yritystasolla. Palvelu antaa yritykselle kokonaiskäsityksen siitä, mitä vastuullinen liiketoiminta on.

Yrityskohtaisessa työpajassa määritellään, mistä osa-alueista kyseisen yrityksen vastuullisuus muodostuu, mitä toimialan näkökulmasta on erityisesti otettava huomioon ja millaisilla kehittämistoimenpiteillä yrityksen toiminnasta tulee entistä vastuullisempaa.

Toteutus

Työpajassa laaditaan yhteinen tiekartta, joka ohjaa yrityksen vastuullisuuden kehittämistä ja aktivoi henkilöstöä. Työpaja koostuu kolmesta neljän tunnin tapaamisesta, joissa enintään 30 hlöä.

Vastuullisuuskartoitus ja kehittämisohjelman laatiminen

Palvelun avulla yritys saa oman kehitystyön tueksi vastuullisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelman. Yrityksen nykytila kuvataan vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta ja sille tuotetaan konkreettinen kehittämisohjelma. Ohjelma sisältää vastuut, toimenpiteet, mittarit ja aikataulun.

Toteutus

Keskustelut asiantuntijan kanssa ja ohjatut työpajat, yhteensä n. 30 h. Osallistujina yrityksen johto, työnjohto sekä työntekijöiden edustus.

Sosiaalinen vastuu

Osaamiskartoitus ja prosessien toimivuus

Kyetäkseen täysipainoiseen ja tuottavaan työhön tulee henkilöstön tuntea yrityksen prosessit ja niiden toiminta. Osaamiskartoituksen avulla yritys voi suunnitella prosessien eri vaiheisiin parhaan osaamisen eli parhaat työntekijät ja ennakoida prosessien vaatimaa koulutus- ja tietotaitotasoa.

Toteutus

Neuvottelut asiantuntijan kanssa, ohjatut työpajat, yhteensä n. 30 h (osallistujina yrityksen johto, työnjohto, työntekijät valikoidusti).

Osaamisen johtaminen - opas ja kehityskeskustelut

Palvelun avulla luodaan yrityskohtaiset osaamisen johtamisen välineet: osaamisen kehittämisen strategia ja osaamisen johtamisen opas koko henkilöstölle. Lisäksi osaaminen liitetään teemaksi kehityskeskustelurunkoon. Oppaan avulla henkilöstö arvioi nykyistä osaamistaan ja ennakoi tulevia osaamistarpeita yrityksen osaamisen johtamisen strategian luomissa puitteissa. Päämääränä on kehittää osaamisesta käytännössä koeteltua kompetenssia. Kehityskeskusteluissa työnantaja ja työntekijä yhdessä arvioivat saavutetun osaamisen ja kyvyn tason ja sopivat uusista tavoitteista.

Toteutus

Johdon valmennus ja henkilöstön työpajat, osaamisen johtamisen opas, kehityskeskustelurunko osaamisen arviointiin ja kehittämiseen, yhteensä n. 36 h (yrityksen johto, työnjohto, työntekijät)

 • Johdon työpajat: 2 x 4h (lisäksi taustatyönä ennakko- ja välitehtävät)
 • Henkilöstön työpajat 3 x 4h (lisäksi taustatyönä ennakko- ja välitehtävät)
 • Osaamisen johtamisen yrityskohtainen oppaan laatiminen
 • Yrityskohtainen osaamisen kehityskeskustelurungon rakentaminen

Ympäristövastuu

Ympäristöasioiden hallittu johtaminen

Koulutus antaa tietoa ympäristöjärjestelmästä ja sen rakentamisesta ja vaatimuksista. Yritys saa oman sparraajan JAMKin asiantuntijasta.

Koulutuksessa käydään läpi:

 • ympäristöjärjestelmät, niiden vaatimukset ja hyödyt (ISO 14001, EMAS-asetus)
 • ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden asettaminen
 • ympäristönäkökohtien kartoittaminen ja niiden merkittävyyden arviointi
 • ympäristövaikutusten tarkkailu ja mittaus
 • ympäristöohjelmat ja auditoinnit

Toteutus

Yrityskohtainen koulutus, koulutuksen kesto: 2 x 4 tuntia.

Lisämaksusta tarjoamme työpajatyöskentelyn (4 h) oman yrityksen ympäristöjärjestelmän kehittämisen aloittamiseksi.

Kohti ympäristöjärjestelmää - alustava ympäristökatselmus

Palvelu tarjoaa yrityksille apua oman toimintansa ympäristövaikutusten arviointiin alustavan ympäristökatselmuksen kautta. Yritys saa oman sparraustiimin opiskelijoista. Valmennukseen kuuluu tutustuminen yrityksen toimintaan ja ympäristönäkökohtien kartoittaminen yhdessä yrityksen edustajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

 • Tausta ja tietoperusta
 • Ympäristönäkökohtien kartoittaminen
 • Ympäristönäkökohtien merkittävyyden arviointi
 • Ympäristövaikutusten tarkkailu ja mittaus

Toteutus

Toteutuksessa mukana n. 10 hlön opiskelijaryhmä

Katselmus: 2 x 4 h tutustuminen yrityksen toimintaan ja ympäristönäkökohtien havainnointi yhdessä yrityksen edustajien kanssa.

Työpaja (4h) ympäristövaikutusten määrittämiseksi ja merkittävyyden arvioimiseksi yhdessä yritysten edustajien kanssa tulosten jatkokäsittelyksi.

60%
arvostaa vastuullisuutta

Tutkimusten mukaan 60 % suomalaisista kokee, että vastuullisella toiminnalla on melko tai erittäin paljon vaikutusta ostopäätökseen.

Julkaisut ja tutkimukset

Työkaluja pk-yritysten esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden parantamiseen. 2014. Ekonen M., Timonen J., Koponen S., Lämsä A-M., Saarisilta J., Hauvala H., Haaranen M. & Salminen H.

Uudistava johtaminen– tukea pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen työurien pidentämiseksi.2012. Koponen, S., Lämsä, A-M., Kärkäs, M. & Ekonen, M. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Räätälöimme organisaatiollenne sopivan palvelukokonaisuuden. Ota yhteyttä!

Saarisilta Jaana

Saarisilta Jaana

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358404872040
Näytä lisää