Opi hyödyntämään, kehittämään ja johtamaan logistisia järjestelmiä biotalousalalla! Kasvualalle tarvitaan logistiikan osaajia. Koulutuksessa opit hallitsemaan talouden ja tekniikan näkökulmat sekä kehittämään biomassojen toimitusketjuja laadukkaasti ja tehokkaasti. Opiskelet monimuotoryhmässä.

Biotalouteen suuntaava logistiikkainsinöörin koulutus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelet monimuotona sekä itsenäisesti että lähipäivinä ryhmässä Seinäjoella tai Saarijärvellä. Lähipäiviä on 1 - 2 kuukaudessa.

Opiskele logistiikan ammattilaiseksi kasvavalle biotalousalalle

Biotalous on kasvava ala, johon Suomen hallitus haluaa panostaa biotalousstrategian avulla. Alalle ennustetaan uusia työpaikkoja ja huimaa kasvua vuoteen 2025 mennessä. Biotalouteen tarvitaan logistiikan osaajia, jotka hallitsevat niin talouden kuin tekniikankin näkökulmat ja pystyvät kehittämään biomassojen toimitusketjuja laadukkaasti ja tehokkaasti.

Biotaloudella pyritään kestävään kehitykseen ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Tutkinto-ohjelmassamme opit ymmärtämään biotalouden kokonaisuutta, mutta saat samalla vahvan osaamisen logistiikasta. Valmistuttuasi logistiikan insinööriksi voit toimia esimies- tai asiantuntijatehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä biotalousalalla, kuten metsäteollisuudessa, kemianteollisuudessa, kalataloudessa, maataloudessa, elintarviketeollisuudessa tai lääketeollisuudessa.

Biotalousalan logistiikka on paljon muutakin kuin kuljetuksia. Se on runsas paketti biotaloutta ja johtamista, sisälogistiikkaa ja hankintoja.

Opiskele biotaloutta ja tekniikkaa

Biotalouteen suuntautuva logistiikan tutkinto-ohjelma on erinomainen kokonaisuus taloutta ja tekniikkaa, jossa etenet perusopinnoista itseäsi kiinnostaviin ammatillisiin opintoihin. Se sisältää työharjoittelun sekä opinnäytetyön. 

Opiskelet ensin työelämätaitoja, kuten ICT-ja kielitaitoja ja yrittäjyyttä, sekä luonnontieteitä, kuten matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Ammatillisissa opinnoissa tutustut teknologian perusteisiin, kuten sähkötekniikkaan, tekniseen piirtämiseen, mekaniikkaan, tuotantoteknologioihin ja automaatioon, logistiikan informaatioteknologiaan, optimointiin ja simulointiin sekä materiaalitekniikkaan.

Talouden ja johtamisen ammatillisissa opinnoissa opit logistiikan perusteita, yritystaloutta, huolintaa, hankintaa, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, toiminnanohjausta sekä organisaation johtamista. 

Suuri osa opinnoistasi on kuitenkin biotaloutta. Biotalouden ammattiopinnoissa perehdyt alan tuotantologistiikan kehittämiseen, varasto- ja terminaalitekniikkaan, johtamiseen ja liiketoimintaan sekä tilaus- ja toimitusketjun kehittämiseen.

Insinööri (AMK), 240 op

 • perusopinnot 59 op: työelämävalmiudet ja luonnontieteet
 • ammattiopinnot 116 op: teknologiset perusteet, talous ja johtaminen, biotalous, kuljetukset, sisälogistiikka, hankinnat, työelämäprojekti
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

 Lue lisää opinto-oppaasta

 

Suuntaudu biotalouteen, hankintoihin, sisälogistiikkaan tai kuljetuksiin

Suoritettuasi perusopinnot voit valita sinulle sopivia opintoja biotalouden liiketoimintaympäristön, hankintojen, sisälogistiikan ja kuljetusten kokonaisuuksista tai poimia opintoja yrittäjyydestä. 

Biotalouden liiketoimintaympäristö

Biotalouden valinnaisissa opinnoissa perehdyt maa- ja metsätalouteen, turvetuotantoon, elintarvikealan logistiikkaan ja digitaaliseen tehtaaseen.

Hankinnat

Hankinnoissa keskityt erityisesti kansainvälisen kaupan osaamiseen. Opit analysoimaan, kehittämään ja johtamaan erilaisia hankintoja sekä toimimaan erilaisissa liiketoimintaverkostoissa.

Kuljetukset

Kuljetusten valinnaisissa opinnoissa voit opiskella mm. tiekuljetusteknologioita, kuljetusten ohjausjärjestelmiä ja kuljetusjärjestelmien suunnittelua.

Sisälogistiikka

Sisälogistiikan opinnoissa perehdyt logistiikkakeskusten ja tehtaiden toimintaan, kuten esimerkiksi materiaalien ohjaukseen, materiaalinkäsittelyn automaatioon, tuotantologistiikkaan sekä sisälogistiikan johtamiseen ja suunnitteluun.  

Opiskele monimuotoryhmässä

Logistiikan monimuotototeutuksessa pääset vaikuttamaan siihen, mitä ja miten opiskelet. Kontaktiopintoja on kerran kuukaudessa, ja suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan. 

Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS), jonka laatimisessa auttaa tutor-opettaja. Voit hyväksyttää aiempia opintoja, työelämässä saavutettua osaamista tai työpaikalla suoritettavia opintoja osaksi tutkintoa. Voit valita opintojaksoja myös päiväopintojen tarjonnasta. 

Lue lisää opiskelusta

Harjoittelu on osa opintojasi

Biotalouslogistiikan tutkintoon kuuluu harjoittelua, joka on työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Sinun on mahdollista soveltaa jo oppimaasi käytäntöön. Biotalouslogistiikan insinööritutkinnossa harjoittelua on yhteensä 30 opintopisteen verran. Se on mahdollista suorittaa Suomessa tai ulkomailla.

Lue lisää harjoittelusta

Opinnäytetyö

Tekemällä opinnäytetyön kehität ja osoitat valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se tehdään pääsääntöisesti opintojen loppuvaiheessa. Saat ohjausta työsi tekemiseen.

 

Mitä valmis logistiikkainsinööri tekee?

Logistiikan insinööreiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneet toimivat usein kansainvälisissä tehtävissä teollisuudessa, kaupan alalla ja logistisia palveluja tarjoavissa yrityksissä. 

Logistiikka-alan työtehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii oman alan osaamisen lisäksi hyviä ihmissuhde- ja ryhmätyötaitoja, analyyttisyyttä, ongelmien ratkaisutaitoja sekä halua toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojesi aikana nämä taidot kehittyvät systemaattiset, ja koulutus vastaa hyvin työelämän odotuksiin valmistuvien logistiikkainsinöörien osaamistarpeita.

Tehtävänimikkeitä

Biotalouteen suuntautuneiden logistiikkainsinöörien tyypillisimpiä tehtävänimikkeitä ovat

 • logistiikkapäällikkö
 • hankintapäällikkö tai -insinööri
 • logistiikkajohtaja
 • ostaja
 • terminaaliesimies
 • kuljetussuunnittelija
 • tuotannonsuunnittelija
 • vientiliikenteen hoitaja
 • yrittäjä tai
 • kouluttaja
 

Mervi Juntunen, opiskelija | logistiikka, biotalous, insinööri (AMK)

"Olen ollut metsäalalla jo pitkään ja tehnyt töitä metsänomistajien ja metsän kanssa. Jo lukiosta päädyin metsään. Opiskelu onnistuu työn ja perheen ohella. Oman elämän hallinta pitää löytyä, koulu vie aikaa ja siihen pitää varautua. Jostakin joutuu luopumaan. Uni on se asia, mistä ei pidä ottaa pois."

Lue lisää
Opintopolku.fi Lisähaku: hakuaika 2.7. - 6.8.2018 klo 15.00 saakka! Hae!
 

Jatka myöhemmin YAMK-tutkintoon

Valmistuttuasi insinööriksi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi osallistumalla työn ohessa suoritettaviin ammatillisiin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen. 

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin. Yliopisto arvioi tapauskohtaisesti tutkinto-opiskelijaksi pääsyn kriteerit.

Lue lisää tekniikan alan koulutuksista

Kysy lisää:

Pakarinen Risto

Pakarinen Risto

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358406311873

Aiheeseen liittyvää

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, agrologeja! Opit käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja vastuullisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen sekä kehittämään yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Logistiikka, insinööri (AMK), monimuoto

Tarvitsetko logistiikan osaamista nykyisessä tai tulevassa työssäsi? Haluatko suunnata kansainväliseen bisnekseen tai hankintoihin ja hallita sekä tekniikkaa että taloutta? Valitse logistiikan monimuotona toteutettava AMK-tutkinto, jonka voit suorittaa myös työsi ohessa.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.

Näytä lisää