Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista ammatillisen koulutuksen ja toimintaympäristön muutoksissa.

Koulutussisältöjen kolme keskeistä teemaa ovat henkilökohtaistaminen, arviointi sekä oppimisen tavat ja mahdollisuudet. Ohjausosaamisen kehittäminen kulkee kaikissa näissä yhteisenä läpäisevänä teemana.

Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa on ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishanke.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, muut asiantuntijat sekä oppilaitosjohto.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus sisältää koulutusosioita, joista tilaaja voi valita yhden tai useampia. Kunkin koulutusosion tarkemmasta sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta koulutuksella voidaan vastata juuri ko. koulutuksen järjestäjän tarpeisiin.

Henkilökohtaistaminen 5 op

Koulutusosiossa perehdytään henkilökohtaistamisen periaatteisiin ja koulutuksen järjestäjän henkilökohtaistamisprosessiin. Lisäksi tuetaan osallistujan ohjaustaitojen kehittymistä.

 • Henkilökohtaistamisen merkitys
 • Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma; yhteys osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan; eHOKS
 • Henkilökohtaistaminen prosessina
 • Ohjaus- ja tukitoimet henkilökohtaistamisessa
 • Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä
 • Uraohjaus
 • Henkilökohtaistamista ja opiskelijan osallisuutta edistävä ohjaus
 • Opiskelijan kuulluksi tulemisen vahvistaminen
 • Henkilökohtaistamisen taito; oman toiminnan arviointi ja kehittyminen ohjaajana

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5 op

Tavoitteena on, että osallistuja ohjaa opiskelijaa yksilöllisille opintopoluille ja itseohjautuvuuteen sekä osaa suunnitella tutkinnon osiin perustuvia osaamiskokonaisuuksia, joita voidaan toteuttaa työelämässä: koulutus- ja oppisopimuksessa. Lisäksi osallistuja perehtyy digitaalisten työvälineiden pedagogisiin mahdollisuuksiin.

 • Omien pedagogisten toimintamallien määrittäminen suhteessa uusiin oppimisen tapoihin ja mahdollisuuksiin
 • Erilaisten mahdollisuuksien tunnistaminen ja oppimisen tapojen yksilöllinen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi työelämälähtöisesti
 • Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen
 • Työelämäyhteistyön kehittäminen omalla koulutusalalla
 • Yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen työpaikalla ja oppilaitoksessa integroiden
 • Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ohjaus ja organisointi työelämässä

Arviointi 5 op

Osiossa perehdytään ohjaavan arvioinnin ja osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja toteutustapoihin. Tavoitteena on, että osallistuja on tietoinen opiskelijan arvioinnin eri osa-alueista.

 • Palaute ohjaavan arvioinnin välineenä
 • Opiskelijan itsearviointi
 • Näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti yhteistyössä työelämän kanssa
 • Tutkinnon perusteiden kriteerit osaamisen arvioinnin perusteena
 • Näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus ja arviointi 5 op, verkkototeutus

Ohjaatko ja opetatko maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita? Pohditko, miten voisit hyödyntää monikielisyyttä opetuksen resurssina tai tukea pedagogisesti kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista? Entä askarruttavatko arvioinnin kysymykset? Tule mukaan koulutukseen, jossa perehdyt kulttuuristen tekijöiden vaikutukseen oppimisen taustalla. Kieli- ja kulttuuritietoisuus liittyy myös arvioinnin kysymyksiin. Perehdyt koulutuksessa ohjaavan arvioinnin ja osaamisen arvioinnin periaatteisiin ja toteutustapoihin.

 • Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat oppimisen taustalla?
 • Kulttuuriseen moninaisuuteen kasvamista tukevat pedagogiset taidot ja menetelmät
 • Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja arvioinnissa
 • Ohjaavan arvioinnin, osaamisen arvioinnin ja itsearvioinnin kysymykset

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työpaikkaohjaajat. Koulutukseen otetaan mukaan noin 20 osallistujaa.

Toteutus: Koulutus toteutaan kokonaan verkossa. Koulutus sisältää pienen kehittämistehtävän, joka kehittää omaa opetusta. Hyödynnämme koulutuksessa Zoom Video Communications -verkkokokousjärjestelmää. Kouluttajat: Yliopettaja Harri Keurulainen ja lehtori Maarit Miettinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kysy lisää

Salo Milla-Maarit

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587