jamk.fi

Kohti reformia - tukea toimintakulttuurin muutokseen

Kohti reformia -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja esimiehiä toimintakulttuurin muutoksessa ammatillisen koulutuksen reformin tuomien vaatimusten mukaisesti

Koulutuskokonaisuus sisältää seuraavana kuvatut neljä koulutusosiota. Näistä tilaaja voi valita yhden tai useampia. Kunkin koulutusosion tarkemmasta sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta koulutuksella voidaan vastata juuri ko. koulutuksen järjestäjän tarpeisiin. Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisesti johto, esimiehet sekä laadun kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Uudet oppimisratkaisut erilaisissa oppimisympäristöissä (3 op)

Osallistujat hankkivat valmiuksia erilaisten innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. He kehittävät uusia ja toimivia tapoja ohjata opiskelijaa erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja digitaalisissa ympäristöissä. Osallistujat perehtyvät koulutussopimuksen ja oppisopimuksen tavoitteisiin, henkilökohtaistamiseen sekä muihin yksilöllisiin tapoihin hankkia osaamista työtehtävien yhteydessä. He kehittävät yhdessä työelämän toimijoiden kanssa käytänteitä, miten annetaan palautetta osaamisen kehittymisestä ja miten osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa eri aloilla.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen (3 op)

Yhteisöllisyyttä käsitellään seuraavista näkökulmista: oppilaitosten sekä työelämän johto ja henkilöstö sekä opiskelijat. Keskeistä on vuorovaikutus eri toimijoiden välillä ja yhteisöllisyyttä tarkastellaan koko oppilaitoksen ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Osallistujat tarkastelevat yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vaikutusta oppimiseen. He kokoavat ja kehittävät erilaisia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhteisöllisyyden tukemiseen. 

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut (3 op)

Osallistujat perehtyvät henkilökohtaistamisprosessiin sekä kehittävät toimintatapoja, joilla tuetaan opiskelijalähtöistä ohjausta ja tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. He luovat toimintatapoja esimerkiksi henkilökohtaistamisen asiakirjan laatimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja järjestämiseen, tunnustetun ja hankitun osaamisen dokumentointiin sekä uraohjaukseen (jatko-opinnot, työllistyminen). Lisäksi tuetaan sellaista koulutuksen järjestämistavan kehittämistä, jolla mahdollistetaan jatkuva opiskelijoiden sisäänotto.

Osaamisen arviointi (3 op)

Koulutuksen keskeisenä sisältönä on näyttöperusteinen osaamisen osoittaminen tutkinnon osittain. Lähtökohtana on kriteeriperusteinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä osaamisen arviointi. Osallistujat perehtyvät erilaisiin arviointityökaluihin sekä digitalisaation mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen yhteistyössä työelämän edustajien ja kollegoiden kanssa. Lisäksi kehitetään välineitä arvioinnin laadun varmistamiseen.

Toteutus

Koulutusten sisällöt ja työskentelymuodot täsmennetään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työelämäyhteistyössä hyödynnetään osallistujien omia verkostoja.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille. 

Ota meihin yhteyttä

Haluaisitko tietää lisää täydennyskoulutuksistamme? Oletko kiinnostunut teemaan liittyvistä tilauskoulutuksistamme, jotka räätälöidään organisaatiosi ja alueesi tarpeisiin?

Yhteystietomme on tarkoitettu juuri sinun käyttöösi. Ota rohkeasti yhteyttä suoraan koulutussuunnittelijoihimme tai laita sähköpostia yhteiseen osoitteeseemme aokk(at)jamk.fi.

Siitari Maija-Liisa

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Teacher Education College
+358405959180