Opi vastaamaan muuttuvan ja digitalisoituvan työelämän tarpeisiin kehittämällä osaamistasi! Täysin verkossa opiskeltava kolmiosainen koulutus tarjoaa sinulle työkalut työn tuottavuuden parantamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Kolmiosaisessa koulutuksessa saat työkaluja työn tehostamiseen strategisen johtamisen, palvelumuotoilun ja liiketoiminnan ennakoinnin opintokokonaisuuksista. Koulutus auttaa ymmärtämään liiketoiminnan erilaisia teknologisia toimintaympäristöjä ja hyödyntämään niitä yritystoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen osaamispohjan työelämän moderneihin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin vastaamiseen. 

Opinnot

Yksi koulutuskokonaisuus kestää n. 8 kk.  Seuraava toteutus koulutuksesta on keväällä 2022 (ilmoittautuminen syksyllä 2021).

Koulutuksen avulla

  • parannat tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiasi päivittämällä osaamistasi yhä nopeammin muuttuvan digitalisoituvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaavaksi.
  • opit monialaisesti liiketoiminnasta, teknologiasta sekä palvelumuotoilusta.
  • pääset osaksi osallistujien muodostamaa innovatiivista verkostoa, joka kehittää sekä yritysten että julkisen sektorin osaamista.

Koulutus auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään osaavaa työvoimaa ja edistämään kilpailukykyä.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jotta saat koulutuksesta mahdollisimman paljon irti. Voit saada opintojaksoja kokonaan tai osittain hyväksi luettua sekä sisällyttää niitä mahdollisuuksien mukaan myöhempään amk-tutkintoon.

Kenelle

  • Palvelualan ammattilaisille
  • Urakehitystä tavoitteleville asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin asiantuntijoille
  • Alanvaihtajille, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • Työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa monialaisella koulutuksella.
  • Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Hinta

Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu tästä 1.11. alkaen

Järjestäjät

Koulutus järjestetään yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

jamk_tunnus_sininen_nimella_englanti (1).png

laurea-vaakalogo_rgb.png

Opintojen sisältö

I Lii­ke­toi­min­nan stra­te­gi­nen johtaminen ja ke­hit­tä­mi­nen 10 op

Asiakaslähtöiset palveluprosessit 5 op 

Sisäistät asiakasymmärryksen merkityksen ja osaat huomioida asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisyyden prosessisuunnittelussa. Osaat tarkastella muutosprosessia sekä toimintaympäristön että sisäisen viestinnän ja innostumisen johtamisen näkökulmista.  

Suo­ri­tus­ky­vyn johtaminen 5 op 

Tunnet organisaation suorituskyvyn johtamisen kokonaisuutena ja siihen vaikuttavat tekijät. Osaat rakentaa mittariston suorituskyvyn johtamista varten. Hahmotat uusien teknologioiden mahdollisuuden prosessien kehittämisessä ja suorituskyvyn johtamisessa.

II Yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen ja pal­ve­lu­muo­toi­lu lii­ke­toi­min­nas­sa 15 op

Tu­le­vai­suusa­jat­te­lu ja en­na­koin­ti­me­ne­tel­mät 5 op

Opit ymmärtämään trendien merkitystä ideoinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Perehdyt tulevaisuusskenaarioihin ja yleisimpiin tulevaisuuden ennakointimenetelmiin. Osaat tulkita tulevaisuustietoa ja tunnistaa esiin nousevia trendejä tiimisi projektitehtävässä.

Yh­teis­ke­hit­tä­mi­nen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä 3 op

Ymmärrät yhteiskehittämisen merkityksen asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja tutustut erilaisiin yhteiskehittämisen menetelmiin ja työkaluihin. Ymmärrät eri sidosryhmien merkityksen ja roolin yhteiskehittämisessä. Opintojakson aikana tutustutaan Coco Toolkit -työkaluun ja hyödynnetään sitä tiimisi projektitehtävässä.

Pal­ve­lu­muo­toi­lun prosessi ja menetelmät 4 op

Tutustut palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin sekä menetelmiin. Palvelumuotoilu tarkoittaa palveluiden suunnittelua, muotoilua ja kehittämistä asiakaslähtöisesti. Opintojaksolla pääset tekemään muun muassa taustatutkimusta, persoonia sekä palvelupolkuja, ja syvennät osaamistasi projektitehtävän parissa. 

Pal­ve­lu­muo­toi­lun sprint 3 op

Toteutat palvelumuotoiluprojektin sprint-menetelmän mukaisesti tiimissä projektitehtäväsi parissa. Muotoilet palvelukonseptin ja pääset harjoittelemaan ideasi vakuuttavaa esittämistä sidosryhmille.

III Tu­le­vai­suu­den ennakointi lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä 5 op

Lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien johtaminen 5 op

Tunnistat tiedon ja uusien teknologioiden vaikutuksen liiketoimintaprosesseja kehittävään johtamiseen. Hahmotat ja osaat soveltaa yhteiskehittämisen ja tulevaisuuden suunnittelun työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä.

Opintojen rakenne

Koulutus koostuu AMK-opinnoista. Koulutuksen kurssit järjestetään putkeen, eli uusi kurssi alkaa aina heti edellisen kurssin päätyttyä. Koulutuksen luennot järjestetään pääsääntöisesti keskiviikko- ja torstai-iltaisin.

Koulutus alkaa orientaatiolla 10.1. ja viimeinen luentowebinaari pidetään 31.5.2022.

Lisätiedot

Erica Svärd
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Lehtori
Liiketalous
+358504390821
erica.svard@jamk.fi
Annukka Jussila
Laurea-ammattikorkeakoulu
Lehtori
Liiketalous
+358 406307767
annukka.jussila@laurea.fi

 

Haku aukeaa 1.11.2021 Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa Ilmoittaudu koulutukseen