Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen mahdollistaa tälle merkityksellinen ja toimiva arki.

Koulutus täyttää Toimintaterapian maailmanliiton (WFOT World Federation of Occupational Therapists) toimintaterapeuttikoulutukselle asetetut minimistandardit ja tämä vastaavuus tarkistetaan kansainvälisessä auditoinnissa viiden vuoden välein.

Opiskele toimintaterapian asiantuntijaksi

Toimintaterapian opinnoissa hankit valmiudet arvioida ja tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Tarkastelet eri-ikäisten asiakkaiden toimintaa, opiskelet toimintakeskeisiä arviointimenetelmiä sekä toiminnan mahdollistamisen keinoja. Opit analysoimaan erilaisia arjen toimintoja, työtoimintoja, vapaa-aikaa ja leikkiä. Tutustut myös käsillä tekemiseen ja erilaisten luovien menetelmien käyttöön terapian välineenä.

Asiakkaan toimintakyvyn tukemista

Opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Opintojen läpileikkaavana teemana kulkee monialainen kuntoutumisen osaaminen, joka perehdyttää opiskelijan asiakaslähtöisiin ja innovatiivisiin kuntoutusalan tulevaisuuden ratkaisuihin, kuten esim. digitalisaation ja etäkuntoutuksen mahdollisuuksiin monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi ensimmäisenä vuona opiskellaan työelämävalmiuksia ja toimintaterapian teoreettisia perusteita. Toimintaterapian ammatillinen ydinosaaminen kehittyy siten, että ensimmäisenä vuonna tarkastellaan toimintakeskeistä lähestymistapaa sekä toiminnan ja osallistumisen merkitystä yksilön elämässä. Seuraavina opiskeluvuosina tutustuaan tarkemmin toiminnan ja osallistumisen arviointiin ja edistämiseen toimintaterapian keinoin. Opinnoissa tarkastellaan myös toimintaterapian mahdollisuuksia eri ympäristöissä, verkostoissa ja yhteisöissä. Toimintaterapiaprosessin vaiheiden tunteminen sekä tutkimusnäyttöön perustuvan toimintaterapian ymmärtäminen ovat läpileikkaavana teemana opintojen eri vaiheissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

JAMK tutuksi: Toimintaterapeuttikoulutuksen esittely

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Kansainvälistä meininkiä Jyväsjärven jäällä

JAMKin toimintaterapian tutkinto-ohjelma on järjestänyt Northamptonin yliopiston kanssa intensiiviviikkoja jo kuuden vuoden ajan. Northamptonilaiset ihastelevat suomalaisen toimintaterapian opiskelun leikkisyyttä ja vuorovaikutteisuutta. 

Lue asiakaslehden juttu

 

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskelijat kokoontuvat koululle opiskelemaan ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Toisena ja kolmantena sekä viimeisenä puolena vuotena opiskelijat kokoontuvat kontaktiopintoihin noin viikoksi kuukausittain. Tämän lisäksi opinnoissa on itsenäisesti sekä ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Toimintaterapeutit työllistyvät

Alan asiantuntijoille on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve on kasvamassa erityisesti avoterveydenhuollossa. Toimintaterapeutin asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Ammattinimike voi olla esimerkiksi toimintaterapeutti, ryhmätoiminnan ohjaaja, yrittäjä, vastaava ohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, työtoiminnan suunnittelija, asumistoiminnan vastaava, erityistyöntekijä, toiminnanohjaaja ja apuvälinealan asiantuntija.

Toimintaterapeutteja tarvitaan

 • lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä
 • päihderiippuvaisten hoidossa ja kuntoutuksessa
 • työterveyshuollossa työkyvyn ylläpidossa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa

Voit työskennellä esimerkiksi

 • sairaalassa
 • koulussa
 • yrittäjänä
 • päiväkodissa
 • kuntoutuskeskuksessa
 • erityishuoltopiirissä
 • sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteissä

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Niina Lampi | toimintaterapiaopiskelija

"Vietimme hiihtolomaviikon vaihdossa Iso-Britanniassa, Northamptonissa, opiskellen yliopistolla yhdessä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Tällainen intensiivikurssi mahdollistaa kansainvälistymisen lyhyessä ajassa. "

Lue lisää
 

Lisätietoja koulutuksesta

Ritsilä Jaana

Ritsilä Jaana

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456
Näytä lisää