Opi tukemaan asiakasta arjen taitojen harjoittelussa ja itsenäisessä selviytymisessä.

Opiskele toimintaterapian asiantuntijaksi

Toimintaterapian opinnoissa hankit valmiudet arvioida ja tukea asiakkaan toimijuutta ja selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä. Tarkastelet eri-ikäisten asiakkaiden toimintaa, opiskelet toimintakeskeisiä arviointimenetelmiä sekä toiminnan mahdollistamisen keinoja. Opit analysoimaan erilaisia arjen toimintoja, työtoimintoja, vapaa-aikaa ja leikkiä. Tutustut myös käsillä tekemiseen ja erilaisten luovien menetelmien käyttöön terapian välineenä.

Asiakkaan toimintakyvyn tukemista

Ensimmäisenä vuonna perehdyt hyvinvointialan asiakkuuksiin ja asiakaslähtöiseen palveluprosessiin, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä neuvontaan ja ohjaukseen. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena painotat opinnoissasi toiminnan merkitystä ja tarkoituksenmukaisuutta yksilölle. Opit myös toimintakeskeisten arviointimenetelmien käyttöä ja keinoja asiakkaan toiminnan mahdollistamiseksi.

Syvennät osaamistasi muun muassa toiminnan analyysissä ja soveltamisessa, terapeuttisen vuorovaikutuksen osaamisessa, toimintaterapiaprosessin tuntemisessa sekä erilaisten toimintaympäristöjen hyödyntämisessä.

Opintoihin kuuluu 75 opintopistettä harjoittelua koulun harjoittelutiloissa ja alan työpaikoissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yrityksissä, kuntoutuslaitoksissa, erityiskouluissa, asumisyksiköissä ja/tai toimintakeskuksissa. Voit myös tehdä harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja opiskelijavaihdossa eri puolilla maailmaa. Lisäksi voit kehittää yrittäjyys- tai tutkimus- ja kehittämisvalmiuksia osana opintojasi.

Opintojen rakenne

 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 13 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 16 op
 • Asiakkuus toimintaterapiassa 18 op
 • Toiminnan mahdollistaminen toimintaterapiassa 58 op
 • Toimintaterapian toimintaympäristöt 31 op
 • Kehittyvä asiantuntijuus toimintaterapiassa 20 op
 • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 0-15 op
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen lukukauden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista kontaktiopintoihin.

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskelijat kokoontuvat koululle opiskelemaan ryhmiin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Toisena ja kolmantena sekä viimeisenä puolena vuotena opiskelijat kokoontuvat kontaktiopintoihin noin viikoksi kuukausittain. Tämän lisäksi opinnoissa on itsenäisesti sekä ryhmässä tehtäviä oppimistehtäviä.

Toimintaterapeutit työllistyvät

Alan asiantuntijoille on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve on kasvamassa erityisesti avoterveydenhuollossa. Toimintaterapeutin asiantuntemusta voidaan hyödyntää myös yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Ammattinimike voi olla esimerkiksi toimintaterapeutti, ryhmätoiminnan ohjaaja, yrittäjä, vastaava ohjaaja, päivätoiminnan ohjaaja, työtoiminnan suunnittelija, asumistoiminnan vastaava, erityistyöntekijä, toiminnanohjaaja ja apuvälinealan asiantuntija.

Toimintaterapeutteja tarvitaan

 • lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä
 • päihderiippuvaisten hoidossa ja kuntoutuksessa
 • työterveyshuollossa työkyvyn ylläpidossa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa

Voit työskennellä esimerkiksi

 • sairaalassa
 • koulussa
 • yrittäjänä
 • päiväkodissa
 • kuntoutuskeskuksessa
 • erityishuoltopiirissä
 • sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteissä

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
 

Hakuohjeet

Huomaa, että päivätoteutus ja monimuotototeutus ovat omina hakukohteinaan Opintopolussa.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Niina Lampi | toimintaterapiaopiskelija

"Vietimme hiihtolomaviikon vaihdossa Iso-Britanniassa, Northamptonissa, opiskellen yliopistolla yhdessä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Tällainen intensiivikurssi mahdollistaa kansainvälistymisen lyhyessä ajassa. "

Lue lisää
 

Lisätietoja koulutuksesta

Ritsilä Jaana

Ritsilä Jaana

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456
Näytä lisää