Sosionomin tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin, kansalaisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen. Sosionomin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sosionomi (AMK).

 

Sosionomi tukee, ohjaa ja vahvistaa erilaisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen osallisuutta ja toimijuutta heidän arjessaan, sosiaalisissa suhteissaan ja muuttuvissa elämäntilanteissaan. Hyvät vuorovaikutus- ja dialogitaidot, asiakkaan kuuleminen ja kunnioitus ovat sosionomin vahvuuksia.

 

Tutkinnon rakenne

Sosionomin tutkinnon sisällöt rakentuvat ihmisoikeuksista, sosiaalisesta kestävyydestä, yhteisöjen ja yksittäisen ihmisen ja perheen arjen tuesta, sosiaaliturvasta ja -palveluista sekä asiakkaan kohtaamisesta, verkostoista, vuorovaikutuksesta ja ohjauksesta. Näillä sisällöillä ja opiskelijan omilla valinnoilla hänen osaamisensa painottuu sosiaaliohjaukseen tai varhaiskasvatuksen sosionomin työhön. Sosionomin tutkinto-ohjelman opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa käytetään joustavia pedagogisia ratkaisuja oppimisen ja osaamisen mahdollistamiseksi.

Sosionomin osaaminen ja ammatti-identiteetti alkaa muotoutua ensimmäisenä opiskeluvuonna sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, työelämävalmiuksia edistävissä opinnoissa sekä sosiaalialan työn perusteissa. Sosionomin ammatillisen ydinosaamisen perusta on eettisyys, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus, sosiaalialan palveluiden ja lainsäädännön tuntemus sekä asiakastyön osaaminen. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti sosiaaliohjausta ja varhaiskasvatuksen sosionomin työtä, toimintaympäristöjä ja verkostoja yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason näkökulmista. Kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien edistäminen, asiakkaan edun perustelu sekä yhteiskunnalliset kehittämis- ja vaikuttamistaidot kehittyvät opintojen edetessä. Valmistuttuaan sosionomi osaa toimia sosiaalialan asiantuntijana sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskellaan sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan perusteita monialaisesti sekä verkossa että kontaktiopintoina (noin 2 pv/kk) Jyväskylässä.

Seuraavien vuosien opinnot etenevät sosionomin tutkinto-ohjelmakohtaisessa opiskelijaryhmässä ja painottuvat sosiaaliohjauksen ammattiosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen verkko-opiskelupainotteisesti.

Opintoihin liittyy erimittaisia harjoittelujaksoja vuosittain. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (47 op) toteutetaan sosiaalialan eri toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla.

JAMK tutuksi: Sosionomikoulutuksen esittely

Voit katsoa videon myös täältä »

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, varhaiskasvatuksen sosionomi.

 

Hakuohjeet

Ohjeet monimuotototeutukseen hakeutumiseen.

 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kahden vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää