Sosionomin tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sitoudut sosiaalialan ammattieettisiin periaatteisiin, kansalaisten yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen.

Opintojen aikana opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan erilaisia asiakkaita heidän arjessaan ja eri elämäntilanteissa.

 

Tutkinnon rakenne

Sosionomin tutkinto-ohjelmassa voit valita joko aikuisten ja nuorten pariin suuntautuvia sosiaaliohjauksen opintoja tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvia opintoja. Opiskelijana teet aiemman osaamisesi ja opetussuunnitelman antamissa rajoissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin), johon voit valita vastaavia opintoja myös muista korkeakouluista.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena hankit perusosaamisen sosiaalialan toimintaympäristöistä, asiakastyöstä ja palveluista sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä kehität vuorovaikutus- ja dialogitaitojasi asiakkaan kohtaamisessa. Ensimmäisen lukuvuoden lopussa teet valinnan sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen sosionomin opinnoista. Valitsemalla varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, saat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuslain 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Toisena lukuvuotena ammattiosaamisesi kehittyy valintasi mukaan, joko sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen tehtävissä, perheiden ja yhteisöjen osallisuuden edistämisessä sekä palveluohjauksessa.

Kolmantena ja neljäntenä vuonna hankit lisää ohjaus- ja yhteiskuntaosaamista, johtamisosaamista sekä kokemusta projekteista ja työelämän kehittämisestä. Opintojen loppuvaiheessa sosiaaliohjauksen tai varhaiskasvatuksen osaamisesi laajenee ja syvenee itseäsi kiinnostavan asiantuntijuusalueen sekä opinnäytetyön parissa. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

  • oppimistehtävät
  • luennot ja verkkoluennot
  • käytännön taitojen harjoitukset
  • seminaariesitykset
  • verkkotentit
  • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskellaan sosiaali- ja terveysalan perusteita monialaisissa ryhmissä sekä verkossa että kontaktiopintoina (noin 2 pv/kk) Jyväskylässä.

Seuraavien vuosien opinnot etenevät sosionomin tutkinto-ohjelmakohtaisessa opiskelijaryhmässä ja painottuvat sosiaaliohjauksen ammattiosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen verkko-opiskelupainotteisesti.

Opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopiskelu- ja harjoittelujaksoja vuosittain. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan sosiaalialan eri toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista.

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, varhaiskasvatuksen sosionomi.

 

Hakuohjeet

Ohjeet monimuotototeutukseen hakeutumiseen.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää