jamk.fi
toggle mainmenu toggle search

Opintojen aikana opit tuntemaan hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän sekä ohjaamaan ja tukemaan erilaisia asiakkaita heidän arjessaan ja eri elämäntilanteissa.

Opintojen sisältö

Ensimmäisen lukuvuoden aikana perehdyt sosiaalialan asiakastyöhön ja palveluihin.

Seuraavina lukuvuosina painotat opinnoissasi joko varhaiskasvatusta, sosiaalipedagogista työtä, erityiskasvatusta tai sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta. Voit myös valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot.

Opintojen loppuvaiheessa syvennät osaamistasi hallinnon ja lähijohtamisen, perhetyön, lastensuojelun, psykososiaalisen ja monikulttuurisen työn opinnoilla sekä yrittäjyysopinnoilla.

Lisäksi voit täydentää osaamistasi vapaavalintaisilla opinnoilla.

 
 • Työelämävalmiudet 24 op
 • Sosiaali- ja terveysalan yhteiset perusopinnot 11 op
 • Asiakkuus muuttuvassa toimintaympäristössä 16 op
 • Asiakastyö sosiaalialan toimintaympäristöissä 44 op
 • Sosiaalialan työmuodot ja
  menetelmät 34 op
 • Osallisuuden tukeminen
  sosiaalialalla 15 op
 • Johtaminen ja kehittäminen
  sosiaalialalla 16 op
 • Kehittyvä asiantuntijuus sosiaalialalla 20 op
 • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 20 op
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

 

Opiskelijoiden yhteinen perusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla työskentelyn pohjaksi rakentuu tiimidialogin avulla. Ensimmäisen lukukauden jälkeen tiimityöskentely jatkuu oman alan opiskelijoiden kanssa.

Tiimiopiskelu sisältää dialogitreenejä, luentoja, tenttejä, ryhmätyöskentelyä, verkko-opintoja ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä osallistumista työelämän hankkeisiin. Päivätoteutus edellyttää osallistumista kontaktiopintoihin.

 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, kontaktiopiskelun päivät Jyväskylässä, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin voi sisältyä joitakin teemaviikkoja, jotka toteutetaan lähiopiskeluna Jyväskylässä. Osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

Monimuoto-opiskelu soveltuu sinulle, mikäli sinulla on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai haluat enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Verkko-opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toteutustavat

 • oppimistehtävät
 • luennot ja verkkoluennot
 • käytännön taitojen harjoitukset
 • seminaariesitykset
 • verkkotentit
 • reaaliaikainen työskentely verkon välityksellä

Monimuoto-opintojen eteneminen

Ensimmäisen vuoden opinnot aloitetaan yhteisellä orientaatioviikolla, jonka jälkeen opiskellaan sosiaali- ja terveysalan perusteita monialaisissa ryhmissä sekä verkossa että kontaktiopintoina (noin 2 pv/kk) Jyväskylässä.

Seuraavien vuosien opinnot etenevät sosionomin tutkinto-ohjelmakohtaisessa opiskelijaryhmässä ja painottuvat sosiaaliohjauksen ammattiosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen verkko-opiskelupainotteisesti. Lastentarhanopettajan pätevyyden hankkiminen osana sosionomitutkintoa edellyttää hakeutumista päiväopintoihin.

Opintoihin liittyy erimittaisia kontaktiopiskelu- ja harjoittelujaksoja vuosittain. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutetaan sosiaalialan eri toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelu ja kontaktipäivät edellyttävät kokopäiväistä osallistumista.

"Valitsin monimuoto-opiskelun perhetilanteeni takia"

Tutustu toimintaterapeutiksi opiskelevan Marjan ja sairaanhoitajaksi opiskelevan Annen mietteisiin monimuoto-opiskelusta.

Voit katsoa videon myös täältä »
80%
töissä vuosi valmistumisen jälkeen

Valmistuneiden tehtävänimikkeitä: sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, perhetyöntekijä, lastentarhanopettaja, vammaistyön ohjaaja, lasten- ja nuorisokodin ohjaaja, kriisityöntekijä, työvoimaneuvoja, toiminnanohjaaja, päihde- ja mielenterveystyön ohjaaja, projektityöntekijä ja -päällikkö, nuorisotyön ohjaaja, avopalveluohjaaja, vastaava ohjaaja, lähijohtaja, palvelupäällikkö

 

Hakuohjeet

Ohjeet monimuotototeutukseen hakeutumiseen.

Opintopolku.fi Hakuaika 18.3. - 1.4.2020 klo 15.00 Hae!
 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opiskeluasi ammattikorkeakoulussa. Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit myös täydentää osaamistasi työn ohessa suoritettavilla täydennyskoulutuksilla.

Mikäli tähtäimessäsi on ura opettajana, voit hakeutua opiskelijaksi ammatilliseen opettajakorkeakouluun suoritettuasi ylemmän AMK-tutkinnon. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua myös yliopistojen jatkotutkintoihin.

Fysioterapiaa pääaineena voit opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

 

Lisätietoja koulutuksesta

Lundahl Raija

Lundahl Raija

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358408337316
Näytä lisää