Agrologi YAMK, Biotalouden kehittäminen: Koulutusvastaava Jyrki Kataja

Biotalouden moniosaajia maailman markkinoille

"Biotaloussektorin moniosaajia tarvitaan: heitä, jotka ovat perehtyneet tarkkaan tiettyihin osa-alueisiin, ja heitä, jotka hallitsevat kokonaisuuden ja pystyvät kertomaan sekä yleisölle että asiantuntijoille, mikä on tärkeää ottaa alalla huomioon."

Miten eliöt vaikuttavat ympäristöön? Mikä on nykyistä biotalouden teknologiaa ja mikä tulevaisuutta? Miten biotaloudesta tehdään kannattavaa bisnestä ja mitä ovat sen reunaehdot? Mitä lait määräävät ja mitkä ovat lainsäädännön muutostarpeet? Millaista teknologiaan voidaan ja saadaan käyttää?

Biotalousalan kokonaisuuden hahmottamiselle on tällä hetkellä suuri tarve. Tähän saakka koulutukset ovat keskittyneet tietyn substassialan kehittämiseen. Biotaloussektorin moniosaajia tarvitaan kuitenkin kahdenlaisia; heitä, jotka ovat perehtyneet tarkkaan tiettyihin osa-alueisiin sekä osaajia, jotka hallitsevat kokonaisuuden ja pystyvät kertomaan sekä yleisölle, että asiantuntijoille, mikä on tärkeää ottaa alalla huomioon.

He pystyvät myös perustelemaan, miksi biotalouden tietyillä sektorilla kannattaa edetä tai miksi ei. Asiantuntijoiden pitää myös osata havaita syyt, miksi asiat eivät etene toivottuun suuntaan. Tarve biotalouden moniosaajille on maailmalla tällä hetkellä vielä suurempi kuin meillä Suomessa.

Rakennettavien biotuotetehtaiden ympärille on noussut paljon mahdollisuuksia. Biotuotetehdas on hyvä esimerkki siitä, että varsinaista liiketoimintaa on tehty luonnonvara-alalla ja metsäteollisuudessa jo pitkään, mutta sen liepeillä on paljon osaamistarpeita, joihin ei ole kiinnitetty huomiota ja joita voidaan kehittää. Usein nämä tarpeet ovat liian pieniä liiketoiminta-alueita isoille toimijolle, mutta pienemmille yrittäjille ne voivat antaa mahdollisuuksia kiinnostavaan ja kannattavaan liiketoimintaan. Jo kaupallisiksi tuotteiksi edenneitä esimerkkejä tästä ovat tuhkan, kuoren tai lietteiden jalostaminen komponenteiksi lannoitteisiin tai infra-rakentamisen tuotteisiin.

Biotalous on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Uuden tuotteen, käytännön tai keksinnön markkinoille pääsy voi kestää vuosia, jolloin itse tuotot saadaan vasta vuosien päästä.

JAMKin agrologin Yamk –tutkinnon keskiössä on biotalouden laajan toimintakentän hahmottaminen ja ymmärtäminen. Opinnot keskittyvät vahvasti koulutukselle reunaehdot antavaan neljään näkökulmaan: teknologiseen, ekologiseen, taloudelliseen sekä ”Human factoryyn” eli kulttuuris-sosiaaliseen. Näiden neljän näkökulman kautta tarkastellaan asioita koko opintojen ajan.

Opiskelijat tuovat mukanaan oman ajatuksensa biotaloudesta opiskelemaan tullessaan. Opintojen aikana heidän tulee uudistaa ajatuksensa ja kehittää sitä eteenpäin ilman rajoitteita. Uudella, kehittyvällä toimialalla pitää katsoa asioita eritavalla kuin ennen. Opiskelijoiden tuottamat uudet näkökulmat ovat usein myös ratkaisuja haasteisiin.

Biotalouden kehittämiseen suuntautuvaan Yamk -tutkintoon voivat hakea myös muut kuin luonnonvara-alan korkeakoulun suorittaneet. Opintoihin tulevalla on tärkeää olla valmiina idea siitä, mitä hän voisi biotaloussektorilla tehdä. Opinnäytetyö on hyvä väylä testata miten idea toimii tai voisiko se olla pohjana uudelle liiketoiminnalle. Asiaa voi lähestyä myös kiertotalouden kautta. Muiden alojen korkeakouluopiskelijat ovat joko jalostamassa tai kehittämässä uutta tuotetta tai markkinarakoa.

Opiskelijalle suurin hyöty koulutuksesta tulee opinnäytetyön ja verkostoitumisen kautta. Opinnäytetyö keskittyy tyypillisesti tiettyyn osaamisalueeseen jo yritysten erikoistumisenkin vuoksi. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös muulle kuin omalle firmalle, jolloin hankitaan niin uusia verkostoja kuin näkökulmiakin. Työnantajien palautteissa näkyy organisaation mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa pohtiessa asioita uusista näkökulmista yhdessä opiskelijan kanssa. Pelkästään opinnäytetyössä ei näy kaikki yrityksen saama hyöty, heidän koko toimintatapansa saattaa muuttua pohdintojen myötä.

JAMKin Biotalousinstituutin tavoitteena on viedä osaamista tulevaisuudessa myös ulkomaille.  

Tervetuloa meille JAMKin Biotalousinstituuttiin opiskelemaan!

Jyrki Kataja, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Jaa

Takaisin