Avoimen väylän valintakriteerit - AMK-tutkinnot

Kevään 2020 avoimen AMKin väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja, joista

 • väh. 3 op pakollisia kieliopintoja
 • väh. 5 op matematiikkaa (tekniikan alalle haettaessa)
 • enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia
 • enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja

Liiketalouden tutkinto-ohjelmissa (ei koske Tiimiakatemiaa) tutkintoon soveltuvien avoimen AMKin opintojen tulee olla JAMKissa suoritettuja, muissa ohjelmissa kaikissa Suomen avoimissa AMKeissa suoritetut opinnot hyväksytään. 

Mikäli suoritat opinnot JAMK avoimessa AMKissa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2020 mennessä.
 
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2020 mennessä. 

Kieliopintojen tulee olla pakollisia kieliopintoja, joten esimerkiksi tukikurssin suorittaminen ei täytä avoimen AMKin väylän vaatimusta. Tarkistathan, että sinulla täyttyvät vaatimukset! Mikäli vaadittavia opintoja puuttuu, olethan ajoissa yhteydessä avoimen AMKin yhteyshenkilöihin, jotta voitte katsoa milloin sopivia kursseja on tarjolla ja ehtisit suorittamaan vaaditun määrän opintoja.

Hakulomakkeella voit laittaa kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Avoimen AMKin väylän kevään 2020 haku järjestetään 2.-15.5.2020.  Huomaathan, että avoimen AMKin väylän haku tapahtuu avoimen väylän erillisellä lomakkeella!

Hakulomake AMK Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2020 Hae!

Avoimen väylän kautta valittavat tutkinto-ohjelmittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2020 haussa
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Konetekniikka, insinööri (AMK) 4
Logistiikka, insinööri (AMK) 5
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 5
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 5
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 10
Purchasing and Logistics Engineering 5
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 3
Liiketalous, tradenomi (AMK) 15
Tiimiakatemia, tradenomi (AMK) 10
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 8
International Business 5
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 5
Tourism Management 5
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Fysioterapeutti (AMK) 3
Toimintaterapeutti (AMK) 3
Sosionomi (AMK) 3
Nursing 4
AMK-tutkinnot, monimuotototeutus                                                                                                          
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 5
Logistiikka, insinööri (AMK) 15
Konetekniikka, insinööri (AMK) 4
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 35
Liiketalous, tradenomi (AMK) 7
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 6
Sairaanhoitaja (AMK) 4
Fysioterapeutti (AMK) 4
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 7
Toimintaterapeutti (AMK) 4
Sosionomi (AMK) 4


Tietoa avoimen väylän hausta englanninkielellä löydät Open Study Path -sivulta

Valintaperusteet, avoimen väylä

Avoimen AMKin väylän kevään 2020 valinnoissa AMK-tutkinnoissa on käytössä kaksi valintatapaa (ks. alla). Tulokset julkaistaan 8.7.2020 mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15 (HUOM! Paikan vastaanoton määräaika on muuttunut, aiemmin määräaika oli 15.7.2020 klo 15).

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Avoimen AMKin väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee: 1.hakutoivejärjestys, 2.suoritettujen opintojen opintopistemäärä, 3.haastattelun pistemäärä (niissä koulutuksissa, joissa haastattelu käytössä), 4.arvonta

Agrologi (AMK), insinööri (AMK), restonomi (AMK), tradenomi (AMK): Keskiarvo

 • Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen) eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.
 • Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, laitetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista). 

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot: Keskiarvo ja haastattelu

 • Valintaprosessi on kaksivaiheinen, jolloin avoimen AMKin opintojen keskiarvo on 50 % ja haastattelu 50 % valintapäätöksestä. Lopullisessa valinnassa ovat mukana vain avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat.
 • Haastatteluun kutsutaan 2x aloituspaikkoja vastaava määrä hakijoita 15.5.2020 mennessä suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvon perusteella (väh. 30 op oltava suoritettuna).
 • Haastattelussa arvioidaan motivaatiota koulutukseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia ja sosiaalisia taitoja. Haastattelun maksimipistemäärä on 50 pistettä ja hakijan tulee saada haastattelusta vähintään 20 pistettä.
 • Haastattelu toteutetaan pienryhmähaastatteluna sähköisesti Zoom-palvelussa 9.6.2020. Mikrofoni ja webbikamera tulee olla käytettävissä. 
 • Lopulliseen valintaan vaikuttava keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista).

Liitteet

Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutuksissa vaatimuksena on, että haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojen tulee olla JAMKin avoimessa AMKissa suoritettuja. Muissa ohjelmissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot. 

 • Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan opintosuoritusrekisteristä.
 • Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi jossain muualla avoimessa AMKissa kuin JAMKissa,  sosiaali- ja terveysalalla hakiessa sinun tulee toimittaa opintosuoritusotteesi JAMKin hakijapalveluihin (hakijapalvelut@jamk.fi) tai hakemukselle
  • 15.5.2020 (keskiarvo haastatteluun kutsumiseksi) ja
  • 31.5.2020 klo 15 (lopullinen opintosuoritusote).
 • Muiden kuin sosiaali- ja terveysalalla hakeneiden, muualla kuin JAMKissa opinnot suorittaneiden tulee toimittaa lopullinen opintosuoristusote 31.5.2020 klo 15 mennessä.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.