Avoimen väylän valintakriteerit - AMK-tutkinnot

Kevään 2022 avoimen AMKin väylän haussa sinun tulee suorittaa vähintään 55 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja, joista

 • väh. 3 op pakollisia matematiikan opintoja (tekniikan alalle haettaessa)
 • enintään 10 op saa olla vapaasti valittavia
 • enintään 20 op saa olla hyväksiluettuja

Erillisiä suoritettuja kieliopintoja ei enää vaadita kevään 2022 väylähaussa.

Kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, poislukien suomenkieliset liiketalouden päivä- ja monimuotototeutus sekä osa sosiaali- ja terveysalan koulutuksista, joissa vaaditaan, että opintojen tulee suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa.

Sairaanhoitaja (AMK) ja kätilö (AMK) koulutuksissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot, muissa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa vaaditaan, että opintojen tulee olla suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa.

Mikäli suoritat opinnot JAMK avoimessa AMKissa, opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2022 mennessä.
 
Mikäli teet osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja opintosuoritusotteelle merkittynä 31.5.2022 mennessä. 

Hakulomakkeelle voit valita kaksi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Huomaathan, että avoimen AMKin väylän kautta ei voi hakeutua kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Huom! Mikäli sinulla on yleinen hakukelpoisuus, voit hakeutua opiskelijaksi  AMK-tutkintoon myös yhteishaun kautta. 

Avoimen AMKin väylän kevään 2022 haku järjestetään 2.-15.5.2022.  Huomaathan, että avoimen AMKin väylän haku tapahtuu avoimen väylän erillisellä lomakkeella!

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2022 Haku alkaa 2.5.2022

Kevään 2022 avoimen väylän tarjolla olevat opiskelupaikat:

Haussa olevat AMK-tutkinnot Päivätoteutus Monimuotototeutus
Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) 5 10
Konetekniikka, insinööri (AMK) 7 7
Logistiikka, insinööri (AMK) 8 23
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK) 8  -
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK) 7  - 
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK) 23 33
Information and Communication Technology 5  - 
Purchasing and Logistics Engineering 5  - 
Maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK) 5 5
Liiketalous, tradenomi (AMK) 5 15
Tiimiakatemia, tradenomi (AMK) 8  - 
Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK) 7  - 
Business Information Technology 5  - 
International Business 4  - 
Palveluliiketoiminta, restonomi (AMK) 3 5
Tourism Management 5  - 
Sairaanhoitaja (AMK) 5 11
Fysioterapeutti (AMK)  -  7
Toimintaterapeutti (AMK)  -  7
Sosionomi (AMK)  -  13
Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)  -  13
Nursing 2  - 


Tietoa avoimen väylän hausta englanninkielellä löydät Open Study Path -sivulta

Valintaperusteet, avoimen väylä

Avoimen AMKin väylän kevään 2022 valinnoissa kaikissa AMK-tutkinnoissa valintaperusteena on keskiarvo. 

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen) eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, laitetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista). Mikäli hakijalla ei ole yhtään numeerisesti arvioitua tutkintoon soveltuvaa opintojaksoa opintosuoritusotteellaan, voidaan hakija haastatella ja pisteyttää sen perusteella.

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Avoimen AMKin väylän valinnoissa tasasijatilanteessa ratkaisee: 1.hakutoivejärjestys, 2.suoritettujen opintojen opintopistemäärä, 3. arvonta

Tulokset julkaistaan 8.7.2022 mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7.2022 klo 15.

Liitteet

Liiketalouden päivä- ja monimuotototeutuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa, poislukien sairaanhoitaja (AMK) ja kätilö (AMK) vaatimuksena on, että haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojen tulee olla JAMKin avoimessa AMKissa suoritettuja. Muissa ohjelmissa hyväksytään kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut haettavaan tutkintoon soveltuvat opinnot. 

 • Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan opintosuoritusrekisteristä.
 • Jos olet suorittanut osan tai kaikki opintosi jossain muualla avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtyinä ja merkittyinä opintosuoritusrekisteriin 31.5.2022 mennessä ja hakijan tulee toimittaa opintosuoritusotteet avoimen väylän hakemukselle viimeistään 31.5.2022 klo 15 mennessä.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 

Hakijan terveydentila

Sosiaali- ja terveysalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

 • Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvan tulee huomioida, että
  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssa rokotus.


Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.