Tällä sivulla kerrotaan:
1. miten voi siirtyä toisesta korkeakoulusta JAMKiin tai JAMKin sisällä siten, että tutkintonimike vaihtuu,
2. miten tutkinto-ohjelmaa voi vaihtaa JAMKin sisällä siten, että tutkintonimike ei vaihdu (insinööri- tai tradenomiohjelmasta toiseen) ja
3. miten tutkinto-ohjelman toteutustapaa voi vaihtaa JAMKin sisällä päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen tai päinvastoin

 

1. Siirtyminen toisesta korkeakoulusta JAMKiin tai siirtyminen JAMKin sisällä siten, että tutkintonimike vaihtuu

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoa suorittavaa opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen samaan, tai lähes samaan tutkinto-ohjelmaan TAI korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu (ammattikorkeakoululaki (932/2014, 28§). 

Siirron kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12.) ja siirtyy Jyväskylän ammattikorkeakoululle seuraavan lukukauden alusta. Siirto-opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena kuin lakisääteisestä syystä (ase-/siviilipalvelus, vanhempainvapaa, oma sairaus).

Siirtoa voi hakea, jos

 • Muun korkeakoulun, kun JAMKin opiskelija opiskelee samassa tai lähes samassa tutkinto-ohjelmassa samaan/lähes samaan tutkintoon/tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa. 
 • JAMKin sisäisissä siirroissa tutkintonimikkeen vaihtuminen on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:

  - Tradenomi <--> Restonomi 
  - Liiketalous <--> International Business
  - Logistiikka <--> Purchasing and Logistics Engineering
  - Palveluliiketoiminta <--> Tourism Management
  - Tietojenkäsittely <--> Business Information Technology
  - Purchasing and Logistics Engineering -> International Business
  - International Business <--> Business Information Technology
  - Tourism Management <--> International Business 
  - Sairaanhoitaja <--> Nursing
  - Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmasta toiseen 

 • opiskelija on ollut lähtökorkeakoulussa läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden
 • opiskelijan opinnot ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi lähtökorkeakoulussa. Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 • opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua ensimmäisessä korkeakoulussa eikä se ala alusta tai pitene korkeakoulun/tutkinto-ohjelman vaihdoksen yhteydessä paitsi, jos uuden tutkinto-ohjelman opiskeluaika on pidempi kuin lähtötutkinnon opiskeluaika (esim. sairaanhoitaja -> kätilö).

Siirryttäessä suomenkielisestä tutkinto-ohjelmasta englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan hakijalle järjestetään englannin kielen taidon mittaava haastattelu. Siirryttäessä JAMKin Musiikkipedagogi (AMK) tutkinto-ohjelmaan toisesta ammattikorkeakoulusta hakijalle järjestetään soittonäyte.

Jos hakijan opiskelema ala ja/tai tutkinto-ohjelma poikkeavat merkittävästi haun kohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta esimerkiksi haettaessa insinööristä sosionomiksi, vaihto edellyttää hakeutumista yhteishaun kautta. 

1.1 Sosiaali- ja terveysalan ja musiikkipedagogi AMK-tutkintoon hakevien valinnan lisäehto

Sellaisen hakijan valinta harkitaan erikseen, jonka opiskeluoikeus on peruttu jossakin oppilaitoksessa terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella eikä sitä ole myöhemmin palautettu lääkärinlausunnon perusteella. Kyse on toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta.

Jos valittu siirto-opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen, häneltä voidaan peruuttaa jo saatu opiskeluoikeus. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003 25 a §, 1 momentti)

1.2 Hakuaika ja hakemus

Kevään siirtohakuaika on 3.-14.5.2021 klo 15.00. Siirtoa haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Syksyn siirtohaku on marraskuussa 2021.

Siirtohaku keväisin ja syksyisin
- Tekniikan ala (myös Purchasing and Logistics Engineering), Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Business Information Technology, International Business ja kaikkien alojen ylemmät AMK-tutkinnot (YAMK).

Siirtohaku vain keväisin
- Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot (myös Nursing), Liiketalouden tutkinto-ohjelma (myös Tiimiakatemia), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, Tourism Management, Maaseutuelinkeinot ja Musiikkipedagogin AMK-tutkinto.

1.3 Valinnat

Siirtopäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti opiskelijan opintovaihe, opintomenestys, ryhmän sopivuus ja opiskelijan ilmoittamat perustelut huomioiden. Siirtopäätökset tehdään koulutusyksikössä koulutuspäällikön ja yksikönjohtajan toimesta. Edellä mainittujen valintaperusteiden lisäksi siirto-opiskelijoiden opinnot tulee voida toteuttaa laadullisesti järkevällä tavalla tila- ja resurssikysymykset huomioiden.

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 30.6. (syksyllä alkavat opinnot) tai 15.12. (keväällä alkavat opinnot). Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään lukukauden loppuun mennessä eli kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Siirto-opiskelija aloittaa opinnot aina seuraavan lukukauden alusta. Siirtohaku ei ole yhden korkeakoulupaikan periaatteen piirissä.

 

2. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen JAMKin sisällä

Voit hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa koulutusalan sisällä, jos sinulla ei vaihdu tutkintonimike (Insinööri (AMK) tai Tradenomi (AMK) tai ylempi (AMK) tutkinto-ohjelmasta toiseen). Vaihtoa voi siis hakea esimerkiksi Konetekniikasta Energiatekniikkaan tai Logistiikka YAMKista Teknologiaosaamisen johtamisen YAMKiin.

Huom. jos tutkintonimikkeesi esim. Kätilö (AMK) vaihtuu Sairaanhoitaja (AMK) -nimikkeeksi, silloin sinun tulee hakea siirtoa opintopolku.fi osoitteessa. Ks. siirtohaun ohjeet yläpuolelta.

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen tapahtuu seuraavin ehdoin:

 1. opiskelija on ollut nykyisessä tutkinto-ohjelmassa läsnä olevana vähintään yhden lukukauden (myös kuluva lukukausi huomioidaan).
 2. hakijan opinnot ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi lähtötutkinto-ohjelmassa (YAMK opiskelijat katsotaan tapauskohtaisesti).
 3. opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua ensimmäisessä tutkinto-ohjelmassa eikä se ala alusta.
 4. haettavana olevassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa tutkinto-ohjelmaa vaihtavalle opiskelijalle.

Tutkinto-ohjelman vaihtamista voi hakea milloin vain, mutta ryhmätunnuksen muuttaminen tapahtuu seuraavan lukukauden alusta, ei kesken lukukauden. Vaihtamiseen tarvitaan koulutuspäällikön hyväksymispäätös.

Opiskelija voi oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti suorittaa toisen tutkinto-ohjelman opintoja jo ennen varsinaista vaihtopäätöstä, mikäli se on muutoin mahdollista (opintojaksoilla on tilaa yms.). Tutkinto-ohjelman vaihdosta tulee keskustella ennakkoon koulutuspäällikön ja tutoropettajan kanssa.

Hakemuslomake löytyy Elmon Työpöydältä https://elmo.jamk.fi -> Sähköinen asiointi -> Lomakkeet-> 2. Opintojen aikana -> Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus.

Muutoksenhakuohje:
Päätöksen tutkinto-ohjelman vaihtamisesta tekee koulutuspäällikkö. Päätökseen voi hakea oikaisua Jyväskylän ammattikorkeakoulun Opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintosääntö (5§)

 

3. Tutkinto-ohjelman toteutustavan vaihtaminen JAMKin sisällä

Jos opiskelija haluaa vaihtaa JAMKissa AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen tai päinvastoin, hänen tulee ottaa yhteyttä päällikköön tai tutkintovastaavaan. He ohjeistavat, miten tämä voisi olla mahdollista. 

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi tai puhelimitse.

 
Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää
Sarén Raisa

Sarén Raisa

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358400398576
Näytä lisää