Tällä sivulla kerrotaan, miten voit:

- hakea siirtoa toisesta korkeakoulusta JAMKiin tai JAMKin sisällä silloin kuin tutkintonimike vaihtuu
- hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa JAMKin sisällä siten, että tutkintonimike ei vaihdu
- vaihtaa tutkinto-ohjelman toteutustapaa

 

Siirtyminen toisesta korkeakoulusta JAMKiin tai siirtyminen JAMKin sisällä siten, että tutkintonimike vaihtuu

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoa suorittavaa opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen samaan, tai lähes samaan tutkinto-ohjelmaan TAI korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu (ammattikorkeakoululaki (932/2014, 28§). 

Siirron kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus lähtökorkeakoulussa päättyy lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12.) ja siirtyy Jyväskylän ammattikorkeakouluun seuraavan lukukauden alusta. Siirto-opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena kuin lakisääteisestä syystä (ase-/siviilipalvelus, vanhempainvapaa, oma sairaus).

Hakukelpoisuus

Voit hakea siirtoa jos, 

 • olet ollut läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden
 • olet muun korkeakoulun kuin JAMKin opiskelija, ja opiskelet samassa tai lähes samassa tutkinto-ohjelmassa samaan/lähes samaan tutkintoon/tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa kuin mihin olet hakemassa siirtoa TAI
 • olet JAMKin opiskelija, ja tutkintonimike tai koulutuksen opetuskieli vaihtuisi siirron myötä 
  • tämä on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:
Liiketalous <--> Palveluliiketoiminta
Liiketalous <--> International Business
Logistiikka <--> Purchasing and Logistics Engineering
Tieto- ja viestintätekniikka <--> Information and Communication Technology
Palveluliiketoiminta <--> Tourism Management
Tietojenkäsittely <--> Business Information Technology
Purchasing and Logistics Engineering -> International Business
International Business <--> Business Information Technology
Tourism Management <--> International Business 
Sairaanhoitaja <--> Nursing
Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmasta toiseen    

Valintakriteerit

Siirtohaun päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon hakijoiden opintovaihe, opintomenestys, ryhmän sopivuus ja hakijoiden ilmoittamat perustelut. Kaikille siirtoa hakeville ei voida myöntää opiskelupaikkaa. Siirtohaun valintoihin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • aloitusryhmässä, johon haet siirtoa, on tilaa.
 • opintosi ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi (YAMK-tutkinnoissa 30 opintopistettä/lukuvuosi tai 15 opintopistettä/lukukausi) lähtökorkeakoulussa. Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 • sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opinto-oikeusaikasi on alkanut kulua ensimmäisessä korkeakoulussa eikä se ala alusta tai pitene korkeakoulun/tutkinto-ohjelman vaihdoksen yhteydessä paitsi, jos uuden tutkinto-ohjelman opiskeluaika on pidempi kuin lähtötutkinnon opiskeluaika (esim. sairaanhoitaja -> kätilö).
 • jos hakijoita on enemmän kuin voidaan valita, hakijat asetetaan järjestykseen opintopistekertymän, opintomenestyksen ja hakemusta tukevien perustelujen mukaan.

Opintopolussa ilmoitettu siirtohaun aloituspaikkamäärä on viitteellinen, ja luku koskee kaikkia aloitusryhmiä (aloitusvuosia) eikä luvun mukaista määrää siirtyjiä voida aina ottaa, jos opintosuunnitelmat eri korkeakouluissa ovat kovin erilaiset tai jos siirtyjän hakemassa aloitusryhmässä ei ole tilaa.

Mikäli siirryt tutkinto-ohjelmasta toiseen siten, että tutkinto-ohjelman opetuskieli vaihtuu, sinulle järjestetään kielitaitoa mittaava haastattelu. Siirryttäessä JAMKin Musiikkipedagogi (AMK) tutkinto-ohjelmaan toisesta ammattikorkeakoulusta vaaditaan soittonäyte.

Jos opiskelemasi ala ja/tai tutkinto-ohjelma poikkeavat merkittävästi haun kohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta esimerkiksi haettaessa insinööristä sosionomiksi, sinun tulee hakea yhteishaun kautta.

Sosiaali- ja terveysalan hakevien valinnan lisäehto

Sellaisen hakijan valinta harkitaan erikseen, jonka opiskeluoikeus on peruttu jossakin oppilaitoksessa terveydentilan tai toimintakyvyn perusteella eikä sitä ole myöhemmin palautettu lääkärinlausunnon perusteella. Kyse on toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta.

Jos valittu siirto-opiskelija on hakuvaiheessa salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen, häneltä voidaan peruuttaa jo saatu opiskeluoikeus. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003 25 a §, 1 momentti)

Hakuaika ja hakemus

Syksyn siirtohakuaika on 1.-15.11.2021 klo 15.00. Siirtoa haetaan sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Kevään siirtohaku on toukokuussa 2022.

Siirtohaku keväisin ja syksyisin
- Tekniikan ala (myös Purchasing and Logistics Engineering ja Information and Communication Technology), Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Business Information Technology, International Business ja kaikkien alojen ylemmät AMK-tutkinnot (YAMK).

Siirtohaku vain keväisin
- Sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnot (myös Nursing), Liiketalouden tutkinto-ohjelma (myös Tiimiakatemia), Matkailu- ja palveluliiketoiminta, Tourism Management, Maaseutuelinkeinot ja Musiikkipedagogin AMK-tutkinto.

Valinnat

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 30.6. (syksyllä alkavat opinnot) tai 15.12. (keväällä alkavat opinnot). Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään lukukauden loppuun mennessä eli kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä. Siirto-opiskelija aloittaa opinnot aina seuraavan lukukauden alusta. Siirtohaku ei ole yhden korkeakoulupaikan periaatteen piirissä.

 

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen JAMKin sisällä

Mikäli olet jo JAMKin opiskelija ja haluat vaihtaa tutkinto-ohjelmaa koulutusalan sisällä, voit siirtohaun sijaan hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa alla olevin ehdoin. 

Hakukelpoisuus

Voit hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa JAMKin opiskelijana samalla koulutusalalla,

 • jos olet ollut nykyisessä tutkinto-ohjelmassasi läsnä olevana vähintään yhden lukukauden (myös kuluva lukukausi huomioidaan).
 • jos tutkintonimikkeesi ei vaihdu. Jos tutkintonimikkeesi on Insinööri (AMK), voit hakea tutkinto-ohjelman vaihto toiseen insinöörikoulutukseen tai jos tutkintonimikkeesi on Tradenomi (AMK), voit hakea vaihtoa toiseen tradenomitutkinto-ohjelmaan. Jos opiskelet YAMK-koulutuksessa, voit hakea vaihtoa samalla koulutusalalla tutkinto-ohjelmasta toiseen.


Huom. jos tutkintonimikkeesi esim. Kätilö (AMK) vaihtuu Sairaanhoitaja (AMK) -nimikkeeksi, silloin sinun tulee hakea siirtoa opintopolku.fi osoitteessa. Ks. siirtohaun ohjeet yläpuolelta.

Valintakriteerit

Tutkinto-ohjelman vaihtohaun päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon hakijoiden opintovaihe, opintomenestys, ryhmän sopivuus ja hakijoiden ilmoittamat perustelut. Kaikille vaihtoa hakeville ei voida myöntää opiskelupaikkaa uuteen tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelman vaihdon valintoihin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • aloitusryhmässä, johon siirtoa haet, on tilaa.
 • opintosi ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla valinnoissa ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet yli 55 opintopistettä/lukuvuosi tai 27,5 opintopistettä/lukukausi lähtökorkeakoulussa (YAMK hakijat katsotaan tapauskohtaisesti).
 • sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana. Opinto-oikeusaika on alkanut kulua nykyisessä tutkinto-ohjelmassa eikä aika ala alusta tai pitene tutkinto-ohjelman vaihdon yhteydessä.

Hakuaika ja hakeminen

Tutkinto-ohjelman vaihtamista voit hakea milloin vain, mutta ryhmätunnuksen muuttaminen tapahtuu seuraavan lukukauden alusta, ei kesken lukukauden. Vaihtamiseen tarvitaan päällikön hyväksymispäätös.

Tutkinto-ohjelman vaihdosta tulee keskustella ennakkoon päällikön, opinto-ohjaajan tai tutoropettajan kanssa. Mikäli keskustelun perusteella vaihto on mahdollinen, voit oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti suorittaa toisen tutkinto-ohjelman opintoja jo ennen varsinaista vaihtopäätöstä.

Hakemuslomake löytyy Elmon Työpöydältä https://elmo.jamk.fi -> Sähköinen asiointi -> Lomakkeet-> 2. Opintojen aikana -> Tutkinto-ohjelman vaihtohakemus.

 

Tutkinto-ohjelman toteutustavan vaihtaminen JAMKin sisällä

Jos haluat vaihtaa JAMKissa AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa päivätoteutuksesta monimuotototeutukseen tai päinvastoin, ota yhteyttä päällikköön tai tutkintovastaavaan. He ohjeistavat, miten tämä voisi olla kohdallasi mahdollista. 

 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Lisätietoja

Lisätietoja voit kysyä sähköpostilla hakijapalvelut(a)jamk.fi tai puhelimitse.

 
Veander Mira

Veander Mira

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358405262681
Näytä lisää
Sarén Raisa

Sarén Raisa

Hakukoordinaattori, Admission Coordinator
Opiskelijapalvelut, Student Services
Hallinto, Administration
+358400398576
Näytä lisää