Oletko kulttuuri- tai matkailualan opiskelija, yrittäjä tai muu toimija? Haluatko syventää kulttuurimatkailun osaamistasi tai rakentaa uusia yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa? Tutustu kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuuteen ja ilmoittaudu itseäsi kiinnostaville opintojaksoille tai osallistu kaikille jaksoille.

Pääkuva: Santeri Laamanen / Suomenlinnan hoitokunta

Opinnot

Suomi tarvitsee lisää laadukkaita kulttuurimatkailupalveluja vastaamaan kasvavan matkailun kysyntään. Näiden palvelujen rakentamiseen tarvitaan vetovoimaista ja omaleimaista kulttuurisisältöä, monialaisia verkostoja sekä vahvaa osaamista matkailupalvelujen tuotteistamisessa ja myymisessä. Matkailu tarjoaa kulttuurituotannolle valmiit jakelu-, myynti- ja näkyvyyskanavat, joilla voidaan houkutella uusia kohderyhmiä taide- ja kulttuurisisältöjen pariin tai kehittää kulttuuripalvelujen kannattavuutta ja liiketoimintaa.

Opintojaksoihin osallistuu samanaikaisesti sekä kulttuuri- että matkailualan opiskelijoita ja/tai toimijoita alojen välisen aidon vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen toteutumiseksi. Olennaista on alojen välinen dialogi, yhteistyön mahdollistamien laajojen toimijaverkostojen hyödyntäminen, parhaiden käytänteiden tunnistaminen ja jakaminen sekä toisilta oppiminen ja näin oman osaamisen kehittäminen.

Verkko-oppimiskokonaisuus toteutetaan yhdessä JAMK, Haaga-Helia, Metropolia ja LAB-ammattikorkeakoulujen kanssa, kulttuurituotan­non- ja restonomikoulutuksen välise­nä yhteistyönä. Kukin ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja yhteiseen tarjontaan, joita koulutukseen osallistuvat voivat hyödyntää sovitusti. Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus on suunniteltu osana ESR-rahoitteista Culture Tourism for City Breakers -hanketta (2018-2020).

Kenelle?

Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus sopii erityisesti sinulle, joka

  • opiskelet kulttuuri- tai matkailualan tutkintoa
  • ristiinopiskelet kahdessa eri korkeakoulussa
  • opiskelet avoimessa amk:ssa
  • olet kulttuuri- tai matkailualan yrittäjä tai muu toimija

Koulutuksen kesto ja laajuus määrittyvät suoritettavien opintojaksojen perusteella.

Opintojaksot

Kulttuurimatkailun opinnot koostuvat kolmesta viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka on mahdollista suorittaa joko yksittäin tai kokonaisuutena. Yksittäisinä suorittaessa on kuitenkin huomioitava, että 2. ja 3. opintojaksojen valitseminen edellyttää ensin niitä edeltävien opintojaksojen suorittamista tai lähtötasovaatimusten mukaista muulla tavoin hankittua osaamista. Opintojaksoista on saatavilla sekä suomen- että englanninkielinen toteutus.

Esittelyvideo

 

1. Kohti kulttuurimatkailua, 5 op

Kohti kulttuurimatkailua -opintojakson banneri

Kohti kulttuurimatkailua -opintojaksolla opiskelija orientoituu suomalaiseen kulttuurimatkailuun, tutustuu kulttuurimatkailun toimintaympäristöön ja inspiroituu kulttuurisisältöjen mahdollisuuksista matkailun vetovoimatekijöinä. Opintojakson aikana matkailualan opiskelijat perehtyvät taide- ja kulttuurikentän toimintamuotoihin ja keskeisiin toimijoihin ja kulttuurialan opiskelijat puolestaan perehtyvät matkailuelinkeinon toimijoihin ja palveluketjuun - koko matkailun ekosysteemiin kulttuurimatkailun näkökulmasta.

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan paikalliskulttuurisia erityispiirteitä ja matkailualueiden vetovoimatekijöitä, pyritään hahmottamaan keskeisiä kulttuurimatkailun asiakassegmenttejä ja matkailun ajankohtaisia trendejä, otetaan haltuun vastuullisen matkailun perusperiaatteita ja katsotaan Suomea matkailumaana ikään kuin “kulttuurimatkailun lasien läpi”. Tavoitteena on monialaisissa ryhmissä tapahtuva koulutusalojen välinen dialogi ja molemminpuolinen näkökulman laajentaminen.

Toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu (yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa)
Toteutusaikataulu: 18.1.2021–14.3.2021
Tutkinto-ohjelma: Kulttuurituotanto, Metropolia
Avoin ammattikorkeakoulu: Tarkista hinta, aikataulu ja ilmoittaudu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta
CampusOnline: Tarkista aikataulu ja ilmoittaudu opintojaksolle CampusOnline -portaalissa.

 

2. Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi, 5 op

Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi -opintojakson banneri

Ideasta kulttuurimatkailutuotteeksi -opintojakso ohjaa kulttuurimatkailun tuotekehityksessä systemaattisen, mutta luovan palvelumuotoiluprosessin avulla. Opintojaksolla opiskelijat kehittävät yhdessä uusia palveluaihioita tai vievät eteenpäin jo markkinoilla olevia matkailu- ja/tai kulttuurituotteita. Opiskelijan tuotekehitysosaaminen vahvistuu käytännönläheisillä työkaluilla ja menetelmillä. Keskeisinä aiheina ovat kulttuurimatkailutuotteet, asiakaslähtöinen tuotekehitys, arvonluonti, ideointi, konseptointi, hinnoittelu, jakelu- ja näkyvyyskanavat sekä liiketoimintaprosessit.

Tuotekehitys voi kohdentua esimerkiksi kulttuurisisältöön tai paikalliseen erityispiirteeseen ja sen tuotteistamiseen matkailukohteen tai matkailuyrityksen voimavarana ja kilpailutekijänä. Opiskelijatiimi voi tarttua myös tapahtuman suunnitteluun tai jatkokehittämiseen tai uusien kohderyhmien houkuttelemiseen (esim. kansainväliset matkailijat). Opintojakso soveltuu hyvin myös tilanteeseen, jossa taide- tai kulttuurisisällön yleisöpotentiaalia halutaan kokeilla, testata ja kasvattaa matkailijoiden avulla.

Toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu (yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa)
Toteutusaikataulu: 22.3.2021–23.5.2021
Tutkinto-ohjelma: Kulttuurituotanto, Metropolia
Avoin ammattikorkeakoulu: Tarkista hinta, aikataulu ja ilmoittaudu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta
CampusOnline: Tarkista aikataulu ja ilmoittaudu opintojaksolle CampusOnline -portaalissa.

 

3. Kulttuurimatkailu muutosvoimana, 5 op

Kulttuurimatkailu muutosvoimana -opintojakson banneri

Kulttuurimatkailu muutosvoimana -opintojaksolla opiskelija syventyy koko­naisvaltaiseen, holistiseen ajatteluun. Kulttuurimatkailua tarkastellaan mm. aluekehittämisen välineenä. Opintojakso rakentuu rajatun suunnittelu- ja kehittämisprosessin ympärille. Kehittämiskohteeksi valitaan esimerkiksi jokin alue, verkosto, paikkakunta, kylä, kaupunginosa, kortteli tai kulttuu­rimatkailukohde. Oppimistehtävä voi olla esimerkiksi kehittämis- tai hanke­suunnitelma, tai opiskelija voi käynnistää jonkin uuden kehittämisprosessin valitsemassaan kohteessa.

Toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu (yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa)
Toteutusaikataulu: 31.5.2021–31.7.2021
Tutkinto-ohjelma: Kulttuurituotanto, Metropolia
Avoin ammattikorkeakoulu: Tarkista hinta, aikataulu ja ilmoittaudu Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta
CampusOnline: Tarkista aikataulu ja ilmoittaudu opintojaksolle CampusOnline -portaalissa.

Lisätietoa

Maija Sydänmaanlakka
Asiantuntija
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Maija.Sydanmaanlakka@metropolia.fi | +358 40 655 9721

Anne Ojala-Soini
Koulutussuunnittelija
Kulttuuripalvelut ja musiikki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Anne.Ojala-Soini@metropolia.fi | +358 40 334 2114

Mika Kylänen
Yliopettaja
Liiketoimintayksikkö
LAB-ammattikorkeakoulu
Mika.Kylanen@lab.fi | +358 44 708 1464

Takaisin