Ohjauksen kehittäminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoiminnassa on ohjauksen saralla paneuduttu erityisesti aikuisten ohjauksen, uraohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen. 

Ohjauksessa henkilö jäsentää itsenäisesti, ryhmässä tai ohjaajan tuella todellisuuttaan ja tavoitteitaan siten, että opiskelijan kyky muodostaa ja toteuttaa elämänsuunnitelmiaan kasvaa. Opinto-ohjauksen tavoitealueet ovat oppimisen ja opiskelun sekä uranvalinnan ohjaus sekä persoonallisen kasvun ja kehityksen tukeminen. Opintojen ohjauksen päälinja on opintojen henkilökohtaistamisessa ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Aikuisväestön osaamisen tunnustamiseen tarvitaan uusia välineitä ja toimintatapoja. Oppilaitosten toimintatapoihin kuuluvat myös hakeva toiminta, koulutustarvekartoitukset sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Lisäksi opintojen ohjauksen ja uraohjauksen kehittämisessä huomioidaan oppijoiden moninaisuus, monimuotoisuus ja erilaiset tuen tarpeet. Hanketyöllä on pyritty vaikuttamaan myös oppimisen ja ohjauksen saavutettavuuteen sekä nuorten ja aikuisten oppimisvalmiuksien vahvistamiseen ja tukitoimenpiteisiin.

Työelämä on ollut jo pitkään muutoksessa, johon vaikuttaa muun muassa työvoiman rakenteen muuttuminen suurempien ikäluokkien jäätyä eläkkeelle tai siirryttyä muusta syystä työelämän ulkopuolelle sekä digitalisaation mukanaan tuomat muutokset työhön ja osaamisvaatimuksiin. Työurien pidentyminen ja moninaistuminen, ammatillisen liikkuvuuden edistäminen ja kohtaanto-ongelmat haastavat työelämän toimivuuden ja koulutuksen kehittäjiä. Samalla on tavoitteena lisätä yritysaktiivisuutta ja kohottaa työllisyysastetta.

Ohjauksen merkitys opinnoista valmistumiseen sekä työllistymiseen on keskeinen. Nuorten ja nuorten aikuisten ohjaukseen ja työllistymiseen on kiinnitetty erityistä huomiota vuodesta 2015 alkaen mm. Ohjaamo-palvelumallin kehittämisellä. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu on ollut mukana tukemassa Ohjaamoja monialaisessa yhteistyöosaamisessa, uraohjausosaamisessa sekä monikulttuurisen ohjauksen kysymyksissä. Ohjaamo-kehittämistyötä on edeltänyt laaja Opin ovi -kehittämistyö, jossa rakennettiin alueellisia ja valtakunnallisia aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Niiden verkostoa koordinoi valtakunnallinen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. 

Ohjaukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimiamme

 • TESSU2 - Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (2019-2021)
 • OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (2019-2021)
 • Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun (2017-2019)
 • TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta (2015-2019)
 • OSMO - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin (2016-2019)
 • Opin Ovi - Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti (2008-2014)
 • ERKKERI - ohjauskoulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
 • Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto (2011-2013)

Mukana partnerina

 • Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke (2019-2021)
 • Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa - URAA! (2018-2019)
 • UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille (2019-2020)
 • Personalised Learning (2017-2019)
 • Toisen asteen opiskelijoiden uravalintavalmiudet (2011-2017)
 • NICE2 – Network for Innovation in Career Counselling and Guidance in Europe (2012-2015)
 • BLUE – Best Link Up To Employment (2012-2014)
 • Nordic Network VALA (2012-2013)
 • STUDIO – Pedagogista koulutusta aikuisohjaajille (2008-2013)
 • NICE – Network for Innovation in career Guidance Studies in Europe (2009-2012)

Poimintoja julkaisuista

TESSU-vuosikatsaukset 2016-2019 (Issuu-verkkojulkaisut). Sesay & Tiihonen

Työnohjaus esimiesten tukena SOTE-muutoksessa. Mari Kolu 2018. Teoksessa Mihin työnohjaus virtaa? (toim. Suomi 2018)

Yhteiseen maaliin. Peli monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Anna-Kaisa Tiihonen, Pirjo Hänninen, Päivi Kauppila, Anne Leppänen, Seija Mäkinen, Mervi Pasanen, Auli Sesay ja Martti Hänninen 2018

Yhteisellä matkalla: Aikuisten ohjauksen vaikuttavuutta etsimässä. Merja Niemi-Pynttäri & Auli Ryhänen (toim.). 2013.

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti (ELO). Asiaa elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Verkkojulkaisu.

Yhdessä olemme enemmän. Verkostoitujan apu – näkemyksiä ja oivalluksia verkostotyöstä ja verkostomaisesta työotteesta. Verkkojulkaisu.

Opintopolut ammattitaitokilpailussa / Jukka Lerkkanen, Auli Ryhänen, Päivi Kauppila. 2012.

Opin ovesta eteenpäin - Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa / Anna-Kaisa Tiihonen (toim.) 2011.

Nuorten ohjaustarpeiden arviointi / Jukka Lerkkanen. 2011.

Vaikuttavuuden jalanjäljillä: aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön koulutuksen vaikutuksia osallistujien ohjausajatteluun ja verkostotyöhön / Tuija Rautio, Riitta Virtanen. 2011.

Further training and Distance Education for Career Guidance Counsellors – Current trends in Finland. (Teoksessa S. Kraatz & B.-J. Ertelt (toim) Professionalisation of Career Guidance in Europe. Training Guidance Research Service Organisation and Mobility.) / Jukka Lerkkanen, Raimo Vuorinen. 2011.

Uratarinat ohjauksen tukena
17.8.2020 11:56

Uratarinat ohjauksen tukena

Useat modernit urateoriat hyödyntävät narratiiveja ohjauksen menetelmänä. Myös eri medioissa käydyissä keskusteluissa uratarinoiden merkitystä ja vaikutusta ohjauksessa on sekä kritisoitu että kiitelt...
Kurottautumista verkon välityksellä
15.6.2020 7:37

Kurottautumista verkon välityksellä

Kevään 2020 koronakriisi tyhjensi oppilaitokset opiskelijoista. Siirtymä etäopetukseen ja etäoppimiseen oli nopea ja äkillinen muutos. Oppilaitoksissa tapahtuva oppiminen muuttui hetkessä verkon kautt...
Inspiroidu dialogista – kohti yhteistä keskustelua tukevaa esimiestyötä
19.5.2020 7:53

Inspiroidu dialogista – kohti yhteistä keskustelua tukevaa esimiestyötä

Esimies muutostarinan rakentajana -koulutuksessa tukeuduttiin vahvasti vertaisryhmämentoroinnin menetelmiin ja toimintatapoihin. Vertaisryhmämentoroinnin keskeisiä lähtökohtia ovat dialogisuus, narrat...
Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä
18.5.2020 7:58

Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä

OPEKE-hankkeessa kehitettiin opettajankouluttajien osaamista siten, että se olisi työelämälähtöistä ja ajantasaista. Yhtenä kehittämismenetelmänä toimivat 2019 alkaneet opettajankouluttajien työelämäj...
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa
20.4.2020 9:14

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa

Sukupuolten välinen segregaatio on yleinen ilmiö (Bettio & Veraschagina 2008, Anker 1998). Segregaatiota ajatellaan yleensä ammattikohtaisesti, mutta sitä tapahtuu myös toimialoittain, yrityskohta...
Työelämälähtöistä, kokemuksellista oppimista lähihoitajakoulutuksessa
20.4.2020 7:47

Työelämälähtöistä, kokemuksellista oppimista lähihoitajakoulutuksessa

Lähihoitajaksi opiskelevat toimivat työuransa aikana monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kotona. Kotona tehtävä lähihoitajan työ voi olla kotihoitoa tai...
Näytä lisää

Ota yhteyttä

Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047