uutinen 16.12.2022

Yhteisellä yhteiskuntasitoumuksella kohti kestävää kehitystä

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia ovat tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset. Mukana olevat organisaatiot selvittävät vuoteen 2025 mennessä luontohaittansa ja tekevät suunnitelman haittojen vähentämiseksi. 

Vaaramaisema, jossa mäntyjä, metsää ja järvi

Luontopositiivinen Jyväskylä -yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on turvata luonnon kantokyky ja monimuotoisuus sekä ehkäistä luontohaittoja.

"Yliopiston laskentamallin perusteella selvitetään kaupungin toiminnan aiheuttamat luontohaitat ja arvioidaan, miten niitä voidaan vähentää ja miten kompensoida jäljelle jääviä", kertoo ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen.  
 
Jyväskylän kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan pitkäjänteisesti resurssiviisautta ja vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaliutta. Tavoitteena on olla vuonna 2040 kestävän hyvinvoinnin kaupunki. Uudessa kaupunkistrategiassa on nostettu esille vahvemmin luonnonympäristön monimuotoisuuden turvaaminen ja edelläkävijyys metsien ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittamisessa, ja sitoumus konkretisoi asetettuja tavoitteita. 
 
"Kaupungin osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkivihreän lisäämistä, vesistöjen kunnostamista, ennallistamishankkeita ja luonnonsuojeluohjelman laadintaa", kertoo Pietarinen. 

Jyväskylän yliopiston päämääränä on planetaarinen hyvinvointi 

Jyväskylän yliopisto kulkee päämäärätietoisesti kohti planetaarista hyvinvointia. Tavoitteena on, että JYU on hiilineutraali ja luontoa kokonaisuudessaan heikentämätön vuoteen 2030 mennessä. 

Yliopisto pyrkii luontopositiivisuuteen paikallisella ja globaalilla tasolla. Yliopiston kampusalueella on arvokkaita luontokohteita, liito-oravia, lepakoita ja linnustoa, joiden tilaa ei saa heikentää. Lisäksi kampusluontoa ennallistetaan esimerkiksi muuttamalla nurmikoita niityiksi ja monimuotoisuutta parannetaan mm. lahopuuaitojen avulla. 

Yliopiston hankintojen aiheuttamat luontohaitat ovat globaaleja ja niiden huomioiminen yliopiston toiminnassa on osa yliopiston globaalivastuuta. Luontohaittojen vähentämisen ohella JYU:n asiantuntijat ja tutkijat yhdessä kansallisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kanssa kehittävät toimivia malleja ekologiseen kompensaatioon. Kompensaatio on tarpeellinen niille luontohaitoille, joita ei täysin pystytä poistamaan. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu osallistaa opiskelijat mukaan 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä osana ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen vuonna 2020 julkaisemaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa. Luontopositiivinen Jyväskylä- sitoumuksen myötä Jamk pyrkii tämän lisäksi tavoittelemaan luontopositiivisuutta yhdessä Jyväskylän kaupungin ja EduFutura -oppilaitosten kanssa. 

"Toimenpiteet suunnitellaan siten, että ne edistävät molempia tavoitteita yhtäaikaisesti. Suunnitelmissa on esimerkiksi osallistaa opiskelijoitamme innovoimaan luontopositiivisuutta edistäviä ratkaisuja kampusalueille", kertoo Jamkin kehitysjohtaja ja kestävän kehityksen työryhmän vetäjä Leena Liimatainen. 

Luontopositiivinen Gradia 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tavoitteena on hiilineutraali toiminta 2030-luvulla. Luontopositiivisuutta Gradia vahvistaa sitoutumalla pienentämään energian käytöstä aiheutuvaa luontojalanjälkeä. Energian käytössä Gradia tavoittelee luontoa kokonaisuudessaan heikentämätöntä tasoa vuoteen 2030 mennessä.  

Käytännössä tavoitteeseen päästään vähentämällä energian käyttöä. Sitä vähennetään Gradiassa teknisillä ratkaisuilla. Sen lisäksi tilojen käyttäjät pääsevät vaikuttamaan säästökohteiden suunnittelun ja energian säästön toteuttamiseen. Suunnittelussa huomioidaan tilojen terveys- ja turvallisuusnäkökulmat. Käytännönläheisen kokemuksen kautta työelämään siirtyvien opiskelijoiden näkemys luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista teoista laajenee ja tulevaisuuden työntekijöiden kestävän kehityksen osaaminen vahvistuu. 

Mikä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on? 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tapa toteuttaa kestävää kehitystä käytännössä. Sitoumus yhdistää yhteiskunnan eri toimijat yhteisten tavoitteiden ääreen. 

Lue lisää: https://www.sitoumus2050.fi - Sitoumus2050 
 
Lisätiedot: 
Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki, p. 050 526 0436, paivi.pietarinen[at]jyvaskyla.fi 
Asiantuntija Ulla Helimo, Jyväskylän yliopisto, p. 050 340 4181, ulla.t.helimo[at]jyu.fi 
Kehitysjohtaja Leena Liimatainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, p. 040 821 9435, leena.liimatainen[at]jamk.fi 
Projektipäällikkö Jaana Tuppurainen, Koulutuskuntayhtymä Gradia, p. 040 341 4553, jaana.tuppurainen[at]gradia.fi