uutinen 6.5.2020

Yrityksillä tiukkaa COVID-19 puristuksessa – monen toimintatavat muuttuivat

Yritykset ovat tiukoilla koronaviruksen vuoksi. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tekemän kyselytutkimuksen perusteella moni yritys kärsii merkittävästi koronan aiheuttamista poikkeustoimista sekä maailman markkinoiden lamaantumisesta.

Kysely toteutettiin 25.3.–30.4.2020 ja sen tavoitteena oli kartoittaa erityisesti, miten ja millä toimilla yritykset ovat vastanneet muuttuneeseen tilanteeseen. Sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta jaettuun kyselyyn saatiin 135 vastausta. Vastanneista 90 % oli pieniä, alle 10 hengen yrityksiä.

Vastausten perusteella tilanne on vaikea monelle yritykselle. Toisaalta osaan yrityksiä koronavirus on vaikuttanut vain lievästi tai ei ollenkaan. Vertailtaessa vuoden takaiseen, 66 % vastanneista piti tilannettaan huonompana kuin aiemmin ja vain 4 % koki tilanteen muuttuneen paremmaksi.

– Yritysten tekemistä toimenpiteistä keskeisimmiksi nousevat lomautukset ja toiminnan kulujen minimointi sekä digitaalisuuden ja etäyhteyksien laajempi käyttöön ottaminen, kertoo tutkija Tero Tuovinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Yllättävää on, että merkittävä osa vastanneista ilmoitti, ettei juuri ole muuttanut toimintaansa. Avoimien vastausten perusteella yritykset ovat muun muassa perustaneet verkkokauppoja, siirtäneet palaverit nettiin sekä lisänneet verkossa tapahtuvaa mainontaa. Lähes puolet (46 %) yrityksistä ei olisi tehnyt näitä muutoksia toimintaansa ilman koronavirusta.

Yritykset ovat olleet myös positiivisesti yllättyneitä siitä, että digitaalinen loikka on syntynyt helpommin kuin he kuvittelivat. Vastanneista 48 %:n mukaan digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ei ole ollutkaan niin vaikeaa kuin mitä he olettivat. Noin 14 % vastanneista kokee kuitenkin digiloikan olleen ennakoitua vaikeampaa.

Koronatilanteen vuoksi yrityksissä käyttöönotetuista digitaalisista työvälineistä ylivoimaisesti suosituimmiksi (72 %) nousivat etätapaamisiin liittyvät sovellukset, kuten Zoom, Skype ja Teams. Uuden sosiaalisen median kanavan (esim. Instagram) on ottanut käyttöön 36 % vastanneista. Muita ratkaisuja yrityksen tilanteen helpottamiseksi ovat olleet muun muassa verkkokauppa, maksetut mainokset ja videonjakopalvelut.

– Kaikista haastavimmaksi yritykset kokevat tällä hetkellä kassavirran sekä epävarmuuden tulevasta. Arvioidessaan liikekumppaneissa tapahtuneita muutoksia, yritykset kokivat, että liikekumppanit olivat lisänneet markkinointia verkossa ja ottaneet käyttöönsä etäkokoukset. Useat eivät kuitenkaan olleet vastausten mukaan huomanneet minkäänlaista muutosta liikekumppaneiden toiminnassa, Tuovinen jatkaa.

Kysyttäessä yritysten luottamuksesta tulevaisuuteen, 17 % vastanneista sanoo luottavansa siihen hyvin paljon, 41 % melko paljon ja 25 % jonkin verran. Koronakriisin aikana moni oli löytänyt myös positiivisia asioita kuten ”ottanut härkää sarvista” ja tunnistanut omia vahvuuksiaan muuttuneesta tilanteesta johtuen. Lisäksi oli ymmärretty oman kouluttautumisen merkitys sekä havahduttu toimimaan laaja-alaisemmin kuin aiemmin.

– Toivottavasti osa kriisitilanteessa opituista taidoista jää koronan jälkeenkin osaksi yritysten liiketoimintaa, toteaa Tuovinen.

– Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ja toivomme, että osa kriisitilanteessa opituista taidoista jää koronan jälkeenkin osaksi toimivaa liiketoimintaa maakunnassamme. Kyselyn tarkempi data ja analyysi tullaan julkaisemaan myöhemmin tieteen aikakausilehdissä, Jaana Räisänen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

Lisätietoja:
Dos. FT. Tero Tuovinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto, tero.tuovinen(a)jamk.fi, puh. 050-4413685
KTM Jaana Räisänen, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta, jaana.k.raisanen(a)jyu.fi, puh. 044-2934678