Projekti

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvoinnin kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
yleSHarviointi
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu
on
mukana Sairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin
kehittäminen (yleSHarviointi) tutkimus- ja kehittämishankkeessa.
 Hankkeen tarkoituksena on
kehittää sairaanhoitajakoulutuksen kliinisen osaamisen ohjaavaa arviointia ja
tuottaa valtakunnallinen koe, jolla arvioidaan kaikille sairaanhoitajille
yhteistä ydinosaamista (180 op). Tavoitteena on, että v. 2021 terveysalan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa käytetään
valtakunnallisesti yhdenmukaisia sairaanhoitajan ydinosaamisen arviointimenetelmiä.

Vuonna 2019 hankkeessa on luotu ja pilotoitu kahdeksan sairaanhoitajaopintojen eri vaiheisiin sijoittuvaa kliinisen osaamisen arvioinnin mittaria, jotka ovat olleet joko sähköisessä ympäristössä toteutettavia tietotestejä, simulaatioita tai käytännön kokeita liittyen esimerkiksi potilasohjaukseen tai toimenpiteeseen valmistautumiseen. Pilotoinnit on jaettu eri ammattikorkeakoulujen kesken siten, että jokainen terveysalan koulutusta tuottava ammattikorkeakoulu pilotoi vähintään kahta mittaria. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa pilotoinnin kohteet olivat kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö sekä sairaanhoitajan vastaanottotoimintaan keskittyvä hoitotyö. Pilotointeihin osallistui yhteensä 75 opiskelijaa - sekä suomen- että englanninkielisiä - ja kuusi opettajaa. Opiskelijoiden osaamisen taso todettiin ko. piloteissa hyväksi.

Vuoden 2019 aikana on myös pilotoitu valtakunnallista 180 op koetta kolmessa ammattikorkeakoulussa. 1. pilotin jälkeen koetta muokattiin ja v. 2020 kahdeksan ammattikorkeakoulua, JAMK mukaan lukien osallistuu 2. vaiheen pilottiin. Mukana on opiskelijoita sekä suomen- että englanninkielisestä sairaanhoitajakoulutuksesta ja kätilökoulutuksesta.

yleSHarviointi -hankkeessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun vastuulla on sekä kliinisen osaamisen arvioinnin mittarien että valtakunnallisen kokeen ja niihin liittyvän opiskelijoiden ohjeistuksen käännöstyö englanniksi.  Käännökset valmistuivat vuoden 2019 aikana siinä laajuudessa kuin oli pilotointivaiheeseen suunniteltukin. Käännöstyö tulee painottumaan vuoteen 2020.

Meneillään olevassa
opetussuunnitelmauudistuksessa hyödynnetään hankkeessa luotuja
osaamisvaatimuksia ja -sisältöjä ja hankkeessa laadittuja kliinisen
osaamisen arviointimenetelmiä tullaan käyttämään opintojaksojen
arvioinnissa.

Lisätietoja projektipäällikkö Hannele Tyrväinen, hannele.tyrvainen@jamk.fi ja hankkeen blogista
https://blogi.savonia.fi/ylesharviointi/tietoa/