Projekti

Wasteless Food Services in Finland

Rahoitusohjelma

Lyhenne
WFSF
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.12.2021 - 31.3.2024
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Ruokavirasto
Projektin kuvaus
Ruokapalveluiden toiminta hävikin ennakointiin, seuraamiseen, mittaamiseen ovat eri vaiheissa ja tarvitsevat vielä toimia sekä uusia ratkaisuja sekä hyviä käytäntöjä.  Ruokapalveluiden tuotannon ennakointi ja prosessien eri mittausmenetelmillä on merkitystä vastuullisuudessa kehittämisessä siten, että ne ovat luonteva osa kokonaistoimintaa. Mittauksella ja seurannalla saadaan selkeyttä suunnitelmallisuudelle ja tulevaisuuden ennakointiin, minkä lisäksi sillä on vaikutusta kilpailukykyyn sekä vastuullisuuteen. Hävikin vähentäminen on saatava koko työyhteisön yhteiseksi tavoitteeksi ja henkilöstöä on motivoitava tekemällä hävikin mittauksesta luontevaa, konkreettista sekä helppoa. 
 

Tämän hankkeen tavoitteena on nostaa ruokapalveluiden ammattitaidon ylpeyttä ja vastuuta koko yhteiskunnan osalta sekä globaalisesti. Luodaan #hävikkivapaa #hurmos #ylpeysammattilaisille ja alalle, ollaan ylpeitä omasta ammattitaidosta. Ruokapalveluiden hävikkiin vaikuttaminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite ja tahtotila, johon tarvitaan koko ruokapalveluketjun kaikkia toimijoita.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat;  
1. Selvittää ruokapalveluiden ruokatuotannon ennakoinnin ja suunnittelun mahdollisuuksia ruokahävikin ehkäisyssä (nykytila ja tulevaisuuden tavoitetila).  
2. Standardisoida malli ruokahävikin jatkuvan seurannan edistämiseksi erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa ja hävikkilajeissa.
3. Tuottaa uutta, käytännönläheistä ja helposti saavutettavaa tietoa ruokahävikin ehkäisyn ja vähentämisen keinoista (koulutukset, materiaalit).

Tavoitteena on myös laajentaa aiemmassa Wasteless-hankkeessa tuotettujen ratkaisujen käyttöönottoa eri puolelle Suomea ja löytää ratkaisuja sekä hyviä käytäntöjä ruokahävikin ja elintarvikejätteen hallintaan, seurantaan ja vähentämiseen. Tavoitteena on jatkuvan ruokahävikin seurannan käytön edistäminen erityyppisissä julkisissa ja yksityisissä ruokapalveluissa. Hankkeessa ohjataan toimijoita mittaamaan ruokahävikin (kg), elintarvikejätteen (kg), valmistetun ruuan (kg) määrää sekä ruokahävikkiä euromääräisesti. Toimijoita ohjataan myös hyödyntämään jo kehitettyjä toimintamalleja asiakas- ja annosmäärien ennustamiseksi. 

Wasteless Food Services in Finland -hankkeessa huomioidaan jo aiemmin tehdyt oppaat ja nykyisin käytettävissä olevat sovellukset sekä erityyppiset toimintaympäristöt (esim. oppilaitokset, päiväkodit, hoivakodit, sairaalat, huoltoasemat, ravintolat jne.), koska hävikin syyt ja toimivat seurantakäytännöt vaihtelevat. Hankkeen aikana hyödynnetään toteuttajien omassa toiminnassa keräämää osaamista ruokapalveluiden hävikin vähentämiseen sekä edistetään Luonnonvarakeskuksen laatimaa kansallisen ruokahävikin tiekartan jalkauttamista ruokapalveluiden käytäntöön. Hankkeessa hyödynnetään aiemmin tuotettua osaamista, joita ovat muun muassa hävikkioppaat, hävikkilaskurit, viestintä ja koulutuspalvelut. Tämä toiminta luo hyvän ja laajan pohjan hankkeen toimenpiteiden toteutukseen.

Hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Ammattikeittiöosaajat ry 1.12.2021-33.03.2024 välisellä ajalla.  
Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto.

JAMK yhteyshenkilö
Suvi-Tuulia Leinonen
Projektipäällikkö
+358406690645
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

Jyväskylän pilottialueella kantakaupungissa toteutettiin vuosien 20-21 välillä ikäihmisille suunnattuja palvelutarvekyselyjä, haastateltiin ruokaan liittyviä palveluita tarjoavia yrityksiä, sekä tehtiin niissä havainnointikäyntejä. Jyväskylän kantakaupungin selvitystyöstä tehtiin julkaisu Kotona asuvien ikäihmisten ruokaan liittyvät palvelut Jväskylässä (5/22).

Selvitystyön pohjalta toteutettiin kehittämisryhmiä, joissa esiteltiin Jyväskylän kantakaupungin ikäihmisten palvelutarpeita ja selvitysten tuloksia. Kehittämisryhmien tavoitteena oli yhdessä ideoida ruokaan liittyviä palveluita, joita voitaisiin kokeilla hankkeen tukemana ja joihin kehittämisryhmiin osallistujista löytyisi vetoyrityksiä ja ikäihmisistä testaajia.
Keväällä 2022 tehtiin kolme palvelukokeilua ja suunniteltiin lisäksi yksi joka ei toteutunut.