Projekti

Vanhuspalveluiden johtaminen

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 30.8.2024
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Vanhuspalvelujen tarpeet lisääntyvät samalla, kun työikään tulevien määrät pienenevät, hoiva-alan henkilöstömitoituksia nostetaan, alan vetovoima heikkenee ja työikäisten sairauspoissaolot kasvavat. Ongelmien ratkaisuun on esitetty mm. parempaa johtamista.
Erityispiirteitä vanhustyön johtamiseen nousee asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyöverkostojen moninaisuudesta, julkisesta keskustelusta, sekä kasvavista tulos-, -laatu- ja valvontavaatimuksista ja -vastuista. Johto- ja esimiesvastuussa olevilta odotetaan ensisijaisesti hoiva-alan koulutusta ja tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. Vanhustyön johtamisesta tulee saada itsenäinen tiedon, kehittämisen ja hallinnan kohde. Vanhustyön johtamisen erityisyys näkyy myös tutkimuksissa, jotka osoittavat, että joissakin tilanteissa yritysmaailman johtamisopit voivat pikemminkin heikentää kuin parantaa hoivan laatua ja tehokkuutta (esim. Hoppania & Vaittinen 2015, 85). 
Lisäksi vanhuspalveluiden toimialalla yksi keskeisimmistä haasteista on osaavan työvoiman saatavuus ja samanaikainen työvoimapula. Vanhuspalveluiden esimiestyön ja johtamisen osaamisvajetta korjaavalla koulutuksella vaikutetaan vanhustyön vetovoimaan työllistäjänä sekä työvoiman, erityisesti esimiesten ja hoitohenkilöstön, pysyvyyteen alalla. Koulutuksella annetaan valmiuksia esimiehille myös työhyvinvoinnin ja erilaisuuden johtamiseen.
Koulutuksella vastataan tutkintojen osista muodostettujen nopeavaikutteisten koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseen työvoimapulasta kärsivällä vanhustyön osaamisalueella. Uudenlainen johtamis- ja esimiestyö vanhustyössä korostaa esimiehen kykyä toimia eräänlaisina valmentajina ja tiimihengen luojina tukemalla henkilöstön oikeanlaista suhtautumista työhönsä. Työntekijöiden autonomian, sisäisen kontrollin, itseohjautuvuuden ja aktiivisuuden tukeminen edistää myös perinteisten ammatillisten arvojen johtamistyötä. Vanhuspalvelujen asiakaskunta ja henkilöstö moninaistuu, jolloin tarvitaan aivan uudenlaista johtamisosaamista, kun on huomioitava erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat sekä eri sukupolvien odotukset
esimiestyötä kohtaan. Vaikka toimenpiteet kohdistuvat esimiesten osaamiseen ja jaksamisen vahvistamiseen,
hyödynsaajia ovat toisaalta koko organisaatio ja toisaalta yhteiskunta, sillä vanhuspalvelujen saatavuus, saavutettavuus, laatu sekä työn tarjonta monipuolistuu ja paranee.

Projektin tulokset

Koulutuksen osallistuvalle muodostuu ja vahvistuu oma esimiesidentiteetti, jossa yhdistyvät tiedolla johtaminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen. Vanhustyön imago paranee ja esimiestyön tuloksellisuus, vaikuttavuus ja houkuttavuus lisääntyvät. Työhyvinvointi ja alalla pysyminen vahvistuvat ja lisäksi esimiestehtävien kiinnostavuus lisääntyy.
Hankkeesta saadaan johtamis- ja esimieskoultukseen malli, joka on monistettavissa eri aloille johtamisosaamisen kehittämiseen ja alan vetovoiman vahvistamiseen.
Hankkeen tuloksena syntyvä koulutuskokonaisuus on skaalattavissa eri aloille, jolloin vastaavia esimies- ja
johtamisosaamisen kehittämiskoulutuksia voidaan tarjota laajemmalle kohderyhmälle sekä myös edelleen valtakunnallisesti vanhuspalveluiden esimies- ja johtamisosaamisen kehittämiseen.
Lisäksi hankkeessa tuotetaan esimiesten vertaismentorointimalli, jota voidaan hyödyntää työyhteisöissä esimiesten työssä jaksamisen tukena.