Projekti

URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
URAA!
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2018 - 30.11.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Osuva ohjaus -teemakokonaisuus tukee elinikäistä oppimista ja koulutuksesta työelämään siirtymistä. Ohjaamojen toimintamalli rakentuu monialaisesti eri hallinnonalojen palveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Tällä hetkellä Ohjaamoissa vahvana näyttäytyy arjen hallinnan ohjausosaaminen. Koulutuksen ja työllistymisen näkökulmista Ohjaamoissa uraohjausosaamisen tarve korostuu, mikä vahvistaa asiakkaiden pitkäjänteistä urasuunnittelutaitojen kehittymistä.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamohenkilöstön monialaista uraohjausosaamista. Projekti toteutti uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, joihin osallistuivat Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden lisäksi Ohjaamojen verkostojen edustajia (esim. koulutuksen järjestäjät). Lisäksi projektin tavoitteena oli mallintaa Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Perimmäisenä tavoitteena oli luoda valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen.


URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin tuloksena: Ohjaamojen henkilöstön monialainen uraohjausosaaminen on kehittynyt, Ohjaamojen uraohjauskäytänteet ja -palvelut on mallinnettu sekä valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen uraohjauksen laadunvarmistukseen on luotu. Projekti tuki Ohjaamojen yhteisen uraohjauksen toimintamallin muodostumista. Pitkällä aikavälillä projekti on ollut varmistamassa Ohjaamojen uraohjauksen laatua. Uraohjauksen mallinnuksilla ja suosituksilla edesautettiin Ohjaamojen henkilöstön uraohjausosaamisen jatkuvaa kehittymistä myös projektin jälkeen.


Projektin toteuttivat HAMK ja JAMK ammatilliiset opettajakorkeakoulut. URAA!-projekti teki toimenpiteissään tiivistä yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä  Koordinaatin kanssa.


Lisätietoja:
Auli Sesay, projektivastaava, 040 594 1476, etunimi.sukunimi@jamk.fi
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projektin tulokset

Ohjaamoissa
työskentelevien ja laajemman Ohjaamoverkoston toimijoiden monialainen osaaminen
on kehittynyt.

URAA!
-projektin keskeisimpänä tavoitteena oli vahvistaa ohjaamohenkilöstön
monialaista uraohjausosaamista. Tavoitteisiin pyrittiin järjestämällä
Ohjaamoille uraohjausosaamisen koulutuksia, jotka suunniteltiin yhdessä
Ohjaamojen kanssa. Projektissa solmittiin 24 koulutussopimusta, koulutuksia
toteutettiin yhteensä 46 Ohjaamon kanssa ja koulutuksiin osallistui 344 henkilöä.

Koulutuksissa
on tuettu erilaisten konkreettisten työtapojen käyttöä monialaisissa
uraohjaustilanteissa. Osaaminen on kehittynyt myös toimintaympäristöjen ja
verkostotyön näkökulmasta. Projektin koulutuksissa on saatettu yhteen
alueellisia Ohjaamojen toimijoita, jolloin uraohjauksen kehittäminen on
vahvistunut alueellisesti. Jatkossakin monialaisen uraohjausosaamisen näkökulma
liittyy yhtenä tärkeänä osana Ohjaamojen toimintaan. Tietoa ja kokemuksia
koulutuksista on jaettu kouluttajien ja projektiryhmän kesken. Tällä on haluttu
varmistaa kouluttajien vertaisoppiminen

Välittöminä
tuloksina voidaan nähdä Ohjaamojen palvelukyvyn vahvistumisen tietoisuuden
tasolla eli Ohjaamoissa on tiedostettu monialaisen uraohjausosaamisen tärkeys.
Lisäksi osaaminen on kehittynyt taidollisesti esimerkiksi
ohjausvuorovaikutuksen ja -menetelmien tasolla.

Syntyneiden
tulosten perusteella tavoite toteutui projektin aikana niin laadullisin kuin
numeerisin kriteerein.

Ohjaamoiden
uraohjauskäytänteet ja -palvelut on mallinnettu.

Mallinnusprosessi
suunniteltiin etukäteen ja sitä kuvattiin mallinnussuunnitelmassa. Prosessi (nelivaiheinen)
kulki koulutusten ja havainnointien kautta kohti valtakunnallisia suosituksia.

Mallinnuksen vaiheet:

 1. etsittiin vastausta kysymykseen, millaisia
  käsityksiä uraohjauksesta Ohjaamojen työntekijöillä on.
 2. tarkasteltiin miten Ohjaamojen
  työntekijät kuvaavat monialaisen uraohjauksen käytäntöjä.
 3. tutkittiin, miten monialainen uraohjaus
  todentuu Ohjaamoissa.
 4. selvitettiin, millaisia monialaisen
  uraohjauksen periaatteita Ohjaamojen työntekijöillä on suhteessa asiakkaaseen
  ja kollegoihin.

Eri
vaiheiden havaintoja esiteltiin monenlaisilla foorumeilla esimerkiksi
kansallisesti Nuorisotutkimuspäivillä ja kansainvälisesti IAEVG -konferenssissa
sekä aktiivisesti sosiaalisen median kanavilla.  Mallinnuksista julkaistiin vuosina 2019–2020
kuusi artikkelia ja yksi blogiteksti. Artikkelit on julkaistu Elinikäisen
ohjauksen verkkolehdessä, HAMK Unlimited -julkaisuportaalin avoimissa
Professional- ja Journal-lehdissä sekä Kohtaamo.info -sivuston blogissa.

Artikkelit
ja julkaisut löytyvät koottuna www.hamk.fi/uraa

Valtakunnalliset
suositukset Ohjaamojen uraohjaukseen laadunvarmistukseen on luotu ja julkaistu.

Mallinnustyön
perusteella laadittiin kolmivaiheiset suositukset Ohjaamojen monialaisen
uraohjauksen laadun varmistamiseksi. Valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen
monialaisen uraohjauksen laadunvarmistukseen -suositusten johtoajatuksena on
tunnista-toteuta-kehitä, jonka voi ymmärtää jatkuvasti muutoksessa olevana
prosessina, jossa vaiheet vuorottelevat. Olennaista on monialaisuuden
tunnistaminen uraohjauksessa.

Ohjaamon
arjessa merkityksellistä on suositusten tietoinen toteuttaminen. Lisäksi
onnistunut monialainen uraohjaus edellyttää toiminnan tarkoituksenmukaista
kehittämistä, arviointia ja uudistamista.

Valtakunnalliset
suositukset on suhteutettu sekä kansallisiin että kansainvälisiin suosituksiin
ja kriteereihin: muun muassa eurooppalaisen korkeakoulutuksen NICE -verkoston
kompetenssisuosituksiin, ELGPN:n ohjauksen toimintapolitiikkasuosituksiin ja
ohjausalan maailmanjärjestö IAEVG:n kompetenssiluokituksiin. Lisäksi
suosituksissa on huomioitu kansallinen Ohjaamojen monialaisen toimintamallin
arviointi- ja vaikuttavuustutkimus (MONET).

Suosituksista
tehtiin kolmen julisteen sarja sekä taustajulkaisu, jotka löytyvät www.hamk.fi/uraa.