Projekti

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TEpeda
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus


Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijat, opiskelijat ja työelämän sidosryhmät yhdistävät voimansa ja uudistavat työelämäpedagogiikan toimintatapoja sekä oppimista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen koordinoimaa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hanketta, joka toteutetaan vuosina 2018 - 2020. Hanke toteutetaan yhteistyössä 10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun kanssa. JAMK on mukana kaikissa hankkeen työpaketeissa, ja toimii koordinaattorina TP3:ssa, tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikassa.

Työelämäpedagogiikka-hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta. Hanke pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin, jossa teoreettista ja käytännöllistä tietoa kytketään toisiinsa. Työelämäpedagogiikan avulla pyritään tuottamaan asiantuntijuutta, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.

Tavoite

Ammattikorkeakouluissa työelämässä tapahtuvaa oppimista ja siihen liittyviä monimuotoisia toimintoja on viime aikoina kehitetty. Työelämäpedagogiikka-hankkeessa tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyössä luoda toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen.Työpedahankkeen tavoitteena on uudistaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria niin, että työelämänäkökulma ja työelämätaitojen kehittäminen ovat luonnollinen osa koulutusta.

Toteutus
JAMK kehittää työelämäpedagogisia toimintamalleja aiemmin kehitetyn pohjalta toteuttamalla pilotteja liiketalous- hyvinvointi- ja teknologiayksiköissä. Ammatillinen opettajakorkeakoulu sparraa muita yksikköjä pilottien toteutuksessa. Syksyllä 2018 hankkeen toiminta pääsi käyntiin ja suunnitelmia täsmennettiin. JAMKissa aloitettiin yksiköiden yhteistyö suunnittelemalla ja käynnistämällä CASE-työskentely eri teema-alueilla. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Työpeda-hankkeen kokonaisuudessa tehdään pilotteja hyvinvointi-, liiketalous- ja teknologiayksiköissä. Lisäksi hankkeessa tehdään tutkimuksellista työelämäpedagogiikan kehittämistyötä, johon JAMKin toimijat osallistuvat korkeakoulujen kehittäjäverkostossa.

Vuoden 2019 aikana on suunniteltu tutkimustoimia pilottien tulosten näkyväksi tekemiseksi, työelämäpedagogiikan kehittäminen tukee myös JAMKin OPS-työtä ja siitä saadaan aineksia uusiin opetussuunnitelmiin, opintojaksokuvauksiin ja työn opinnollistamisen kokonaisuuteen kevään 2020 aikana. 


Työpaketit ja teema-alueet:

Työpaketti 2: Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Keväällä 2019 alkaneeseen JAMK:n OPS-uudistustyöhön liittyen on aloitettu osaamisentunnistamisen ja -tunnustamisen sekä opinnollistamisen prosessien kartoitustyö. Näitä tietoja  hyödynnetään OPS-työssä. Lisäksi aloitettu case-ohjaus tekniikan koulutusalalla. Jatkotoimenpiteet liittyvät siihen, miten voidaan ko. opinnollistamisen mallia hyödyntää Future Factoryssa ja JAMKin OPS-uudistuksessa.

Työpaketti 3: Tuki ja ohjaus  työelämäpedagogiikassa

Teemana ovat harjoittelun ja työssä oppimisen tuki ja ohjaus sekä opettajien TE-pedagogisen osaamisen vahvistaminen. Tavoitteena on innovoida ja kehittää yhdessä opiskelijoiden ja työelämäkumppaneiden kanssa uusia toimintamalleja työelämäpedagogiikkaan työelämässä tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi. Keväällä 2019 käynnistetään innovaatiotyöskentely yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämäverkostojen kanssa. Sen yhteydessä mallinnetaan uudistuvia toimintatapoja ja suunnitellaan pilotin yksityiskohtaisempi toteutus, palautteen kokoaminen ja arviointi. Syksyllä 2019 – keväällä 2020 verkostossa toteutetaan suunniteltu pilotti. Palautetta ja kokemuksia kerätään pilotin aikana, toimintamallia kehitetään palautetiedon perusteella. Pilotin alustavia tuloksia hyödynnetään OPS-kehittämistyössä.

Työpaketti 4: Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa

Pilotin tavoitteena on työssäkäyvien AMK- ja YAMK-opiskelijoiden monimuotokoulutusten EQF6:sta EQF7-tasolla opintopolun rakentaminen siten, että työ ja opiskelu tukevat toisiaan ja opinnot saadaan päätökseen.
Pilotissa selvitetään opetussuunnitelman työelämälähtöisyyttä ja opintojen joustavaa suorittamista työssäkäyville opiskelijoille ammattikorkeakoulussa. Toiminta liittyy kiinteästi tutkinto-ohjelmissa käynnissä olevaan työelämälähtöisen oppimisen kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat YAMK- ja AMK-tasoiset monimuoto-koulutukset, joissa opiskelu onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, pääsääntöisesti verkko-opintoina. Pilotoinnin avulla mallinnetaan jo olemassa olevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Matkailu- ja palveluliiketoiminta- AMK- ja YAMK-tutkintojen työelämälähtöiset käytänteet.  Työelämään integroitua opiskelua kehitetään työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa.

Työpaketti 5: TKI-toiminta osana koulutusta, TKI-toiminnan integrointi opetukseen ja oppimiseen

JAMK:n IT-instituutti käyttää opetuksessa laajalti hyväkseen projektioppimista. Opiskelijaprojektien tarkoituksena on integroida opiskelijoita mukaan yritysten toimeksiantohin tai eri tutkimushankkeisiin, tuottaa heille uutta osaamista ja tarjota työelämää vastaavaa työskentelykokemusta. Yhtenä ratkaisuna on syntynyt viime vuosien työskentelystä WIMMA Lab -työpaja. WIMMA Lab 2018 -toiminnasta kerätyn aineiston pohjalta ja kirjattiin käytetyt menetelmät ja nykytila käsikirjan (Black Book 1.0) muotoon http://www.wimmalab.org/static/media/WIMMALab-BlackBook-1.0.ec5daf40.pdf 

Aineistoa kerätään lisää ja toimintaa kehitetään Työpeda-hankkeessa. Syksyn 2019 aikana pyritään kiteyttämän pedagogiset käytänteet, jotka tässä vaiheessa ovat paremmin tunnistettavissa. Julkaistaan lopullinen versio käsikirjasta ja pyritään käynnistämään uusia WIMMA Lab -pilotteja ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

Eteneminen:
Syksyllä 2018 työ aloitettiin edellä kuvattujen teemojen mukaisesti pilotteja suunnittelemalla. Keväällä 2019 mallinnettiin jo toimivia yhteistyöverkostojen hyviä käytänteitä. Verkoston kanssa on jo syksyllä 2018 alettu jäsentää kehittämistarpeita. Sitä jatketaan ja kehitetään sekä luodaan uusia verkostoja ja jatketaan kehittämistoimintaa caseissa. Tavoitteena on, että työelämäpedagogisista käytänteistä tulee luonteva osa oppimista. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen tapoja (yhteiskirjoittaminen, julkaisut, blogit, videot ja webinaarit). 

Syksyllä 2019 – keväällä 2020 jatketaan kehittämistoimintaa caseissa ja monialaisissa työpajoissa sekä laajennetaan yhteistyön verkostoa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Työpeda-hankkeen korkeakoulu- ja työelämäverkostossa ja osallistutaan tarkoituksenmukaisiin seminaareihin ja konferensseihin.

Hanke on edennyt hankesuunnitelman ja tarkennettujen toteutussuunnitelmien mukaisessa aikataulussa vuoden 2019 aikana.  JAMKin koordinoima työpaketti 3 on onnistunut järjestämään monipuoliset webinaarit sekä keväällä että syksyllä 2019. Niiden tallenteet löytyvät Työpeda-sivustolta https://www.tyopeda.fi  

Työpeda-seminaareissa kesäkuussa ja marraskuussa 2019 JAMKin toimijat olivat aktiivisesti mukana.
Kartoitusvaiheen huipennukseksi on saatu julki artikkeli ammattikasvatuksen aikakauskirjaan. Se kuvaa lähtötilannetta ja piloteissa on tarkoitus kehittää työelämäpedagogiikkaa siitä eteenpäin jatkaen ja ottaen huomioon mitä jo on kehitetty. Työpeda-hankkeen kaikkien
työpakettien yhteistyöllä julkaistiin katsausartikkeli Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 4/2019 (Arja Pakkala et al, https://akakk.fi/ammattikasvatuksen-aikakauskirja-04-2019/ )

Kumppanit:

Jyväskylän yliopisto/ Koulutuksen tutkimuslaitos

JAMK koulutusalat, työelämä- ja yrityskumppanit sekä opiskelijakunta
Työpeda-hankkeen partnerit: Kymmenen yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua
Muut ammattikorkeakoulut ja hanketoimijat
OKM:n työelämäläheiset kärkihankkeet JAMKissa

Lisätietoja:

Arja Pakkala, projektipäällikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK
p. +358 50 432 0680
etunimi.sukunimi@jamk.fi
https://www.tyopeda.fi