Projekti

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön (Arbete – kompetens – karriär)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TOTEEMI
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus


TOTEEMI - Oppiminen yli
rajojenAmmattikorkeakoulun toimintaympäristössä on tapahtumassa
merkittäviä muutoksia. Tärkeimmiksi on tunnistettu työn ja oppimisen muutos, digitalisaation
ja yrittäjyyden kasvava rooli, uudet liiketoimintamallit, kansainvälisyyden
sekä korkeakoulurakenteiden muutokset.


Keski-Suomessa toteutetaan lähivuosina useita suuria
investointeja, jotka tarjoavat aivan uudenlaisia kehitysalustoja korkeakoulun
ja työelämän rajapinnoille kehittyvissä yhteistyöverkostoissa, 'Uuden
sukupolven korkeakoulussa'. Merkittävässä roolissa tulee olemaan oppimisen ja
työn yhdistäminen joustavasti.


Ammatillisella opettajankoulutuksella on oppimisen
muutoksessa ja pedagogisessa uudistamisessa keskeinen rooli kehittäjänä ja
kehityskumppanina. Tällä TOTEEEMI-osahankkeella vahvistetaan alueellista
yhteistyötä eri toimialojen ja koulutusalojen rajapintoja ylittäen, rakenteita ja
osaamista kehittäen.
Kykenemme ratkomaan yhteiskunnan suuria haasteita
vain oppimalla ja verkostoitumalla, pedagogisia rakenteita ja käytänteitä
uudistamalla.


Tavoitteet


 1. Uudistetaan korkeakoulupedagogiikkaa tunnistamalla oppimisen ja työn yhdistäviä
  eritasoisia verkostoja ja kumppanuuksia sekä tuottamalla pedagogisia
  toimintamalleja työn ja oppimisen yhdistämisestä.

  • Avataan ja
   kehitetään työn opinnollistamisen toimintamalleja ja yhteistä käsitteellistä
   ymmärrystä JAMKin eri alojen kesken sekä yhteistyössä työelämäkumppaneiden
   kanssa.

  • Kytketään
   osaamisen tunnistaminen ja työn opinnollistaminen osaksi yksilöllisiä
   oppimispolkuja JAMKissa. 

  • Kehitetään
   digitaalisia ratkaisuja oppimisen ohjaamisen tueksi työpaikoille. 2. Rakennetaan JAMKiin verkostoa (opettajat ja työelämän sekä opiskelijoiden
  edustajat), jossa kehitetään työn opinnollistamista eri koulutusaloilla.

  • Järjestetään
   monialaisia ja verkostomaisesti toimivia työpajoja, joissa hyödynnetään
   Verkkovirta-hankkeen vertaisarviointia ja LAB-perustaisessa toiminnassa
   kehitettyjä työtapoja. 3. JAMKin
  ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee
  yhteistyötä
  Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa. Toimitaan
  alueellisessa yhteistyössä eAMK-  ja
  KOPE-hankkeen kanssa.


Toteutus


Syksyllä 2017 käynnistettiin
hanke ja täsmennettiin suunnitelmia. Lisäksi aloitetaan koulutusalat ylittävä
yhteistyö sopimalla ja käynnistämällä CASE-työskentely.


Hyvinvointi |  HYVI-CASE

Toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa kehitetään joustavia pedagogisia
ratkaisuja, joilla voitaisiin tarjota osaamisen kehittämisen mahdollisuutta
paikasta ja ajasta riippumattomasti. Työn opinnollistaminen on yksi näistä
ratkaisuista.


ICT-ala | ICT-CASE


Tavoitteena
tehostaa yritysyhteistyötä, keinoina toimintamallin kuvaus, systemaattisuus ja
vakiinnuttaminen digivälineitä, hyviä käytänteitä ja verkostoja hyödyntäen.


 


Liiketalouden
ala | LIKE-CASE


Kehitetään työn opinnollistamista
restonomiopinnoissa ja digitaalisten välineiden käyttöä näissä kysymyksissä.


Eteneminen

Syksyn 2017 työ on aloitettu edellä kuvatun mukaisesti. Keväällä
2018 mallinnetaan jo toimivia yhteistyöverkostojen hyviä käytänteitä ja
kehittämistarpeita, kehitetään ja luodaan uusia verkostoja sekä jatketaan kehittämistoimintaa
caseissa. Tavoitteena on, että ymmärrys ja osaaminen työn ja oppimisen
yhdistävästä toiminnasta, pedagogiikasta ja kehittämisestä on luonteva osa
oppimista. Hyödynnetään myös muita yhteiskehittämisen tapoja (blogit, videot ja
webinaarit). Syksyllä 2018 – keväällä 2019 jatketaan kehittämistoimintaa caseissa
ja monialaisissa työpajoissa sekä laajennetaan yhteistyön verkostoa.


Kumppanit

JAMK koulutusalat, työelämä- ja yrityskumppanit sekä opiskelijakunta


Muut
ammatilliset opettajakorkeakoulut ja hanketoimijat

eAMK- ja KOPE-hankkeet


 


Tulokset ja vaikutukset


Korkeakoulutus uudistuu verkostoyhteistyönä:


 • pedagogiset rakenteet ja toimintamallit
  uudistuvat verkostoissa toteutettavina, työn ja oppimisen integroivina
  pedagogisina käytänteinä ja toimintamalleina

 • opiskelijoiden opintopolut moninaistuvat ja
  joustavoituvat, opiskelijoiden oppimaan oppimisen taidot ja työelämään
  kiinnittyminen vahvistuvat

 • opettajuus uudistuu ja syvenee
  verkosto-osaamisena työelämäyhteistyössä
Yhteyshenkilöt

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhteyshenkilö Annu Niskanen


annu.niskanen@jamk.fi, 040-532 2756Kuva poistettu.


Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä