Projekti

TarMu - Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työntekijöiden hyvinvointiin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
TarMu
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
TarMu-hankkeen tavoitteena on parantaa moniammatillisen palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisöjen uudistumista kehittämällä työn merkityksellisyyttä ja työn tekemisen tapoja sekä vahvistaa työssä jaksamista.Kehittämistyö toteutetaan käyttäen tarinallisuuden, palvelumuotoilun sekä yhteiskehittämisen keinoja, jotta tavoiteltu muutos työn sujuvuuden ja voimavarojen vahvistamiseksi saavutetaan.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä hyödynnetään tarinallisuutta, yhteiskehittämistä ja työhyvinvointimuotoilua.  Tavoitteena on tunnistaa työprosessien kohtia, joita vahvistamalla ja tuunaamalla voidaan edistää henkilöstön työhyvinvointia. Yhdessä tekeminen ja moniammatillinen työpajatyöskentely tukee työyhteisöjen keskinäistä verkostoitumista.  Projektin tuloksena laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ja käsikirja hyvistä käytännöistä ja käytetyistä menetelmistä.  

Kohderyhmä: Palliatiivinen moniammatillinen terveydenhuoltohenkilöstö; Jyväskylän Kaupunginsairaalan osasto 7, Kotisairaala, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Palliatiivinen poliklinikka.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle monenlaista kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Hoitotyö parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten parissa on henkisesti raskasta ja myös tutkimukset osoittavat palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön lisääntyneen alttiuden stressiin, myötätuntouupumukseen ja jopa burnoutoireyhtymään sairastumiseen. Kuormittavuustekijöinä voidaan mainita mm. huonon ennusteen kommunikointi, negatiivisten tunteiden läsnäolo, työnkuvan epäselvyys, riittämättömyyden tunteet, jatkuva kuoleman kohtaaminen ja potilaiden kärsimys. Työn kuormittavuutta on yhä enenevästi lisännyt viimeisen vuoden aikana COVID-19 pandemia.

Yhteystiedot: projektipäällikkö Katja Järvelö, katja.jarvela@jamk.fi, 050 473 859, www.jamk.fi/tarmu 


Projektin tulokset

Projektin tuloksena laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ja käsikirja hyvistä käytännöistä ja käytetyistä menetelmistä.  

Tuloksena sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä työhyvinvoinnin paraneminen vähentää työstä aiheutuvaa
kuormittumista ja stressiä, sairauspoissaoloja, henkilöstön vaihtuvuutta ja ennenaikaista eläköitymistä. Kaikki em. tekijät puolestaan lisäävät työn tuottavuutta.

Lyhyen aikavälin vaikutuksina voidaan nähdä työn prosessien sujuvoitumista, työhyvinvointia vähentävien tekijöiden vähenemistä ja myös henkilöstön verkostoitumista hankkeeseen osallistuvissa yksiköissä ja niiden välillä. 

Pitkän aikavälin vaikutuksina voidaan nähdä jatkuvan työhyvinvoinnin edistämisen mahdollistaminen juurrutettavien, osallistavien ja ratkaisukeskeisten yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun työkalujen sekä käytänteiden avulla.

Hankkeen tuloksena saadaan myös uutta tietoa ja lisää ymmärrystä asiakaskokemuksista ja niiden merkityksestä terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvoinnille. Voidaan myös olettaa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä kokemuksen hoitoon liittyvästä palveluprosessista paranevan.