Projekti

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Sotetie
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista jatkuvan oppimisen tiekartan avulla.


Hankkeessa kehitettävä sote-alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta ohjaa työelämässä jo toimivien ammattilaisten osaamisen arvioinnin ja sen pohjalta kohdennetun koulutustarjonnan yhteensovittamisen. Tiekartta sisältää 
1) sote-alan yhteisen eli geneerisen osaamisen arvioinnin
2) niihin vastaavan korkeakoulujen opintojen tarjonnan yhteisellä oppimisalustalla (DigiCampus)
3) työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten kehittämisen mallin sisältäen suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin kuvauksen korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Hankkeen osatavoitteina ovat:
 • Määrittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisten osaamisten sisältökuvaukset. Luoda sote-alan yhteisen osaamisen arviointimenetelmiä yksilön ja työtyhteisön osaamisen arviointiin. 
 • Koota jo olemassa oelvasta sosiaali- ja terveysalan verkko-opintotarjonnasta ne opinnot, jotka vastaavat sote-alan ammttilaisten yhteisiin osaamisiin valtakunnalliselle digialustalle.
 • Suunnitella ja pilotoida asiakas- ja palveluohjausosaamisen monialainen koulutuskokonaisuus huomioiden osaamistarpeet. 
 • Muodostaa sote-alan yhteisen osaamisen arvioinnin ja kootun korkeakoulujen OpenSoteStudies verkko-opintotarjonnasta sähköinen sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta. 
 • Kehittää työelämälähtöinen sote-alan ammatillisten erikoistumiskoulutusten ketterän kehittämisen malli, jossa tunnistetaan työelämän osaamisen vajeet ja vastataan niihin. 

Hanke etenee kuuden työpaketin kautta. JAMKin asiantuntijat ovat mukana työpaketissa 2 ja 3.

 • Työpaketti 1 kehittää arviointimenetelmän sote-alan yhteisiin osaamisiin. 
 • Työpaketti 2 kartoittaa ja arvioi olemassa olevan korkeakoulujen yhteisen sote-osaamisen verkko-opintotarjonnan suhteessa aiempien hankkeiden tuottamaan osaamiseen ja kokoaa opinnot NQF osaamisen tasoille 6 ja 7.
 • Työpaketti 3 määrittää asiakkaan palvelutarpeiden edellyttämät osaamiset, kartoittaa osaamisvajeet sekä suunnittelee täydennyskoulutuksen asiakas- ja palveluohjausosaamisen verkko-opintokokonaisuuden tasoille 6 ja 7 sekä pilotoi opintokokonaisuuden täydennyskoulutustarpeisiin.
 • Työpaketti 4 vie yhteisiin sote-osaamisiin vastaavan verkko-opintotarjonnan opintopolkuun ja huolehtii tarjonnasta DigiCampus hankkeen kehittämässä oppimisympäristössä. 
 • Työpaketti 5 Arvioi sote-alan jo toteutuneiden erikoistumuskoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin hyvät käytänteet ja työelämälähtöiset kehittämistarpeet sekä mallintaa erikoistumiskoulutuskonseptin.
 • Työpaketti 6 laatii sähköisen sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartan. 


Lisätietoja:

 • Projektikoordinaattori Jaana Ritsilä, TtM, toimintaterapian lehtori, tutkintovastaava
 • sähköposti: jaana.ritsila at jamk.fi    p. 0400 989 456

Asiantuntijat:

 • Tiina Kuukkanen, TtT, fysioterapian lehtori 
 • Anu Pelkonen, Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK), lehtori 

Projektin tulokset

SOTETIE-hankkeen päätavoitteena oli edistää sosiaali- ja terveysalan (sote) ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista. Tavoitteeseen vastattiin kehittämällä Sotetie.fi -sivusto, joka on SOTETIE-hankkeen tärkein ja konkreettisin tulos. Sotetie.fi sivustoa voivat hyödyntää niin sote-alan ammattilaiset, soteorganisaatiot kuin korkeakoulutkin.

Sotetie.fi sivustolla on kuvattuna mitä sote-alan geneerinen eli yhteinen osaaminen on. Sivustolla sote-alan ammattilaiset voivat arvioida omaa geneeristä osaamistaan arviointipysäkin kysymysten avulla ja siten löytää oman osaamisen kehittämisen tarpeita. Sivuston hakutyökalun avulla he voivat sitten löytää itselleen sopivia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Suomen korkeakoulujen tarjonnasta.

Sotetie.fi sivustolla on myös jatkuvan oppimisen osio, josta löytyy tietoa sote-ammattilaisten koulutukseen hakeutumisen lähtökohdista ja mahdollisuuksista, koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista, keinoista ja palveluista jatkuvaan oppimiseen sekä siitä, miten voidaan toteuttaa yhteistä opintojen suunnittelua korkeakoulujen kanssa. Sieltä löytyy myös suosituksia sote-alan geneerisen osaamisen opettamiseen korkeakouluissa.

Asiakas- ja palveluohjausosaamisen määritelmän tarkentaminen sekä opintokokonaisuuden kehittäminen oli yhtenä SOTETIE -hankkeen tavoitteena. Hankkeessa luotuun määritelmään kuvattiin mm. asiakas- ja palveluohjausosaamisen portaat, joissa erottuu intensiteetiltään erilaiset ohjauksen muodot. Hankkeessa pilotoitiin opintokokonaisuus, josta muokattiin Mooc-tyyppisiä opintokokonaisuuksia. Lisäksi tuotettiin koulutuspolkukuvaus, joka auttaa sote-alan ammattilaista valitsemaan itselleen sopivaa jatkuvan oppimisen muotoa silloin, kun hän kokee lisäkouluttautumisen tarvetta asiakas- ja palveluohjauksen tiimoilta.

https://sotetie.fi/
https://blogi.savonia.fi/sotetie/yhteystiedot-ja-toimijat/

Hankkeessa tuotettiin lukuisia julkaisuja, jotka löytyvät em. linkeistä. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kaksi sähköistä kokoomajulkaisua, joihin on koottu keskeisimmät hankkeen etenemistä ja tuloksia kuvaavat blogitekstit ja artikkelit.

SOTETIE- Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 1 Yhteiset osaamiset https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021113057997

SOTETIE- Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta: Osa 2 Jatkuva oppiminen https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121761719

Jaana Ritsilä 19.1.2022