Projekti

Smaklig svenska - Hållbar gastronomi genom upplevelsebaserad inlärning (2345)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Smaklig svenska
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2014 - 31.12.2015
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Nordplus
Projektin kuvaus

Tavoitteena on kehittää malli pakollisten ruotsin opintojen (4 op) integroimisesta ammattiaineisiin (1 op) kokemuksellisen oppimisen avulla kestävän gastronomian erikoistumisopinnoissa osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun restonomiopintoja.

Opiskelijan asenne ja motivaatio ruotsia kohtaan on usein haasteellinen kielen oppimiselle ja ruotsin opintoja lykätään opintojen loppuvaiheeseen. Näin tapahtuu varsinkin täysin suomenkielisellä alueella. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan motivaatiota ja itseluottamusta ruotsin kielellä viestimiseen sekä samalla aktivoida häntä seuraamaan ammattialaa myös ruotsiksi. Tähän pyritään opiskelemalla ruotsia kokemuksellisesti opiskelijaa kiinnostavan sisällön kautta.

Koko ruotsin opintojakso suunnitellaan opintomatkan ympärille. Ennen matkaa kieltä opiskellaan intensiivisesti keskittyen siihen sanastoon ja taitoihin, joita tarvitaan matkalla.  Ennakkoharjoituksissa tutustutaan matkaohjelman kohteisiin ja aktiviteetteihin sekä tuotetaan materiaalia, jota matkan tutustumiskohteissa hyödynnetään. Matkaohjelmaan sisältyy tutustumista alueen ruokakulttuuriin, perinteisiin, raaka-aineisiin, ruokiin, tuotantoon, verkostoihin sekä käytännön ruuanvalmistusta.

Matkat suuntautuvat Ahvenanmaalle ja Ruotsin Skooneen, kumpikin aktiivisia ja uutta luovia ruokakulttuurialueita. Ahvenanmaalla partnerina on Smakbyn ja Skoonessa Livsmedelsakademin. Partnerit ovat vahvoja alueensa ruokakulttuurin edistäjiä ja edustavat monipuolista ruoka-alan elinkeinoelämän kehitystyötä ja verkostoitumista, myös koulutuksen kanssa. Partnereiden kanssa suunnitellaan matkan ohjelma ja toteutus tehden siitä mahdollisimman kokemuksellinen.

Opintomatkalla toteutetaan kokemuksellisen oppimisen pedagogiikkaa, jossa keskeistä on opiskelijan aktiivinen rooli (observointi, haastattelut ja kysymykset, dokumentointi, reflektointi). Oppimistehtäviin sisältyy multimediaraportti sekä sosiaalisen median hyödyntämistä. Ruotsin kielen oppimisen lisäksi dokumentaatio ja opiskelijatuotokset tuovat uusinta ammatillisen alan tietoa Keski-Suomeen. Hankkeen tuloksena syntynyttä kielenopetuksen ja ammattiaineiden integroinnin mallia voidaan jatkossa hyödyntää muilla koulutusaloilla.

Lisätietoja:
Minna Junttila, kansainvälisten asioiden koordinaattori, 040 588 6533, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

2014/9
Hankkeen käynnistäminen, sopimuksen allekirjoittaminen rahoittajan kanssa, viestintä- ja levityssuunnitelman laadinta, hankeblogin perustaminen
2014/10
Aloitustyöpaja Ahvenanmaalla (1pv): hankesykli , tehtävät ja vastuut, ideointi
Marraskuu Selvitys onnistuneista kielen ja ammatillisen aineen integrointimalleista Suomessa, oppimismenetelmien ja –tehtävätyyppien suunnittelu (kielenopettaja, aineenopettaja ja uusmediasuunnnittelija)
Joulukuu Oppimismenetelmien ja –tehtävätyyppien suunnittelu (kielenopettaja, aineenopettaja ja uusmediasuunnnittelija)
2015/1
Oppimismenetelmien ja –tehtävätyyppien suunnittelu (kielenopettaja, aineenopettaja ja uusmediasuunnnittelija), valmistautuminen työpajaan
2015/2
Suunnittelutyöpaja Jyväskylässä (1pv): opintomatkojen sisällön ja toteutuksen suunnittelu
2015/3
Opintomatkaan liittyvien tehtävien viimeistely
2015/4
Ahvenanmaan matkan suunnittelu. Opiskelijoiden kielivalmennus ja valmistautuminen opintomatkaan (3 viikkoa ennen matkaa 6t ruotsia/vko)
2015/5
Opintomatka Ahvenanmaalle (liikkuvuuteen haetaan tukea muualta), dokumentaation ja opiskelijatöiden esittely. Oppimisen reflektointi, opintojakson arviointi. Palaute osallistujilta. Tulosten levittäminen.
2015/6
Hankkeen väliarviointi
2015/7
Lomakuukausi
2015/8
Ruotsin matkan suunnittelu (liikkuvuuteen haetaan tukea muualta)
2015/9
Opiskelijoiden kielivalmennus ja valmistautuminen opintomatkaan (3 viikkoa ennen matkaa 6t ruotsia/vko), opintomatka Ruotsiin (liikkuvuuteen haetaan tukea muualta)
2015/´10
Dokumentaation ja opiskelijatöiden esittely. Oppimisen reflektointi, opintojakson arviointi. Palaute osallistujilta. Tulosten levittäminen.
2015/11Marraskuu
Hankkeen arviointi
2015/12
Loppuraportti

Hankkeen alussa tehdään viestintäsuunnitelma, joka sisältää sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän. Ja tulosten levittämisen. Hankkeen alussa päivän aloitustyöpaja Ahvenanmaalla, siellä sovitaan myös viestinnästä, ja tulosten levittämisestä. Hankkeelle perustetaan blogi, jossa kuvataan hankkeen etenemistä, blogiin linkki JAMKin sivuilta (www.jamk.fi ). Blogia voi linkittää sosiaaliseen mediaan partneriverkoston kautta. Hankkeen alussa päivän aloitustyöpaja Ahvenanmaalla, siellä sovitaan myös viestinnästä, jonka päävälineinä on skype ja sähköposti. Ulkoisessa viestinnässä perinteinen media ja sosiaalinen media, ulkoista viestintää läpi hankkeen. Ennen kumpaakin matkaa opiskelijaryhmille perustetaan ruotsinkielinen Facebook (tai vastaava) –ryhmä, jossa viestitään niin käytännön asioista kuin sisällöistä.

Tulosten levittäminen tapahtuu sekä perinteisiä medioita että sosiaalista mediaa tehokkaasti käyttäen. Hankkeelle luodaan blogi Wordpress –alustalle, siellä kerrotaan hankkeen etenemisestä. Kaikki hankkeen partnerit tiedottavat hankkeesta verkostoissaan (www-sivut, Facebook ja muu some, julkaisut ja seminaarit). Pyritään kirjoittamaan hankkeesta artikkeleita ja juttuja sekä ammatillisiin lehtiin (ruoka-ala, kielten opetus, pedagogiikka ym.) että yleiseen mediaan. Levitetään tietoa alueellisesti ja kansallisesti kiinnostuneille tahoille, esim. Slow Food Keski-Suomi, alueelliset ruokahankkeet, valtakunnallinen Ruoka-Suomi -ryhmä. Jotta työelämä hyötyy tämän hakkeen aikana luodun mallin pilotoinnista eli saa myöhemmin tapahtuvien opintomatkojen ammatillisen annin, tiedotus on tärkeää jo tässä vaiheessa. Pyritään saamaan hankkeen tuloksia esille myös seminaareihin, työpajoihin ja konferensseihin (esimerkiksi Korkeakoulutuksen kv-hallinnon kevätpäivät, Ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen neuvottelupäivät). Levitys myös Pohjoismaisten verkostojen kautta (Pohjola Norden, Slow Food i Norden).