Projekti

SMAHPC - Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center

Rahoitusohjelma

Lyhenne
SMAHPC
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
15.11.2018 - 14.11.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus

Student-run Multidisciplinary Allied Health Practice Center (SMAHPC) -projekti on Erasmus+ kapasiteetin vahvistamishanke, jonka kohdemaana on Kosovo. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osaamista monialaisesta työskentelystä terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa sekä kehittää uudenlaista pedagogiikkaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusohjelmissa. Projektissa kehitetään ja perustetaan Pristinassa Heimerer Collegen alaisuuteen opiskelijavetoinen kuntoutuksen ja terveydenedistämisen keskus, joka toimii uudenlaisen oppimisen ja opetuksen kehitysalustana yhdistäen alueen koulutuksen ja palvelutuotannon toimijoita yhteen. 


Hankkeen koordinoijana toimii Heimerer College (Pristina, Kosovo). Hankkeen muut kumppanit ovat JAMK (Hyvinvointiala), Metropolia (Suomi), University Kadri Zeka (Kosovo), University of Gjakova Fehmi Agani (Kosovo), Manisa Celal Bayar University (Turkki), NGO Autizmi (Kosovo), Ministery of Education (Science and Technology), Institute of South-East Europe for Advancement of Health and Social Policies (NGO). 
Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö
Anu Myllyharju-Puikkonen
p.0400 329 678
anu.myllyharju-puikkonen(at)jamk.fi

Projektin tulokset

Neljän vuoden aikana Kosovossa, kolmessa korkeakoulussa; Heimerer Collegessa, Fehmi Aganissa ja Kadri Zekassa kehitettiin sosiaali- ja terveysalan opetusta EQF5, 6 ja 7 tasoilla sekä perustettiin kolme opiskelijavetoista keskusta edistämään näiden korkeakoulujen osaamisperustaista oppimista. Kapasiteetin vahvistamishankkeessa Kosovon korkeakoulujen toimintaa olivat tukemassa Suomesta Jamk ja Metropolia sekä Turkista Manisan yliopisto. Lisäksi Kosovosta mukana hankkeessa olivat NGO Autizmi, Ministery of Education (Science and Technology) sekä Institute of South-East Europe for Advancement of Health and Social Policies (NGO). 

Sisällöistä kehittämistä tehtiin hankkeen aikana neljässä eri työpaketissa:
Työpaketti 1.  Yhteinen ymmärrys keskeisistä käsitteistä.

Hankkeen keskeiset käsitteet olivat asiakaslähtöisyys, moniammatillinen yhteistyö, tutkimukseen perustuva toiminta sekä yrittäjyys & innovaatiotoiminta. Käsitteet kuvattiin hankekäsikirjassa, joka julkaistiin sekä englanniksi että albaniaksi. Käsikirjan on tarkoitus tukea kuvattujen asioiden jalkautumista hankkeen aikana perustettuihin moniammatillisiin keskuksiin.

Työpaketti 2.  Opiskelijavetoisen, moniammatillisen sosiaali- ja terveysalan keskuksen (SMAHPC) perustaminen ja toiminnan käynnistäminen.

Hankkeen aikana käynnistettiin opiskelijavetoiset keskukset kaikissa kolmessa mukana olleessa korkeakoulussa. Heimerer Collegessa, Pristiinassa sekä Fehmi Aganissa Gjakovassa keskukset mahdollistavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opiskelijalähtöistä oppimista. Kadri Zekassa, Gjilanissa keskuksen toiminta on liiketalouteen liittyvää yrittäjyys & innovaatio toimintaa. Hankkeen aikana luotiin toimintamallit keskuksille sekä kuvattiin niiden toimintaperiaatteet. Lisäksi keskusten toimintaa pilotoitiin. Hankkeen aikana tehdyt laitehankinnat tukivat myös keskusten käynnistämistä.

Työpaketti 3.  Opetusosaamisen kehittäminen kumppanikorkeakouluissa.
Kosovossa n. 25 kolmen korkeakoulun opettajaa koulutettiin hankkeen aikana osaamisperustaiseen sekä opiskelijalähtöiseen opetukseen ja oppimiseen. Hankkeen aikana tuotettiin myös yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa 'Teachers' handbook' sekä 'Teachers' training handbook', joiden tavoitteena oli ja on myös hankkeen jälkeen tukea uudenlaisen pedagogiikan käyttöönottoa Kosovossa. Ko käsikirjat käännettiin myös albaniaksi saavutettavuuden parantamiseksi.

Opettajat pilotoivat uusia pedagogisia ratkaisuja omassa toiminnassaan hankkeen aikana valitsemillaan opintojaksoilla, millä pyrittiin helpottamaan menetelmien käyttöönottoa.

Työpaketti 4.  Opiskelijoiden osaamisen kehittäminen kumppanikorkeakouluissa.

Kosovolaisten opiskelijoiden osaamisen kehittäminen hankkeessa perustui opintojaksojen sisältöjen uudistamiseen. Lisäksi työpaketti 3. toiminnot eli uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen käyttöönotto tuki myös opiskelijoiden entistä aktiivisempaa roolia oppijoina.

Hankkeen aikana uudistettiin kaikissa mukana olleessa kolmessa kosovolaisessa korkeakoulussa yhteensä 8 opintojakson sisältöjä EQF6-7 tasoilla. Sisällölliset uudistukset oli sidottu hankkeen keskeisiin teemoihin / käsitteisiin, mitkä on lueteltu työpaketti 1. kohdalla. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kaksi uutta opintojaksoa EQF5 tasolle lisäämään työelämän osaamista asiakaslähtöisyyteen sekä yrittäjyyteen ja innovaatioihin. Sisällöllinen uudistus koski opintojaksoista 30 %, johtuen Kosovon sisäisistä säädöksistä. 

Kaiken kaikkiaan neljän hankevuoden aikana 11/2018 – 11/2022, koronapandemiasta huolimatta, Kosovossa saavutettiin merkittäviä muutoksia mukana olleiden korkeakoulujen opiskelijalähtöisyyden sekä opettamisen sektoreilla. Hankkeen tulosten jalkauttamiseksi asiat kirjattiin myös jatkuvuussuunnitelmaan (Sustainablityplan), jossa kuvataan seuraavien vuosien toimenpiteitä saavutettujen asioiden ylläpitämiseksi sekä edelleen kehittämiseksi.

3.1.2023