Projekti

RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Rahoitusohjelma

Lyhenne
RoboCountryside
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Automaatio ja robotiikka
Toteutusaika
1.10.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan

Robotiikkataidoista muodostuu tulevaisuudessa uudenlainen kansalaistaito, joka mahdollistaa niin yksilöiden kuin yhteisöjen ja yritysten menestymisen tulevaisuudessa. RoboCountryside - Robotiikasta kilpailukykyä ja elinvoimaa maakuntaan -hankkeen kohderyhmänä olivat maaseudun nuoret ja ikääntyneet sekä työikäiset seuraavien yritysryhmien kautta: maaseudun pää- tai sivuelinkeinoa harjoittavat tai suunnittelevat maatalousyrittäjät, maaseudun tuotanto-, hyvinvointi- ja palvelualan mikro- ja pk-yritykset (alle 50 hlöä työllistävät) sekä kuntapäättäjät ja kehittäjät.

Tiedonvälityshankkeen päätavoitteena oli jakaa uusinta robotisaatioon (tässä tapauksessa ensisijaisesti palvelu-, teollisuus-, mobiili- ja sosiaalinen robotiikka sekä XR eli laajennettu todellisuus) liittyvää tietoa, vahvistaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä tukea teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja käytäntöön viemistä. Projektin tarkoituksena oli luoda tiedottamiseen ja pilotointiin soveltuva liikuteltava, robotisaatioon pohjautuva demonstraatioympäristö, jonka avulla tuetaan maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä. Tavoitteena oli myös vaikuttaa robotiikkaan liittyviin asenteisiin ja vallitseviin organisaatiokulttuureihin.

Maaseudun elinvoimaa kehitettiin myös tiedonvälityshankkeen toimenpiteitä tukevien investointien avulla, jotka mahdollistavat uusimman teknologian esittelyn ja kokeilun. Tavoitteena on kannustaa ja rohkaista robotiikan kokeilukulttuuriin sekä kokemusten välittämiseen, esimerkiksi uusien palveluiden synnyttämiseksi.

Hanke vahvisti monimuotoista maaseutuasumista ja elinvoimaisuutta aktivoinnilla ja lisäämällä alueen toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta sukupolvirajat ylittäen. Hankkeessa tuettiin maaseudun yrittäjyyden uudistumista välittämällä tietoa ja osaamista roboteista sekä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista niin palveluiden kuin yritystenkin kehittämiseksi. Samalla tarjottíin tietoa ja uudenlaisia keinoja maatalousyrittämiseen.


Lisätietoja: 

Toni Pekkola
JAMK Hyvinvointiyksikkö TKI
Piippukatu 2
40100 Jyväskylä
toni.pekkola@jamk.fi 
+358 50 338 2260

Projektin tulokset

RoboCountryside - hanke vahvisti monimuotoista maaseutuasumista ja
elinvoimaisuutta aktivoinnilla ja lisäämällä alueen toimijoiden
yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta sukupolvirajat ylittäen. Hankkeessa tuettiin
maaseudun yrittäjyyden uudistumista välittämällä tietoa ja osaamista roboteista
sekä robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista niin palveluiden kuin
yritystenkin kehittämiseksi. Samalla tarjottiin tietoa ja uudenlaisia keinoja
maatalousyrittämiseen. Hankkeessa valmisteltiin robotiikan demonstraatiokokonaisuudet ja -mallit, joiden avulla robotiikkaa esiteltiin kohderyhmille. 

Hanke osallistui useisiin eri tapahtumiin keräten uusinta tietoa ja jakaen sitä kohderyhmille. Demonstraatiot mahdollistivat laitekokeilut ja työpajojen kautta koottiin ideoita sukupolvirajat ylittävien ja yrittäjyyttä tukevien toimintamallen rakentamiseksi. Viestintää toteutettiin monikanavaisesti eri kohderyhmille. 

Hankkeen tuloksena syntyi materiaalia, joihin pääsee tutustumaan seuraavien linkkien kautta:

RoboCountryside-hankkeen verkkosivut

Loppujulkaisu Robotiikan mahdollisuudet maaseudulla – Käsikirja robotiikasta

Vaikuttavuusvideo Miten asenteet muuttuivat maaseudulla? Millaisena tulevaisuus koetaan robotiikan osalta?

Loppuseminaarin 360 virtuaaliympäristö (avoinna 31.5.2021 saakka)


Hankkeen päättyessä oli nähtävissä ainakin alustavaa asennemuutosta robotiikkaa kohtaan. Yrityspalautteen myötä myös uusia ideoita ja ajatuksia robotiikan hyödyntämiseen ja yritysten toiminnan kehittämiseen oli syntynyt.


(Päivitetty 3.2.2021)