Projekti

Ristiinopiskelun kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
RIKE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.10.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Valtakunnallisessa ristiinopiskeluhankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus ja tietojärjestelmäratkaisu sen tukemiseksi. Hankkeella tuetaan hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 3, Nopeutetaan siirtymistä työelämään, toteutumista. 

Kärkihankkeen tavoitteena on, että nuoret siirtyvät aiempaa nopeammin toiselta asteelta korkeakouluopintoihin ja opinnoista työelämään. Opintojen suorittamista edistetään joustavin opintopoluin
sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista helpottamalla. 

Ristiinopiskeluhanke tukee hallituksen kärkihankkeen 3 tavoitteita seuraavasti:
'Uudistetaan oppimisympäristöjä (ml. digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen oppimisessa ja koulutustarjonnassa) sekä parannetaan oppimista ja opetusta tukevien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä.' (Tämä on hankkeen ensisijainen painopistealue) Hankkeessa toteutetaan tekniset ratkaisut, jotka ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä taustajärjestelmistä riippumatta. Yhteentoimivuutta parantamalla rakennetaan järjestelmätuki, joko kattaa koko opiskelun tukiprosessin sekä kotikorkeakoulun että kohdekorkeakoulun ristiinopiskelun edellyttävien toimenpiteiden osalta. Näin mahdollistetaan laajentuva yhteistyö korkeakoulujen välillä ilman henkilötyövoiman lisäämistarvetta ja käsityönä tehtäviä työvaiheita. Opiskelijavolyymien kasvamisesta aiheutuvat tarpeet mahdollisiin lisäopetusresursseihin arvioidaan myöhemmin kunkin korkeakoulun toimesta. Yksi keskeisistä tavoitteista on, että opiskelija saa järjestelmästä ajantasaisen ja oikean tiedon opintojen tarjonta- ja ilmoittautumistiedoista. Toteutuksen järjestäjän näkökulmasta on tärkeää, että opiskelija voidaan hyväksyä ja lisätä opinnoille joustavasti kunkin korkeakoulun etusijajärjestyksen mukaisesti, ja että opiskelijan tiedot siirtyvät ilmoittautumistietojen yhteydessä kohdekorkeakoulun järjestelmiin. 

'Kehitetään joustavia opintopolkuja ja ympärivuotista opiskelua, edistetään opiskelijahyvinvointia ja esteettömyyttä, kehitetään korkeakoulujen henkilöstön osaamista sekä luodaan pysyviä toimintamalleja opiskelijoille suunnattuun tukeen ja ohjaukseen.' Toteuttamalla ristiinopiskeluprosesseja koskevat yhteiset toimintamallit ja järjestelmäratkaisu, saadaan laajennettua opiskelijan opiskelumahdollisuuksia sekä sisällöllisesti että opintojen etenemisen kannalta. Opiskelijan mahdollisuus suunnitella ja suorittaa työelämävalmiuksien kannalta relevantti tutkinto lisääntyy, kun hän voi hyödyntää aiempaa laajemmin toisten korkeakoulujen opintotarjontaa. Samanaikaisesti opiskelijan mahdollisuudet aikatauluttaa opintonsa joustavammin lisääntyvät, kun vaihtoehtoisten opintojen tarjonta lisääntyy ja niiden suoritustavat monipuolistuvat. 

Hankkeen osana toteutettava paikkakuntariippumaton sähköinen tenttiminen tukee opintojen suorittamisen joustavuutta merkittävästi. Hankkeessaa suunnitellaan uusi malli yhteiskäyttöisille Exam-tenttiakvaarioille ja tuetaan niiden käyttöönottoa. Tenttiakvaarioiden myötä opiskelijat voivat suorittaa opintoja korkeakoulu- ja paikkakuntariippumattomasti. Ammattikorkeakoulusektorilla on jo kiinnitetty huomiota kesäopintojen joustavampaan järjestämiseen. Järjestelyllä pyritään tukemaan opiskelijoiden ympärivuotista opiskelua ja tarjoamaan jatkuvasti ajantasainen tieto opinnoista ja niiden etenemisestä niin opiskelijan kotikorkeakoulussa kuin kohdekorkeakoulussakin.

Lisätietoja: Anitta Kääriäinen, koordinaattori eAMK-ristiinopiskelupilotti, anitta.kaariainen@jamk.fi, puh. 040 198 6846

Projektin tulokset

Ristiinopiskelun kehittämishanke ja opintohallinnolliset pilotit

1. Sopimukset
Puitesopimus opetusyhteistyöstä suomalaisissa korkeakouluissa on allekirjoitettu 21.10.2019.
Opetusyhteistyösopimuspohja laadittu kaikkien korkeakoulujen hyödynnyttäväksi.
Sopimuspohja laadittu Exam-tenttitilojen yhteiskäytöstä (https://e-exam.fi/)

2. Ristiinopiskelun palveluväylä valmistuu vuonna 2020
Palveluväylä on rakennettu välittämään tietoja korkeakoulujen järjestelmien välillä suojatusti.
Kullekin korkeakoululle oma sanomajono viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen.
Korkeakoulu asentaa itselleen liityntäpalvelimen, jonka kautta korkeakoulun järjestelmien integraatio sanomajonoon toteutetaan turvallisesti. Palveluväylä antaa pääsyn vain liityntäpalvelimelle, joka konfiguroidaan käyttöön.
Palveluväylässä on erityisesti kiinnitetty huomiota henkilötietoja sisältävien viestien suojaamiseen tietoja välitettäessä.
Tammikuun alussa 2020 on toteutettu toinen auditointi, jossa keskitytään järjestelmän tietoturvaan ja laatukysymyksiin. Auditoinnin perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet ennen tuotantokäyttöä.
Teknisen tuotantoympäristön osalta tehdään vielä oma auditointinsa ennen käyttöönottoa.
Tekniset kyselytunnit jatkuvat vuonna 2020.
Rajapinta Peppi-järjestelmästä palveluväylää työ on käynnissä, rajapinta valmistuu myös vuonna 2020.

3. Ristiinopiskelupilotti (eAMK) ja opintohallinnolliset ohjeet
Opintohallinnollisten pilottien koordinaattorit ovat laatineet yhteistyössä ristiinopiskelun ohjeet: https://wiki.eduuni.fi/display/Ristiinopiskelupalvelu/Ristiinopiskelun+ohjeet
Ohjeistukset ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä, korkeakoulujen omien tarkempien ohjeistuksien pohjaksi.

eAMK-ristiinopiskelupilotti päättyi 31.12.2019. Kuntoutusalan verkosto jatkaa yhteistyötä ja yhteinen opintotarjonta löytyy campusonline.fi -portaalista. Opintohallinnon osalta toimintatavat jatkuvat nykyisten toimintatapojen mukaan siihen saakka, kunnes korkeakoulut saavat palveluväylän käyttöön. Tämä edellyttää sen, että rajapinta Peppi-järjestelmän ja palveluväylän välille valmistuu ja palveluväylän käyttösopimus ylläpitäjän (CSC) kanssa on tehty. Palveluväylän osittainenkin käyttöönotto vaati minimissään 1 kk työn esimerkiksi suoritustietojen siirtymisen osalta.

Anitta Kääriäinen, koordinaattori eAMK-ristiinopiskelupilotti, anitta.kaariainen@jamk.fi puh. 040 198 6846