Projekti

REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

Rahoitusohjelma

Lyhenne
REcoRDI
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.4.2019 - 31.3.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava REcoRDI (Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation) -hanke toteutetaan vuosina 2019-2022 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteena on monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen sekä osaamisen lisääminen. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen kyselytutkimus kuntoutusalan tutkijoille, jossa selvitetään kuntoutukseen liittyviä tutkimusaiheita ja –menetelmiä, rahoituslähteitä, sekä yritysyhteistyötä. Kyselyn perusteella tunnistetaan tutkimukseen liittyviä tarpeita ja tietoaukkoja. Kyselytutkimus toteutetaan syksyllä 2019.


Samanaikaisesti selvitetään kuntoutusalan toimijoiden näkemyksiä käytännön tietotarpeista alueellisesti. Tämä toteutetaan työpajatyöskentelyjen ja focus ryhmä haastattelujen avulla. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen digitaalinen alusta, jonka tarkoituksena on toimia sekä kuntoutusalan tutkijoiden ja opettajien, käytännön kuntoutustyötä tekevien, kuntoutuksen asiakkaiden ja yritystoimijoiden yhteisenä kohtaamispaikkana, jossa voidaan jakaa ja saada tietoa, kehittää uusia tutkimusideoita ja siten lisätä osaamista.


Digitaalisella alustalla rakentuu myös monialaisen kuntoutuksen ekosysteemit, eli yhteistoimintaverkostot, joiden avulla laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tiekartta tulee ohjaamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uusiksi liiketoiminnoiksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Hankkeen aikana vahvistetaan organisaatiotasolla tutkimusosaamista erilaisilla koulutustilaisuuksilla ja luodaan tutkimuksen toimintamalleja ammattikorkeakouluihin. Hankkeessa kertyvää aineistoa tullaan raportoimaan kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa.


Hankkeella pyritään laadukkaaseen, systemaattiseen ja vaikuttavaan soveltavaan tutkimukseen, joka edistää kuntoutujien osallisuutta ja toimijuutta, lisää yritysten kilpailukykyä ja tuottaa tietoa koulutuksen tarpeisiin.


Lisätietoja:

Merja Rantakokko, johtava tutkija, p. 040-656 0058

Projektin tulokset

Webropol-kysely kuntoutuksen soveltavasta tutkimuksesta toteutettiin joulukuu 2019-tammikuu 2020. Kyselyn kohteena olivat yliopistot, ammattikorkeakoulut, sairaanhoitopiirit (keskussairaalat ja yliopistolliset sairaalat), tutkimuslaitokset ja -instituutit, kuntoutustutkimusta tekevät säätiöt ja yhdistykset, sekä kuntoutusalan ammattilaisverkostot. Tämän lisäksi kyselyä jaettiin sosiaalisen median kautta. Kyselyn tulokset on julkaistu raportissa Paltamaa J, ym. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 290. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2020.  

Fokusryhmähaastattelut kuntoutusalan ammattilaisille toteutettiin huhti-toukokuussa 2020. Ryhmähaastatteluja toteutettiin 5 Metropolia AMKssa ja 4 JAMKissa. Aineiston tulokset on raportoitu kansainvälisessä julkaisussa (Sipari S, Tammelin M, Helenius S, Janhunen E, Rantakokko M, Vänskä N, Harra T. Knowledge Needs in Rehabilitation: Perspectives of Service Users and Professionals. Frontiers in Rehabilitation Sciences 2022. DOI: 10.3389/fresc.2022.858081)  
Digitaalinen alusta, tulevaisuudenkuntoutus.fi, on avattu ja sivustoon liittyviä aamukahvitilaisuuksia järjestettiin touko-kesäkuulla 2021. Sivuston sisältö kehittyy jatkuvasti ja tavoitteena on saada sivustolle useita käyttäjiä, jotka tuottavat osaltaa kuntoutuksen tutkimukseen liittyvää tietoa.  

Hankkeen vaiheista ja tuloksista on viestitty useissa eri kanavissa; lehtiartikkeleita, blogitekstejä ja kongressiesityksiä. JAMK on yhdessä Edufutura-toimijoiden kanssa kehittänyt alueellista TKI toimintasuunnitelmaa osana REcoRDI-hankkeen tulosten juurruttamista. Hankkeen tuloksia on myös hyödynnetty OKM ja STM Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työssä tutkimustoiminnan nykytilan kartoittamiseksi.

REcoRDI-hankkeen aineistot kokoava julkaisu, 'Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen tiekartta' (Rantakokko ja Sipari (toim).2022, on julkaistu JAMKin julkaisusarjassa tammikuussa 2022. Tiekartta antaa suuntia laadukkaan ja vaikuttavan kuntoutuksen tutkimuksen toteuttamiseksi.
 

 
Päivitetty 25.4.2022