Projekti

Pysytään Pinnalla

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.3.2018 - 28.2.2020
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Pysytään
pinnalla -hankkeen päätavoitteena on mikro- ja pk-yritysten tuottavuuden ja
työhyvinvoinnin parantaminen organisaation ja yksilön muutoskyvykkyyttä
kasvattamalla. Kehittämisen kohteena ovat ensisijaisesti kivijalkaliikkeet,
teollisuuden pk-yritykset ja kiinteistö- ja isännöintialan yritykset. Hankeen
tavoitteena on myös jalostaa ja jakaa tuloksia työelämän kehittämisen ja
toimialakohtaisissa verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tällä
halutaan nostaa kohdetoimialojen ymmärrystä ja tietoisuutta käytänteistä,
joilla yrityksen ja yksilön muutoskyvykkyyttä vahvistetaan.


Toimenpiteet
jakautuvat kahteen osioon:

Työpaketti
1

Hankkeen
osatoteuttajat ovat hankkineet kohderyhmään kuluvia yrityksiä mukaan noin
vuoden kestäviin kehittämisprosesseihin, joissa pääpaino on uusien
toimintatapojen kokeilussa. Yrityslähtöinen ja yrityksen liiketoiminnan
tavoitteisiin kytkeytyvä kehittämisprosessi juurruttaa uudet toimintatavat
osaksi yrityksen jatkuvaa kehittämistyötä ja kulttuuria. Yhteensä yrityksiä on
mukana tässä kehittämisessä 40. Kehittämisprosesseissa on samanaikaisesti 3-10
yritystä. Prosessi jakautuu viiteen vaiheeseen:


 • Diagnoosivaihe

  Alkutilan analyysi, joka tehdään sähköisen henkilöstökyselyn ja
  Firstbeat-mittauksen ja diagnoosikeskustelun avulla. Antaa käsityksen
  siitä, mitkä ovat yrityksen vahvuudet muutoksen kohtaamisessa ja missä
  pitää kehittyä.
 • Valmennusvaihe

  Yritysryhmälle räätälöidään kehittämistarpeisiin sopiva
  valmennuskokonaisuus, joka sisältää kolme puolen päivän valmennusta.
 • Kokeilujen muotoilu

  Tavoitetta tukevat kokeilut suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa ja
  käydään läpi yritysryhmässä.
 • Kokeiluvaihe

  Yritys ottaa käyttöönsä suunniteltuja uusia tekemisen tapoja.
  Hankkeen asiantuntijat sparraavat yritystä noin seitsemän kuukauden
  kokeiluvaiheen aikana. Kokeiluvaihe voi sisältää myös yritysten välistä
  tai ryhmäkohtaista sparrausta.
 • Vaikutusten arviointi

  Kehittämisprosessin vaikutuksia arvioidaan lopuksi kyselyllä ja
  haastatteluilla. Joissakin tapauksissa järjestetään osallistujille
  palautetyöpaja.

Työpaketti
2

Muutoskyvykkyyttä
tukevat toimintatavat mallinnetaan kehittämisprosessien kokemusten pohjalta.
Hankittua tietoa jalostetaan kumppanien kesken sekä työelämän kehittäjien
verkostossa. Hankkeen vaikuttavuutta laajennetaan jakamalla tietoa
muutoskyvykkyydestä eri tavoin yrityksiin, jotka eivät ole ensisijaisia
kohderyhmiä. Käytännön keinoja ovat puolen päivän koulutus- ja
konsultointipäivien tarjoaminen muutoskyvykkyyden aiheesta, esiintymiset
alueellisissa tilaisuuksissa, avointen webinaarien järjestäminen sekä julkaisu
muutoskyvykkyyttä tukevista toimintatavoista. Työpaketilla on tarkoitus
tavoittaa vähintään 74 yritystä.


Hankeen
kehittämisalueita tukeva webinaarisarja sijoittuu vuoden vaihteeseen 2019-2020
ja webinaarien tallenteet ovat nähtävissä hankkeen päättymiseen helmikuun 2020
loppuun saakka. Muutoskyvykkyyden vahvistamisen yritystarinoita ja vinkkejä on koottu Pysytään pinnalla -verkkojulkaisuun (https://joom.ag/5ZGe).Kysy
lisätietoja hankkeesta:

Anu
Raulo, anu.raulo@jamk.fi, 040 869 0649