Projekti

PA-MU -kotihoitoon - Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
PA-MU -kotihoitoon
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Työsuojelurahasto
Projektin kuvaus
Työsuojelurahasto on myöntänyt rahoituksen Jyväskylän ammattikorkeakoululle kaksivuotiseen tutkimushankkeeseen 28.5.2019. Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla (Pa-Mu -tutkimus, Hyvinvointiyksikkö, JAMK). Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä Laukaan kunnan ja Äänekosken kaupungin kanssa.

Viimeaikaisten
tutkimusten mukaan kotihoidon ajankohtaisiin haasteisiin tulisi vastata
henkilöstön osaamista sekä työprosesseja ja -sisältöjä uudistamalla, jotta työn
mielekkyys, työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät. Tämän Jyväskylän
ammattikorkeakoulun koordinoiman kaksivuotisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata
ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa
osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan
uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön
osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä
osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien
kautta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa,
Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut
kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa
hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja.
Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot)
antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot
(tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa
tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi
kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa
laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Eija Janhunen, puh. 040 186 2669
Asiantuntija Aila Pikkarainen, puh. 040 760 4316
Asiantuntija Suvi Salminen, puh. 050 372 2678