Projekti

Opettajan koulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen

Lyhenne
SimReg & OPUT
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2021 - 31.10.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Muu rahoitus
Projektin kuvaus

Opettajakoulutuksen tutkimusperustainen kehittäminen 1.9.2021-31.12.2022.

Projekti käsittää kaksi erillistä osaprojektia, joiden tavoitteena on

1)vahvistaa opettajankouluttajien pedagogiikan laatua, erityis- ja digipedagogista tietämystä ja ohjausosaamista (OPUT-osaprojekti).
2)tutkia opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisen itsesäätelystä ja oppimisen itsesäätelyn tukemisesta (SimReg-osaprojekti).

OPUT(Opettajankoulutuksen pedagogisen uudistumisen tutkimus) -osaprojektin tarkoituksena on ennen kaikkea opettajan- ja ohjauskoulutusten tutkimusperustaisten kokeilujen sekä kehittämistyön ja vaikuttavuuden systemaattinen tutkimus ja seuranta.

Projektissa on mukana yliopistoja (Helsinki, Itä-Suomi, Jyväskylä, Lappi, Oulu, Tampere, Turku ja Åbo Academi) ja ammattikorkeakouluja (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, OAMK ja TAMK). Osa-projektia koordinoi Lapin yliopisto ja hankkeen osatutkimuksista vastaavat vastuuyliopistot.

Vastuututkijana JAMKsta toimiii on yliopettaja Kaisa Räty, ammatillisesta opettajakorkeakoulusta

SimReg-(Opettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisen itsesäätelystä ja itsesäätelyn tukemisesta – simulaatioympäristön pilotti opetusharjoittelun kontekstissa) -osaprojektissa kehitetään simulaatio-pilotti opetusharjoittelun kontekstissa, jonka aikana tutkitaan, miten opettajaksi opiskelevat suunnittelevat, toteuttavat ja reflektoivat simulaatiotilannetta oppimisen itsesäätelyn näkökulmista.

Tutkijona toimivat johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen, vanhempi tutkija Minna Silvennoinen ja koordinaattori Heini Ikäheimo ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.