Projekti

Monimuotoiset ruokaan liittyvät palvelut ikäihmisten yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn tukena

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Ikäruoka 2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2020 - 31.10.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Projektin kuvaus

Hyvää ravitsemusta tukevilla palveluilla toimintakykyä ja elämänlaatua ikäihmisten kotona asumiseen.

Suomi ikääntyy kovaa vauhtia ja niin seniorien itsensä kuin omaisten ja terveydenhuollon tavoitteena on, että seniorit voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oman asuinalueen palvelut eivät aina kuitenkaan tue kotona asuvan seniorien hyvää syömistä erityisesti silloin kun toimintakyky alkaa heiketä.
Tämä johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen. Toimintakyky huononee, ikäihminen ei jaksa hakeutua toisten ihmisten seuraan ja syöminen heikkenee entisestään.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää kotona asuvien ikäihmisten hyvää ravitsemusta, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluja. Kehitettäviin palveluihin kuuluvat laajasti erilaiset kauppa-, ravintola-, koulutus- ja ohjauspalvelut.

Tavoitteena on lisätä palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja hyväksyttävyyttä.
Palveluja kehitetään yhdessä kohderyhmän ja ruokaan liittyviä palveluja tuottavien tahojen kanssa.


Toimenpiteet

Suomessa ikäihmiset asuvat erilaisilla alueilla, osa kaupungin keskustassa, osa taajamassa tai maaseudulla, ja erilaisilla asuinalueilla tarvitaan erilaisia palveluita. Hankkeessa kehitetään palveluita ja toimintamalleja erilaisille alueille.

Hankkeen pilottialueina on erityyppisiä asuinalueita Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Etelä-Savon pilottialueet ovat Juva ja Mäntyharju.
Pääkaupunkiseudun pilottialue on Järvenpää ja Jyväskylässä Jyväskylän keskusta-alue.

Aluksi hankkeessa kootaan tietoa pilottialueista. Hankkeessa selvitetään, millaisia ruokaan liittyviä palveluja pilottialueilla on ja millaisia palvelutarpeista alueen ikäihmisillä on.
Tämän jälkeen pilottialueilla kootaan monialaisia kehittäjäryhmiä palvelujen kehittämisestä kiinnostuneista palvelujen tuottajista ja ikäihmisistä. Ikäihmisiä toivotaan mukaan kehittäjäryhmiin tuomaan ensikäden tietoa alueen ikäihmisten toiveista sekä testaamaan ja arvioimaan uusia ja kehitettyjä palveluja.

Pilottialueelle voidaan kehittää uusia toimintoja, kuten kauppakaveritoimintaa, tai kehittää olemassa olevia palveluita niin, että ne vastaava aiempaa paremmin ikäihmisten tarpeita. Lopuksi monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.

Hankkeessa nostetaan esille erilaisten asuinalueiden ikäihmisten ja ruokaan liittyvien palvelujen tuottajien oma potentiaali kehittää yhdessä alueen palveluita. Hankkeen lähtökohtana on tieto siitä, että hyvää ravitsemusta ja sosiaalista kanssakäymistä tukevat ruokaan liittyvät palvelut ovat tärkeä tekijä kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tukena.

Tulokset

Hanke tuottaa viestintä- ja neuvontamateriaalia alueen palveluista ja tukee palvelujen tuottajia lisäämään palvelujen kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä ikäihmisten keskuudessa. Ikäihmiset saavat vinkkejä terveellisten tuotteiden valintaan kaupassa sekä terveellisten ja maukkaiden ruokien järjestämiseen
omiin tapahtumiin, vaikka harrastuspäivään tai järjestötoimintaan.

Hankkeessa testattuja monialaisen kehittämisen tapoja arvioidaan ja parhaat käytännöt mallinnetaan.
Hanke tuottaa alueellisia yhteistyökäytäntöjä, joilla ikäihmisten ruokaan liittyvien palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, esteettömyyttä ja kiinnostavuutta sekä hyväksyttävyyttä voidaan kehittää. Hanke tuottaa myös käytännön esimerkkejä yhteistyössä toteutetuista palveluista. Tulokset ovat otettavissa käyttöön koko maassa.

Hanke muiden toteuttajien verkkosivuilla:

Xamk
Gery ry
   


Tietosuojaseloste
Ikäruoka 2.0 hankkeen osatoteuttaja JAMK tietosuojaseloste

JAMK yhteyshenkilö Suvi-Tuulia Leinonen
+358406690645 etunimi.sukunimi@jamk.fi


 

Projektin tulokset

JAMK osatoteuttajan toimesta toteutettu Jyväskylän keskustan pilottialueella:
- kauppa- ja ravintolahavainnoinnit
- ikäihmisten kyselypohjan suunnittelu ja haastattelut, raportointi
- kauppapalvelujen kyselypohjan suunnittelu ja toteutukset, raportointi
- ravintolapalvelujen kyselypohjan suunnittelu ja toteutukset, raportointi
- kehittämisryhmien kokoontumiset (JKL alueen kehittäjiä, kauppojen ja ravintoloiden edustajia, ikäihmisiä)
- uusien palvelujen pilotointien suunnittelu ja toteutus
- 30.9.21 Terveyttä ja vireyttä ruoasta -verkkotapahtuma
- Kotona asuvien Ikäihmisten ruokaan liittyvät palvelut Jyväskylän alueella -julkaisu
- 23.5.2022 Jyväskylän pilottialueen tulosseminaari

Loppujulkaisut:
- Ikäihmisten ruokaympäristö eri alueilla Suomessa. Ikäihmisten, palvelujen tuottajien ja kehittäjien näkemyksiä kauppa- ja ruokapalveluista -julkaisu  
- Kotona asuvien ikäihmisten ruokaan littyvien palvelujen kehittäminen. Palvelukokeilujen tuloksia ja hyviä käytänteitä monitoimijaiselle kehittämisyhteistyölle -julkaisu

Koko hankkeen tuloksia,tapahtumat ja vinkit hankkeen päätoteuttajan Xamkin verkkosivuilla.